Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Globala målen för hållbar utveckling

År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills.

Alla länder samarbetar för att nå målen

Agenda 2030 innebär att alla världens länder tillsammans tar sig an den globala utvecklingen, både nationellt och globalt. Biståndet bidrar till att uppfylla målen och spelar därför en viktig roll.

Globala målen för hållbar utveckling omfattar hållbar utveckling i bred bemärkelse, det vill säga ekonomisk, social och miljömässig. Olika länders arbete för att uppnå målen skiljer sig åt. Medan fattiga länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av rikare länder att nå en hållbar konsumtion, motverka ekonomiska klyftor och begränsa klimatförändringarna.

Alla politiska beslut ska bidra till Globala målen

Grundläggande för Globala målen är allas delaktighet och samordning mellan politisk ledning, myndigheter och andra samhällsaktörer. Framförallt ställer Agenda 2030 högre krav på att alla politikområden ska samverka för att bidra till att uppnå målen. Inga beslut får motverka agendans genomförande.

Sida arbetar på olika sätt, med olika metoder och i olika delar av världen med samtliga Globala mål. Ett viktigt verktyg i det arbetet är Sveriges politik för global utveckling (PGU) som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv, mänskliga rättigheter och planetens gränser. Samma principer är vägledande i genomförandet av Agenda 2030.

Sverige toppar ranking över arbetet för att nå målen

Sverige och andra länders insatser följs upp varje år och utvärderas av FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Länderna väljer själva om och hur de vill redogöra för hur målen uppfylls. Sverige ligger i topp på världsrankingen över FN-ländernas insatser för att uppnå målen. 

Agenda 2030 och Globala målens övergripande princip är att ingen ska lämnas utanför. Den svenska regeringen slår fast att Sverige ska fortsätta att vara ledande i det arbetet.

Addis Ababa Action Agenda visar hur Globala målen ska finansieras

2015, samma år som de Globala målen antogs, samlades 7 000 delegater från hela världen i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att komma överens om hur de Globala målen ska finansieras. Resultatet blev Addis Ababa Action Agenda.

Här slås fast att alla måste vara med och bidra till att genomföra Agenda 2030 – stater, institutioner, näringslivet och civilsamhället. Handeln måste bli mer jämlik och hållbar, skattepolitiken i många länder behöver anpassas så att kapitalflykten kan stoppas, skuldlättnader måste genomföras och därtill måste vetenskap och nya innovationer bidra.

Uppdaterad: January 19, 2022