Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hållbar energi

Tillgång till energi gör att människor lättare kan förbättra sina liv och ta sig ur fattigdom. För klimatets och människans framtids skull behöver energin vara förnybar. Sida arbetar för att öka människors tillgång till hållbar energi i framför allt Afrika söder om Sahara.

Så går utvecklingen framåt

Fler har tillgång till elektricitet

Allt färre människor saknar elektricitet. Sedan 2010 har de människor som saknar tillgång till el minskat med drygt 400 miljoner.1

Medvetenheten ökar om klimatförändringar

Medvetenheten har ökat de senaste åren kring hur fossila bränslen bidrar till klimatförändringar. Allt fler människor inser att vi behöver bygga ut hållbara energisystem och ställa om användningen av fossila bränslen till förnybar energi.

Billigare förnybar energi

Andelen förnybar energi ökar varje år, om än långsamt. Förnybar energi är nu billigare att producera än fossildriven energi i vissa delar av världen. Priset på el från solenergi har minskat med 85 procent sedan 2010.2

Många utmaningar kvarstår

Utbyggnaden av elnät går för sakta

Enligt de globala målen ska alla ha tillgång till elektricitet år 2030, men i dag går utvecklingen för långsamt. Det gäller särskilt länder i Afrika söder om Sahara. Fortfarande saknar cirka 760 miljoner människor tillgång till elektricitet.3

Elavgifterna är för höga

Höga elavgifter är ett problem för människor som lever i fattigdom. Det gäller inte minst i länder i Afrika söder om Sahara, där kostnaden för el ofta ligger långt över det globala genomsnittet

Utsläpp påverkar klimatet

Energisektorn står för två tredjedelar av alla fossila utsläpp (från kol, olja och naturgas). Utsläppen orsakar klimatförändringar som i sin tur hotar ekosystem och riskerar att driva människor på flykt.

Berättelser om biståndet

Gasamala Gesemr i butiken

En enda solcellsplatta förändrade hela livet

Att skymningen faller vid halv sex-tiden bekymrar inte Gasamala Gesemr längre. Tack vare den nyinstallerade solcellsanläggningen kan familjens butik hålla öppet till klockan 22. Det ger fler kunder och ökade inkomster. Tillgång till förnybar energi har blivit en riktig vinstlott för många på Zambias landsbygd.

Josephine Waweru, lantbrukare

"Pumpen är det bästa som har hänt, den har förändrat mitt liv"

I Afrika söder om Sahara saknar fortfarande drygt hälften av befolkningen tillgång till elektricitet. Lantbrukaren Josephine Waweru i Kenya är en av hundratusentals som drar nytta av ren solenergi tack vare så kallade garantier från Sida.

Sidas arbete med hållbar energi

I dag saknar 760 miljoner människor fortfarande tillgång till elektricitet. En tredjedel av världens befolkning är beroende av ved, träkol och biomassa för att laga mat och värma upp sina hus.4 Det leder till sjukdomar som orsakar cirka fyra miljoner dödsfall varje år.5

Bristen på energi och bränsle leder även till konflikter, skövling av skog och att ekosystem förstörs. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för våld när de samlar in ved.

Att människor får tillgång till energisystem som är hållbara för både hälsan och miljön, är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Ökad tillgång till hållbar energi

När människor har tillgång till energi för uppvärmning och elektricitet kan de lättare förbättra sina liv. Sjukhus kan ge bättre vård, skolor kan ge bättre utbildning och människor kan enklare kommunicera med varandra och få tillgång till viktig information. El ökar också möjligheten att försörja sig.

Matlagning över öppen eld leder också till luftföroreningar och negativ klimatpåverkan. Det har skett framsteg men utvecklingen går långsamt.

Stödjer energiföretag i Afrika

I Afrika söder om Sahara saknar majoriteten av befolkningen tillgång till elektricitet. Genom Power Africa ökar Sida tillgången till hållbara energikällor. Det görs bland annat genom stöd till företag som säljer energitjänster från småskaliga solenergianläggningar. Bara 2020 blev drygt 200 000 hushåll uppkopplade. Sida ger även lånegarantier till ett hundratal små och medelstora företag i off grid-sektorn, det vill säga som erbjuder tjänster utanför elnätet. Sidas lånegarantier fungerar som en försäkring för den som lånar ut pengar: om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld, får utlånaren ändå tillbaka en stor del av pengarna. Lånegarantierna är till för att företagen lättare ska överleva covid-krisen.

Om Power Africa

Ökar elektrifieringen i Zambia

På Zambias landsbygd saknar de flesta hushåll el. Genom Beyond the Grid Fund for Zambia stöttar Sida en satsning på förnybar energi i landet.

När fonden ger ekonomisk säkerhet vågar fler energiföretag etablera sig på en ny marknad eller öka produktionen av förnybar energi. Tillgången till elektricitet gör det bland annat lättare för barn och unga att studera och ökar möjligheten att tjäna pengar, till exempel genom försäljning av elektriska varor och tjänster som laddning av mobiltelefoner. Satsningen finns nu även i Liberia, Burkina Faso, Mocambique och Uganda: Beyond the Grid Fund for Africa.

Effektiv energi minskar klimatpåverkan

I många av Sidas samarbetsländer är energisystemen ineffektiva. Att effektivisera de energisystem som redan finns är viktigt för att säkra tillgången till hållbar energi i framtiden och minska klimatpåverkan.

Sida har i östra Europa sedan 2010 stöttat ett fyrtiotal projekt för ökad energieffektivisering, vilket bidrar till att utsläppen av koldioxid minskar med drygt en miljon ton årligen (motsvarar drygt 2 procent av Sveriges årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter).

Driver på investering i hållbar energi

Ett stort hinder för att energisektorn ska bli mer hållbar i Sidas samarbetsländer är att kunskapen och kapaciteten att planera, reglera och besluta om hållbara projekt är begränsad. Det leder till att möjliga investerare inte engagerar sig, vilket får länder att gå miste om viktig finansiering. Sidas kapacitetsuppbyggnadsprogram för förnybar energi utbildar tjänstemän i Sidas samarbetsländer i hur de kan öka användningen av förnybar energi. Sida har ett långt samarbete med Världsbankens program Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) som ökar den hållbara energiplaneringen i utvecklingsländer. Sida driver även på för att Världsbanken ska investera mer i hållbar energi.

Energy Sector Management Assistance Programs webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Under 2020 betalades drygt 900 miljoner kronor ut till stöd för hållbar energi. Huvuddelen av stödet gick till förnybar energiförsörjning och distribution av elektricitet. Arbetet styrs främst av 15 strategier i Afrika, den globala strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser och samarbeten i Östeuropa och Västra Balkan.

Uppdaterad: November 23, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning