Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Human Rights Based Approach – rättighetsperspektiv

I rättighetsperspektivet finns de lagar och principer som styr Sveriges arbete för människor som lever i fattigdom. Rättighetsperspektivet brukar kallas Human Rights Based Approach (HRBA). Här kan du läsa mer om hur det genomsyrar svenskt utvecklingssamarbete.

Rättighetsperspektivet innehåller den lagliga grund och de principer som styr Sveriges arbete för människor som lever i fattigdom. Mänskliga rättigheter genomsyrar också Agenda 2030 för en hållbar utveckling, där målen är:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen. 

Allt metodmaterial för rättighetsperspektivet

Information, verktyg och dokument om hur du kan integrera och bedöma rättighetsperspektivet i svenskt utvecklingssamarbete finns på den engelska delen av Sidas webbplats.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

Ett normativt arbetssätt

Rättighetsperspektivet, HRBA, är ett normativt arbetssätt som baseras på internationellt erkända mänskliga rättigheter. Att använda en rättighetsbaserad approach (RBA, rights-based approach) betyder att vi ser människor som aktiva rättighetsbärare, inte passiva mottagare av hjälp. Detta innebär också att vi kräver att stater respekterar och skyddar alla människors mänskliga rättigheter.

Statliga institutioner är ansvariga för att rättigheterna uppfylls för alla enligt FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och konventionerna om mänskliga rättigheter.

Prioriterar diskriminerade och marginaliserade

Centralt för rättighetsperspektivet är att erkänna att ojämlika maktförhållanden och social exkludering gör att människor fråntas sina mänskliga rättigheter och ofta hålls kvar i fattigdom. Därför lägger perspektivet stor vikt vid marginaliserade och diskriminerade grupper.

HRBA-metodologin påminner oss också om att utvecklingssamarbete kan ha en oavsiktligt negativ inverkan på människors rättigheter. Vissa grupper kan missgynnas eller hindras att vara delaktiga. Det kan också tvinga människor att flytta. Därför är det viktigt att alltid följa principen om att inte vålla skada. Det är också viktigt att analysera insatsen och vid behov justera den.

Metoden är viktig

Enligt HRBA-metodologin räcker det inte att sträva efter mänskliga rättigheter. Vägen dit är lika viktig. Därför behöver både processer och resultat övervakas.

Sida erbjuder verktyg och rapporter för våra partner på olika teman och för olika geografiska områden. Vi har också samlat information om rättigheter:

  • HBTQI-personer
  • Personer med funktionshinder
  • Barn

Uppdaterad: 22 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning