Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Aktuellt

Sida har utvärderat de senaste 20 årens bistånd till utbildning. Fallstudier från fem länder visar att Sidas arbete har lett till ökade möjligheter för flickor att utbilda sig och starkare utbildningssystem. Att utbildning som inkluderar alla skapar förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

Publicerad 1/24/2023

Nyhet

Sida avslutar sitt stöd till civilsamhällets kommunikationsarbete

Sidas stöd till civilsamhällets informations- och kommunikationsverksamhet kommer att avvecklas. Syftet är att följa de prioriteringar som regeringen beskriver i regleringsbrevet. Sida kommer att ge ett mindre stöd under 2023 för att säkerställa ett så bra avslut som möjligt. 

Publicerad 1/17/2023

Nyhet

Ukraina, hälsa och antikorruption i fokus under Sveriges EU-ordförandeskap

När nyårsklockorna ringde in det nya året övertog Sverige ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd för de kommande sex månaderna. Sida deltar i arbetet med att stärka EU:s roll som världens största biståndsgivare med utgångspunkt i våra erfarenheter och kunskaper om effektivt utvecklingssamarbete.

Publicerad 1/11/2023

Pressmeddelande

Sida bidrar till största globala satsningen för barns utbildning

Hälften av världens barn bor i länder där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att många skolelever inte kan läsa en hel mening. Biståndsmyndigheten Sida gör nu därför sin största satsning på utbildning hittills. Sida ger en lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor där länderna kan få förmånliga lån för att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

Publicerad 12/30/2022

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2021

216 000 personer fick tillgång till förnybar el i Afrika

40 000 personer i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kunde försörja sig på lokala marknader

6,3 miljoner personer fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Berättelser om biståndet

Gasamala Gesemr i butiken

En enda solcellsplatta förändrade hela livet

Att skymningen faller vid halv sex-tiden bekymrar inte Gasamala Gesemr längre. Tack vare den nyinstallerade solcellsanläggningen kan familjens butik hålla öppet till klockan 22. Det ger fler kunder och ökade inkomster. Tillgång till förnybar energi har blivit en riktig vinstlott för många på Zambias landsbygd.

Jordbrukaren Hellen Akello sår i ett majsfält i Uganda

Fröbanker ger mat och biologisk mångfald

I norra Uganda stödjer Sida småskaliga bönder som bygger upp fröbanker med växter som nästan gått förlorade. Det skyddar den biologiska mångfalden. För jordbrukaren och utbildaren Hellen Akello har både självförtroendet och inkomsterna ökat tack vare projektet.

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Klimat och miljö

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett klimat- och miljöperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.