Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Aktuellt

Genom ett nytt samarbete ska biståndsmyndigheten Sida öka tillgången till smarta solcellslösningar för människor utanför det fasta elnätet i Afrika söder om Sahara och i Asien. Satsningen ska ge 2,3 miljoner människor tillgång till moderna energitjänster. Totalt möjliggörs investeringar på 4,4 miljarder kronor.

Publicerad 3/29/2023

Nyhet

Alla vinner på att kvinnor har mer ekonomisk makt

En ny studie från Sida slår fast att förändrade attityder, normer och lagar är nyckeln till att stärka kvinnors ekonomiska makt. Genom att angripa grundproblemen kan fattigdom bekämpas.

Publicerad 3/8/2023

Nyhet

Sidas stöd till Syrien och Turkiet efter jordbävningen

Sida har hittills bidragit med 193 miljoner kronor i humanitärt stöd till de människor i Turkiet och Syrien som drabbades av en kraftig jordbävning i början av februari.

Publicerad 3/3/2023

Nyhet

Inga belägg för omvändelseterapi i svenskt bistånd

Det finns inga belägg för att det förekommer så kallad omvändelseterapi i verksamheter som får stöd från biståndsmyndigheten Sida. Detta visar en undersökning som Sida har gjort, efter att Dagens Nyheter publicerat en granskning.

Publicerad 3/1/2023

Exempel på vad du bidrog till genom biståndet 2022

15 länder antog lagar och policyer som ökade kvinnors politiska deltagande och inflytande.

10 150 hushåll i Somalia kunde övergå till hållbara energikällor.

16 700 människorättsförsvarare har fått skydd och stöd.

Berättelser om biståndet

Drocella och Domina från Rwanda

Samarbete mellan forskare förbättrar livet för mjölkbönder i Rwanda

Samarbete mellan forskare i Sverige och Rwanda har hittat lösningar för småskaliga mjölkbönder som minskar undernäring. Nu går ingen mjölk till spillo, barnen kan dricka mer mjölk och inkomsterna har gjort det möjligt att köpa en mjölkbil och teckna sjukvårdsförsäkring. Att kunna kyla mjölken hemma är nästa steg.

Läkaren Jean Nepo Utumatwishima

Forskningssamarbete hittar lösningar på undernäring i Rwanda

För att komma tillrätta med undernäring måste det angripas från flera olika håll och anpassas efter den lokala situationen. Det menar läkaren och doktoranden Utumatwishima på sjukhuset i Rwamagana, Rwanda. Det Sida-stöttade samarbetet mellan rwandiska och svenska forskare är lösningen på spåret.

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Klimat och miljö

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett klimat- och miljöperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.