Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så styrs Sida

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sidas uppdrag är en del av den nationella politiken för global utveckling. Politiken är i sin tur ett verktyg för att uppnå Globala målen till år 2030.

Lyder under Utrikesdepartementet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, lyder under Utrikesdepartementet. Vårt uppdrag beskrivs och styrs av regeringens förordningar, regleringsbrev, strategier och budget. Regeringens politik för utvecklingssamarbeten vilar i sin tur på internationella överenskommelser och principer om utvecklingseffektivitet.

Med utvecklingseffektivitet menas inte bara att biståndet ska vara effektivt, det handlar också om vilka förutsättningar som krävs för att biståndet ska få bästa möjliga resultat för mottagarna.

Förordning och regleringsbrev

Regeringen beskriver hur Sidas arbete ska genomföras i en särskild förordning. Regleringsbrevet kommer varje år och styr årets verksamhet och budget.

Verksamhetsplanen beslutas varje år

Sidas mål för verksamheten sammanfattas i en rullande treårig verksamhetsplan. Den beslutas varje år av Sidas styrelse. En verksövergripande samt avdelningsspecifik riskanalys ingår som en del av verksamhetsplaneringen.

Strategier anger målen för biståndet

Strategierna definierar vilka länder och tematiska områden som Sida ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå. De geografiska strategierna gäller enskilda länder eller regioner. De tematiska handlar om specifika frågor, som till exempel mänskliga rättigheter, demokrati eller utveckling av rättssektorn.

Resultaten följs upp och rapporteras till regering och riksdag i årsredovisningen och i strategirapporter. 

En strategi gäller oftast i fem år. Sida tar fram underlag till nya strategier baserat på instruktioner från regeringen, lärdomar och slutsatser från föregående strategiperiod samt i dialog med våra samarbetorganisationer. Den slutliga strategin beslutas av regeringen.

Aktuella strategier

OECD-DAC säkerställer biståndets kvalitet

Sverige är medlem i biståndskommittén OECD-DAC. Det är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet.

OECD-DAC arbetar bland annat med:

  • Ökad biståndseffektivitet
  • Gemensamma regler för vad som räknas in i det officiella biståndet
  • Grundläggande principer för bistånd som till exempel ansvarsutkrävande, fokus på resultat, transparens och partnerländernas ägarskap av utvecklingssamarbetet

Uppdaterad: May 17, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning