Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokratin i världen är på tillbakagång. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makten över sina liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och de mänskliga rättigheterna begränsas.

Så går utvecklingen framåt

Människors protester ökar igen

Ett alltmer auktoritärt politiskt landskap, ökade politiska motsättningar och större ekonomisk osäkerhet har väckt människors frustration runt om i världen. Under 2021 ökade de folkliga protesterna igen efter att ha minskat kraftigt under 2020.1

Små demokratiska framsteg

Vissa länder har tagit steg mot ökad demokrati, även om demokratin i världen minskar i stort. I Zambia har ett fredligt och demokratiskt allmänt val 2021 förbättrat förutsättningarna för en demokratisk utveckling.  Malawi höll 2020 ett demokratiskt presidentval efter att det tidigare valet blev underkänt.

Många utmaningar kvarstår

2,5 miljarder

kvinnor världen över är drabbade av diskriminerande lagar och har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar.2 Flickor och kvinnor kan ha svårare att skaffa ett pass, ärva eller bestämma om de ska gifta sig och med vem

Hotet mot yttrandefriheten ökar

I mer än 15 år i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än den gått framåt.3 Hotet mot yttrandefrihet och fri och oberoende media har ökat liksom förtrycket av civilsamhället. Pandemin har förstärkt de negativa trenderna.

Fortsatt tillbakagång för demokratin

Det är en dyster utveckling för demokratin i världen. Flera länder är sköra, demokratin är på tillbakagång och väpnade konflikter ökar exempelvis i Myanmar, Afghanistan, Burkina Faso och Etiopien.

Berättelser om biståndet

Oleksandra Romantsova halvbild

"Det som ger mig styrka att fortsätta är kampen för rättvisa"

Ukrainska Center for Civil Liberties (CCL) blev världsberömt när de fick Nobels fredspris 2022. Bland annat för arbetet med att samla in vittnesmål om krigsförbrytelser under Rysslands invasion. Oleksandra Romanstova berättar om det omfattande arbetet, som Sida stödjer.

Ceremoni utanför högriskdomstolen

Våldtäktsdrabbade urfolkskvinnor fick rätt

Domen mot fem våldtäktsmän i Guatemala ses som en milstolpe för kvinnors och urfolks rättigheter. 36 kvinnor från urfolket Maya Achí som utsattes för sexuella övergrepp under inbördeskriget fick upprättelse tack vare stöd från Sida.

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokrati är en nyckel i kampen mot fattigdom. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen och utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

De områden som Sida satsar mest på – cirka en fjärdedel av biståndet – är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer (rättssäkerhet och att alla människor ska behandlas lika inför lagen).

För att vända den negativa utvecklingen arbetar Sida bland annat med att stärka civilsamhället, stötta oberoende media och yttrandefrihet och öka människors tillgång till rättsväsendet.

Demokratisk förändring måste alltid utgå ifrån människorna som lever, bor och arbetar i landet eller regionen. Det är de som har bäst kunskap och viktigast erfarenheter. Därför samarbetar vi nästan alltid kring demokrati med organisationer i våra samarbetsländer.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på FN:s webbplats

Demokratisk utveckling och medborgarnas inflytande

Demokratin i världen fortsätter att minska och covid-19-pandemin har förvärrat situationen ytterligare. I många länder har medborgarna liten eller ingen möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är ofta underrepresenterade i politiken.

Stöd till fria och rättvisa val

Sida ger stöd till att genomföra fria och rättvisa val i ett antal länder i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och nationella organisationer. På global nivå samarbetar Sida med Open Government Partnership som arbetar med att stärka länders kapacitet att genomföra fria och rättvisa val. Innovativa digitala lösningar hjälper till att öka insynen i valprocesser. Genom Electoral Instititute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) ger Sida tekniskt stöd för att underlätta valprocesser och observera val.

UNDP:s webbplats
Open Government Partnerships webbplats
EISA:s webbplats

Främjar demokratiska och rättvisa val i Zimbabwe

Demokratin fortsätter att minska i Zimbabwe och människor vittnar om att staten ökar sin kontroll över medborgarna. Sida stödjer Zimbabwe Election Support Network (ZESN) vilka arbetar för demokratisk utveckling och fria och rättvisa val.

Nätverket består av 36 organisationer från civilsamhället (kvinnorättsorganisationer, fackföreningar, människorättsorganisationer, media, religiösa organisationer) och finns i hela landet. Nätverket bildades 2000 och har varit viktiga för ökad valobservation och att säkerställa kvaliteten på valövervakningen i landet. Arbetet leder till ökad öppenhet och insyn i hur valprocesserna genomförs.

Media är oerhört viktigt för att informera befolkningen om deras politiska rättigheter att delta i val och fatta beslut baserade på korrekt information. ZESN utbildar frilansjournalister i valrapportering och ger dem ökad kunskap om hur valprocessen fungerar för att bidra till en objektiv och korrekt medierapportering, både innan och efter val. Under 2022 utbildades 41 frilansjournalister.

De opinionsbildar och trycker på för att regeringen ska genomföra valreformer för ökad demokrati inför valen 2023. De håller även väljarutbildning för lokala organisationer och stärker deras kraft att påverka. Under 2021 utbildades 100 organisationer.

Om arbetet på ZESN:s webbplats

Ökar kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentsledamöter är kvinnor.4 Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Domstol för könsrelaterat våld i Liberia

Könsrelaterat våld är det vanligast brottet i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn.5 Kvinna till Kvinna; UN Women, Unicef och Action Aid förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld och genom stödcentra där brottsoffer träffar polisutredare och får medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Stärkt politiskt deltagande

Politiska partier är viktiga för alla länders utveckling. De omvandlar idéer till politik, kritiserar och presenterar politiska alternativ. När demokratin minskar får oppositionspolitiker allt mindre utrymme att påverka och ställa makthavare till svars. Det är vanligt med diskriminering, trakasserier och våld. I samarbete med svenska partianknutna organisationer arbetar Sida för att till exempel stärka ungdomars och kvinnors politiska inflytande och främja erfarenhetsutbyte mellan partier.

Ett mer oberoende parlament i Armenien

Den demokratiska utvecklingen i Armenien är eftersatt.6 Här samarbetar Sida med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att stärka ett mer oberoende parlament och öka samarbetet mellan parlamentsledamöter och det civila samhället. Projektet bidrar dessutom till ökad kunskap om hur jämställdhet kan inkluderas i politiken och budgetarbetet.

UNDP:s webbplats

Stärker ungas röster i 16 afrikanska länder

Unga och kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland politiker i många av Sidas samarbetsländer. Sida stödjer Program for Young Politicians in Africa (PYPA), ett regionalt ledarskapsprogram för unga politiker som representerar olika partier i 16 afrikanska länder.

Deltagarna utvecklas i ledarskap, planering och att driva sakfrågor vilket leder till ökat inflytande i ungdomsförbundet och moderpartiet, framför allt inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och ökad demokrati. Programmet har lett till att flera deltagare fått tunga partiuppdrag, röstats in som ledamöter i sina partiers styrelser, valts in i parlament eller blivit borgmästare. Projektet är ett samarbete mellan nationella organisationer och Centerpartiets internationella stiftelse (CIS), Green Forum, Olof Palmes Internationella Center (OPC) samt Kristdemokratiskt internationellt center.

Om PYPA här på Sidas webbplats

Fler kvinnor deltar i politiken i Latinamerika

Kvinnor och unga i Latinamerika är underrepresenterade i politiken.7 Sida stärker demokratiskt deltagande för kvinnor, hbtqi-personer, ungdomar, ursprungsbefolkningar och personer med funktionsnedsättning på nationell och lokal nivå i elva latinamerikanska länder. Programmet är ett samarbete mellan Political Party Affiliated Organizations Latin America Programme (PAOLA) och Olof Palmes internationella center (OPC), Svenskt liberalt center (SILC) och Kristdemokratiskt internationellt center (KIC).

Om projektet på KIC:s webbplats

Makten flyttar närmare folket

För att bygga ett demokratiskt styrelseskick är det viktigt att den politiska makten kommer närmare folket. Sida stöttar projekt i Myanmar och Albanien för att bidra till att fler medborgare är med och fattar beslut, får ökad insyn och bättre kunskaper om den lokala förvaltningen i regioner, kommuner, distrikt och byar. Andra samarbeten inom området sker bland annat med Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Sveriges Kommuner och Regioner och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

UNDP:s webbplats

Ett starkt civilsamhälle

På senare år har organisationer i det civila samhället fått svårare att verka, inte minst de som arbetar för jämställdhet, hbtqi-personers rättigheter och miljö- och landrättigheter. Med det civila samhället menas den arena där människor kan organisera sig och agera tillsammans kring en fråga. Civila samhället är skilt från staten, marknaden och det enskilda hushållet.

Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld i allt större utsträckning. Sida arbetar för ett starkt och självständigt civilsamhälle där människor lättare kan organisera sig för att forma sina liv.

Skyddar förenings- och yttrandefriheten

När civilsamhället är svagt är det svårare för människor som lever i fattigdom att göra sina röster hörda och kräva demokratiskt utrymme. Sida samarbetar globalt med International Center for Not-for Profit Law (ICNL) som bland annat utbildar journalister, advokater och representanter för media och civilsamhället. Därigenom får människor från civilsamhället lättare att påverka exempelvis lagstiftning. Stöd till FN:s särskilda rapportör för församlings-och föreningsfrihet är ett annat exempel som gör civilsamhället starkare.

ICNL:s webbplats

Direkt stöd till civilsamhälleorganisationer

Sida stärker organisationer i civilsamhället i många länder. I Colombia kan fler barn och unga delta i framtagandet av utvecklingsplaner och budgetar på kommunal nivå tack vare stöd via Plan International. I Kambodja, Thailand och Myanmar kan fler människor vara med och påverka hälso- och utbildningspolitiken inom frågor som skydd av barn och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Rwanda bidrar Sida till ett starkare civilsamhälle genom projektet Public Policy Information Monitoring and Advocacy Project som mobiliserar människor i lokalsamhällen för att påverka politiken på lokal och nationell nivå.

Plan Internationals webbplats

Rättsstatens principer och en fungerande förvaltning

I många av Sidas samarbetsländer är staten för svag för att kunna tillämpa lagar i praktiken och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när de offentliga institutioner som arbetar med exempelvis rättsväsende, hälso- och sjukvård och utbildning är svaga. Att motverka korruption är ett prioriterat område för Sida.

Motverkar korruption

Korruption inom offentlig sektor är ett stort hinder för utveckling. Sida stödjer International Development Law Organization (IDLO). Genom att utbilda korruptionsutredare, göra fältbesök och ge rådgivning, har allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter ökat i Sydostasien. Nu är det många fler som anmäler korruption. I exempelvis Kenya, Kirgizistan och Somalia har Sidas samarbete med IDLO bidragit till att länderna har blivit bättre på att efterleva FN:s konvention mot korruption.

IDLO:s webbplats

Statistik ökar effektiviteten

Välfungerande statistikmyndigheter är viktiga för att den offentliga förvaltningen ska vara effektiv. Därför stödjer Sida i många länder myndighetssamarbete mellan Statistiska Centralbyrån (SCB) och ländernas statistikmyndigheter. Projekten har stärkt kapaciteten i bland annat Burkina Faso, Moçambique och Kenya.

SCB:s webbplats

Fler människor får rättshjälp

Med Sidas stöd har tillgången till rättshjälp i Mali ökat. Genom ett samarbete med organisationen DEMESO får människor som lever i fattigdom rättslig rådgivning, vägledning och medling från juridiska biträden. Rättshjälpskontor och mottagningar för rättshjälp har trots stora säkerhetsutmaningar kunnat hålla öppet. Kvinnor och intagna på fängelser är särskilt viktiga.

Artikel om projektet på Sidas webb

Yttrandefrihet och fria och oberoende medier

Begränsad yttrandefrihet och bristande tillgång till pålitlig information under pandemin har skapat nya utmaningar och behov av att stärka förutsättningarna för yttrandefrihet och fri och oberoende media. Friheten på internet minskar då politiska ledare övervakar människors kommunikation. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Sidas arbete fokuserar på att försvara och upprätthålla människors rättigheter och förbättra den digitala säkerheten.

Journalister får ökade digitala kunskaper

Under pandemin har desinformationen ökat. I samarbete med organisationen Meedan utbildas journalister och aktivister i digitala mediakunskaper vilket motverkar desinformation. Utsatta journalister och aktivister från 24 länder i Mellanöstern och Nordafrika har fått hjälp genom insatsen.

Meedans webbplats

Stärkt yttrandefrihet i Östeuropa

Genom stöd till Europarådets projekt har lagstiftning för skydd av journalister förbättrats i Ukraina genom att över hundra domare har utbildats i straffrättsligt skydd av journalister. Armenien har utvecklat nationella riktlinjer för medier och journalister för att uppnå en mer könsbalanserad rapportering om våld i hemmet. I Moldavien har journalister och filmskapare blivit bättre på att göra journalistiska undersökningar och filmer om mänskliga rättigheter.

Europarådets webbplats

Respekt för allas lika värde och rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de människor som lever i extrem fattig­dom i världen är barn.8 Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld. I runt 70 länder i världen är sex mellan personer av samma kön olagligt.

Skyddar människorättsförsvarare

Hoten mot miljö- och markförsvarare ökar. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor.9 Genom stöd till Front Line Defenders får människorättsförsvarare skydd, både offline och online. Skyddet omfattar över 15 000 aktivister världen över. Ett ökat fokus ligger på antikorruption och mänskliga rättigheter för hbtqi-personer, personer som befinner sig i prostitution och ursprungsbefolkningar.

Frontline Defenders webbplats

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år.10 Sida stödjer Plan International som arbetar med att minska barnäktenskap. I Bangladesh gifts hälften av flickorna bort innan de hunnit fylla 18 år. Här anordnar Plan International bland annat ungdomsgrupper och engagerar pappor i arbetet för jämställdhet.

Plan Internationals webbplats

Ökad respekt för hbtqi-personers rättigheter

Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Uppdaterad: March 28, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning