Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2020

6,6 miljoner människor har fått information om covid-19

55 länder har fått stöd för att bedriva distansutbildning

58 000 personer har fått tillgång till avloppsrening i Georgien

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Aktuellt

Nöden i världen har förvärrats och allt fler människor behöver humanitärt stöd. Utvecklingen drivs på av konflikter, politisk instabilitet, pandemin och klimatkrisen. Men samtidigt som behoven ökat, släpar finansieringen efter.

Publicerad 12/2/2021

Pressmeddelande

Ny fond för hållbar matlagning och minskad avskogning

Sida och Nefco lanserar en ny fond som ska stödja utveckling och uppskalningen av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för den privata sektorn.

Publicerad 11/25/2021

Nyhet

Replik: ”Bättre kunskap integrerar och inkluderar funktionsnedsättning i biståndet”

I en debattartikel i Dala-Demokraten den 18 november får Sida kritik bland annat för att vårt arbete inte omfattar personer med funktionsnedsättning i tillräckligt hög grad. Birgitta Weibar är ansvarig för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Här svarar hon funktionsrättsorganisationen MyRight.

Publicerad 11/25/2021

Pressmeddelande

Ny Sidagaranti ger fattiga länder livsnödvändig medicinsk utrustning

En ny garanti till Unicef ger låg- och medelinkomstländer möjlighet att kunna köpa livsnödvändig hälso- och sjukvårdsutrustning snabbare och till mer förmånliga villkor. På så sätt kan länderna agera snabbt vid sjukdomsutbrott och upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem. Samtidigt får Unicef möjlighet att agera vid oförutsägbara globala hälsoutmaningar.

Publicerad 11/12/2021

Viktiga teman för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Berättelser om biståndet

En flicka och hennes mamma

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar. Men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder.

En ungkvinnlig jurist håller studielitteratur i händerna.

Kvinnliga jurister förändrar Kambodjas rättssystem

Fler män än kvinnor studerar juridik i Kambodja. Men tack vare ett Sida-stöttat stipendium ökar antalet kvinnliga jurister, vilket gör att rättssystemet blir bättre på att hantera exempelvis könsrelaterat våld. Nai Sokmeng har förändrat sitt liv genom stipendieprogrammet.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.