Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete med fredliga och inkluderande samhällen

Krig och våldsamma konflikter orsakar fattigdom och försvårar fattigdomsbekämpning. Sida arbetar för hållbar fred och mänsklig säkerhet genom att ta itu med det som orsakat konflikt, stärka fredsbyggande och bidra till återuppbyggnad av samhällen som är drabbade av konflikt.

Så går utvecklingen framåt

90

länder i världen blev mer fredliga 2020; samtidigt blev 13 länder mindre fredliga, enligt Global Peace Index 2022.

 

Folkligt engagemang för fred ökar

Fredliga proteströrelser för fred ökar på många håll, även om de ofta bemöts med våld.

Många utmaningar kvarstår

103

miljoner människor befann sig vid mitten av 2022 på flykt världen över,1 oftast på grund av väpnade konflikter.2

Allt fler väpnade konflikter

Mängden väpnade konflikter har mer än fördubblats sedan 2010.3 Flera av dagens konflikter är mer komplexa och långdragna med fler väpnade aktörer än tidigare, till exempel krigen i Syrien och Irak.

Fredsbyggande försvåras

Covid-19-pandemin har gjort det svårare att uppnå fred. Fattigdom och inkomstklyftor har ökat medan det demokratiska utrymmet har minskat. Humanitära insatser begränsas av pandemin. Invånarna i många av Sidas samarbetsländer har fått mindre inflytande i fredsprocesser på nationell nivå.

Berättelser om biståndet

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Safa Bardaneh

Fredskommittéer minskar konflikter i Sydsudan

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i världens yngsta land. Sida stödjer det FN-ledda Peace and Community Cohesion Project som tar hjälp av fredskommittéer för att lösa konflikter i Sydsudan.

Medlemmar i kvinnokollektivet vid fabriken i Wulu, vid invigningen 2021.

Sidas arbete för fredliga och inkluderande samhällen

En allt större del av världens fattiga lever i konfliktzoner. Nästan tre fjärdedelar av de människor som lever i extrem fattigdom bor i konfliktdrabbade eller sköra stater.4 Fattigdom gör människor mer sårbara i konflikter och konflikter gör det svårare för människor att ta sig ur fattigdom. Väpnade konflikter orsakar inte enbart död, lidande och förstörelse; de stoppar också länders och regioners utveckling. Länder som är instabila eller drabbade av konflikt är särskilt sårbara för klimatförändringar, miljöförstöring, ekonomiska kriser och utmaningar kopplade till virusutbrott. Människor som lever i konfliktdrabbade länder tvingas ofta till flykt, samtidigt har konfliktdrabbade länder sämre beredskap för att hantera migration på ett hållbart sätt.

Konfliktförebyggande och dialog

Konflikter uppstår i alla samhällen och kan vara positiva så länge de hanteras på ett konstruktivt sätt. Genom att identifiera orsaker går det ibland att hindra att en konflikt eskalerar till krig. Väpnade konflikter har ofta flera orsaker som samverkar. Att förebygga både minskar lidandet och kostar betydligt mindre jämfört med att bygga upp raserade samhällen efter en konflikt.

Engagerar näringslivet för att förebygga konflikter

International Alert (IA) arbetar för att förebygga konflikt och bygga fredliga samhällen i ett 20-tal länder, bland annat genom att engagera näringslivet. I Burundi, Demokratiska republiken Kongo och Rwanda ger International Alert stöd kvinnor som bedriver handel i ländernas gränsområden, vilket stärker kvinnornas försörjning, främjar jämställdhet och regional handel samt ökar förtroendet mellan länderna. Genom Water, Peace and Security Partnership (WPS) har International Alert och andra organisationer tillsammans tagit fram ett globalt verktyg för att förutse vattenrelaterade konflikter.

Om projektet på WPS:s webbplats 

Färre unga i väpnade grupper

Genom stöd till Peace Direct har ett stort antal ungdomsledda fredsbyggande initiativ kunnat startas i Demokratiska republiken Kongo, Mali, Centralafrikanska republiken och Pakistan. I initiativen ordnas till exempel jordbruksprojekt som samlar unga från olika etniska grupper. De främjar social sammanhållning genom dialog och genom att öka gemensamma försörjningsmöjligheter. I Demokratiska republiken Kongo har det gjort att färre unga går med i väpnade grupper.

Peace Directs webbplats

Ökar social sammanhållning

I Somalia pågår väpnade konflikter med många inblandade aktörer. Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) arbetar för att öka social sammanhållning, bland annat genom att stödja ungdomsorganisationer och skapa dialog mellan civilsamhälle och statliga aktörer. EISA utbildar också kvinnliga ledare för att kvinnor ska få större inflytande i politiken.

Om arbetet i Somalia på EISA:s webbplats

Inkluderande fredsprocesser

För att en fredsprocess ska leda till hållbar fred krävs att alla i samhället får vara med att bestämma hur samhället ska byggas upp efter en konflikt. Men i många fall har kvinnor, unga och andra marginaliserade grupper inte tillräckligt inflytande i fredsprocesser, trots att de beslut som fattas handlar om deras liv och framtid.

Stödjer kvinnor och unga

Sida stödjer en rad organisationer som bidrar till att stärka kvinnors och ungas deltagande i fredsprocesser genom globalt påverkansarbete, till exempel Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), MADRE och Kvinna till kvinna. Sida stödjer också inkluderande fredsprocesser på lokal nivå. Ett exempel är FN-programmet ”Peace and Community Cohesion Project” i Sydsudan, som bidrar till att fler kvinnor och personer från olika folkgrupper och i olika åldrar finns representerade i de lokala kommittéer som hanterar konflikter mellan eller inom olika folkgrupper.

Bidrar till lokal konfliktlösning

Diskriminering, könsrelaterat våld och ekonomisk utsatthet är exempel på orättvisor som delar samhällen och ökar risken för våld. Organisationen Saferworld stödjer lokal konfliktlösning och stärker banden mellan olika samhällsgrupper. Det bidrar till att bygga fredliga och inkluderande samhällen där alla räknas och där kvinnor kan delta på lika villkor. Saferworld arbetar i flera länder, bland annat Kenya, Somalia, Sydsudan, Jemen, Tadjikiztan och Myanmar.
Ett annat exempel är organisationen Conciliation Resources som stärker kvinnor i Kenya. De har kunnat medla mellan bönder och boskapsskötare som hade en återkommande konflikt om en vattenkorridor.

Mänsklig säkerhet

Mänsklig säkerhet är en förutsättning för långsiktig fred och utveckling. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Säkerheten hotas av väpnade konflikter, fattigdom, miljö- och klimatrelaterade kriser samt ekonomiska kriser och sjukdomsepidemier.

Minröjning

Ett allvarligt problem under och efter väpnade konflikter är att minor och andra explosiva objekt finns kvar i marken. Organisationer som Mines Advisory Group arbetar med att röja mark från minor i ett stort antal länder, bland annat Uganda, Somalia, Bosnien-Hercegovina, Irak och Nicaragua. Organisationerna sprider också kunskap till allmänheten om riskerna med minor.

Mines Advisory Groups webbplats

Stöd till journalister

I många av Sidas samarbetsländer är journalister inte säkra. De riskerar att utsättas för trakasserier, hot och våld eller att bli dödade. Sida stödjer International Media Support (IMS) som utbildar journalister i säkerhetsfrågor i bland annat Irak, Palestina och Myanmar.

IMS:s webbplats

Försoning och övergångsrättvisa

I områden med våldsamma konflikter kränks människors rättigheter. Många förlorar anhöriga, vänner, hem och möjlighet att försörja sig eller att gå i skolan. Även när en konflikt är över kan misstro mellan grupper finnas kvar och förstöra de band som håller ihop samhällen.

Stöd till överlevande

Drygt 20 år efter fredsavtalen i Guatemala återstår fortfarande mycket arbete för att skapa förutsättningar för fredlig samexistens, sanning och rättvisa. Sida stödjer Guatemalas rättsantropologiska stiftelse (FAFG) som söker efter begravda krigsoffer, identifierar offer och gör det möjligt för överlevande att få begrava sina familjemedlemmar. FAFG medverkar som expertvittne i rättegångar som rör brott begångna under konflikten. Överlevande får psykosocialt och juridiskt stöd.

FAFG:s webbplats

Juridiskt stöd till civilbefolkningen

Civilbefolkningen i Colombia drabbades hårt under det 50 år långa inbördeskriget. Sida ger stöd till bland annat juristorganisationen Comisión Colombiana de Juristas som arbetar för att drabbade ska få rättvis ersättning, exempelvis genom att få tillbaka sin mark.

Comisión Colombiana de Juristas webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete för fredliga och inkluderande samhällen

Sida stödjer insatser för fred och säkerhet i direkt samarbete med specifika länder, men också på regional och global nivå. Det globala arbete för fred och säkerhet styrs av regeringens Strategi för hållbar fred 2017–2022. Under 2021 har vi betalat ut 1,6 miljarder kronor inom området. De två senaste åren har detta område stått för ungefär 6 procent av det totala biståndet som Sida förmedlar.  

Störst andel, 47 procent, har gått till insatser som bidrar till att förebygga väpnad konflikt och stödja fred och försoning. 42 procent har gått till fredsbyggande dialog och fredsprocesser. 

Andelen av alla Sidas utbetalningar som har gått till insatser som har konfliktförebyggande som huvud- eller delsyfte var 48 procent. 

Alla Sidas insatser analyseras utifrån ett konfliktperspektiv för att ta hänsyn till människors säkerhet, bidra till att stärka fred när det är möjligt samt för att inte riskera att förvärra konflikter.

Uppdaterad: December 6, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning