Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så styrs Sida

Sida lyder under Utrikesdepartementet. Som svensk myndighet styrs vi av regeringens förordning, regleringsbrev och strategier.

Förordningen beskriver hur arbetet ska genomföras. Regleringsbrevet kommer varje år och styr årets verksamhet och budget. 

Strategier anger målen för biståndet 

Strategierna definierar vilka länder och tematiska områden som Sida ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå.

De geografiska strategierna gäller enskilda länder eller regioner. De tematiska handlar om specifika frågor, som till exempel mänskliga rättigheter, demokrati eller utveckling av rättssektorn.

Resultaten följs upp och rapporteras till regering och riksdag i strategirapporter. 

En strategi gäller oftast i fem år. Sida tar fram underlag till nya strategier baserat på instruktioner från regeringen, lärdomar och slutsatser från föregående strategiperiod samt dialog med våra samarbetspartner. Den slutliga strategin beslutas av regeringen.

Aktuella strategier

OECD-DAC säkerställer biståndets kvalitet

Sverige är medlem i biståndskommittén OECD-DAC. Det är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet.

OECD-DAC arbetar bland annat med:

  • Ökad biståndseffektivitet. 
  • Gemensamma regler för vad som räknas in i det officiella biståndet.
  • Grundläggande principer för bistånd som till exempel ansvarsutkrävande, fokus på resultat, transparens och partnerländernas ägarskap av utvecklingssamarbetet.

Uppdaterad: 18 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning