Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Näringslivet

Sida samarbetar med näringslivsaktörer på många olika sätt. Vi erbjuder också stöd och rådgivning för att utveckla samarbeten med ett urval länder. Sida ingår i partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Delade kostnader ökar engagemang och drivkraft

Sidas samarbete med näringslivets aktörer är viktigt, och samverkan sker inom nästan alla tematiska områden. Det finns ingen specifik strategi eller budget för näringslivets samarbeten med Sida. Alla företag som vi samarbetar med bör anpassa sig till FN:s Global Compact och dess principer och vara öppna för extern granskning.

Ambitionen är att den privata aktören står för ungefär halva kostnaden när ett projekt drivs tillsammans med Sida. Genom att dela på kostnaderna ökar engagemanget och drivkraften att satsa på de initiativ som ger bäst resultat för människor som lever i fattigdom.

Möjligheter till samarbete

Principer för Sidas samarbete med näringslivet

Samma principer som styr hela Sidas utvecklingssamarbete gäller för vår samverkan med näringslivet. I vårt samarbete med den privata sektorn finns några principer av särskild betydelse.

Ökad utvecklingseffekt

Partnerskap med den privata sektorn ska underlätta förändringsprocesser och öka ett projekts utvecklingseffekt. Näringslivspartner bidrar med resurser som kunskap, innovationsförmåga och långsiktiga investeringar för att nå utvecklingsmålen. På så sätt kan målen i Agenda 2030 uppnås snabbare.

Socialt och miljömässigt ansvar

Sida samverkar med näringslivet i projekt där Sidas mål, att minska fattigdom, överlappar ett företags huvudsakliga affärsmål. Företagen ska också förbinda sig att öka det sociala och miljömässiga ansvarstagandet i sin verksamhet.

Hållbara resultat genom kostnads- och riskdelning

Partnerskapen bygger på att risker och kostnader delas mellan Sida och företaget. Det gemensamma ägarskapet säkerställer hållbara resultat.

Leda till förändring av system och marknader

Samarbetet ska leda till reformer för mer välfungerande, inkluderande och hållbara marknader, värdekedjor eller affärsmodeller. Sida gör alltid en bedömning för att säkerställa att ett projekt inte ger en konkurrensfördel åt ett specifikt företag utan snarare banar väg för systemförändringar.

Samarbetet ska leda till bättre resultat

Samarbetet mellan Sida och företaget ska ge ett bättre resultat än om var och en för sig genomför programmet. Sidas bidrag till samarbetet skapar förutsättningar för minskad fattigdom och utveckling.

Kontakta oss

Har du en idé för ett partnerskap eller projekt som du tror skulle vara intressant för Sida och som involverar den privata sektorn? Då kan du kontakta ambassaden i det land som är aktuellt.

Sida samarbetar med näringslivsaktörer från hela världen, för att:

  • engagera och stimulera näringslivsaktörer för att minska fattigdomen
  • mobilisera resurser
  • bättre utnyttja näringslivet som aktör, leverantör, rådgivare och dialogpartner inom utvecklingssamarbetet
  • stimulera näringslivsutveckling och entreprenörskap, särskilt i låginkomstländer
  • använda innovativa och flexibla metoder och arbetssätt
  • bidra till utvecklingen av marknader och produktionsmetoder som passar för människor som lever i fattigdom

Civilsamhället får företag att ta ansvar

Sida stödjer även civilsamhällesorganisationer som arbetar med att påverka företag att ta större ansvar för hållbar utveckling. Organisationerna arbetar till exempel med dialog och medvetandegörande som verktyg för att påverka företagens beteende.

Civilsamhället spelar också en viktig roll som granskare och visselblåsare när företag bryter mot internationella överenskommelser om etiskt uppförande.

Exempel på organisationer som får stöd av Sida för att arbeta med detta är Fair Finance Guide och Swedwatch.

Uppdaterad: 23 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning