Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Hälsa

Vi människor är friskare än någonsin. Trots det drabbas miljontals människor av sjukdomar eller av komplikationer som hade kunnat förbyggas. Särskilt utsatta är de som lever i fattigdom. Sidas stöd bidrar till att stärka hälsosystem, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, barn- och mödrahälsa samt främja hälsosamma liv. Sida verkar också för att förhindra spridningen av sjukdomar och bromsa antibiotikaresistensen globalt.

Så går utvecklingen framåt

Vi blir allt friskare

Människor lever längre och är friskare än tidigare. Det beror bland annat på att fattigdomen har minskat och smittsamma sjukdomar har bekämpats samt på de framsteg som har gjorts inom framför allt mödra- och barnadödlighet.

Minskad mödra- och barnadödlighet

Andelen barn som dör innan de fyllt fem år har mer än halverades mellan år 2000 och 2018.1 Mödradödligheten minskade med 38 procent mellan 2000 och 2017.2 Men fram­stegen hotas av pandemin när viktiga insatser för att rädda kvinnors och barns liv har avbrutits på grund av restriktioner och brist på resurser.

Färre barn smittas med hiv

Hälften så många dör i aidsrelaterade sjukdomar i dag jämfört med 2010. Det beror bland annat på att kvaliteten i vården har ökat, vilket lett till en minskad överföring av hiv från mor till barn.3 I dag lever dock ungefär tolv miljoner fler med hiv jämfört med år 2000.4 Det beror främst på bättre och mer tillgänglig behandling av hiv. Unga flickor är den grupp där hiv ökar mest.

Många utmaningar kvarstår

Långt ifrån alla får vård

Bara mellan hälften och en tredjedel av världens befolkning har tillgång till grundläggande hälsovård.5 Tillgången till vård är ojämlik, både i och mellan länder och regioner vilket har ytterligare försämrats under pandemin, framför allt i låg och medelinkomstländer.

Smittsamma sjukdomar skördar offer

En miljard människor lider av olika tropiska sjukdomar. Förutom hälsoaspekten hindrar det många barn från att gå i skolan.6 Bekämp­ningen av sjukdomarna hiv, tuber­kulos och malaria har länge gått åt rätt håll. Men fortfarande drabbas miljontals människor varje år av dessa sjukdomar.7 En ökande utmaning är antimikrobiell resistens som begränsar möjligheten att behandla och bota flera sjukdomar, som till exempel tuberkulos.

Miljontals kvinnor och barn dör

Var elfte sekund dör en kvinna eller ett nyfött barn i samband med förlossning, merparten i låg- och lägre medelinkomstländer.8 Drygt 30 miljoner kvinnor och flickor gör varje år abort på osäkra och farliga sätt.9

Berättelser om biståndet

Läkaren Jean Nepo Utumatwishima

Forskningssamarbete hittar lösningar på undernäring i Rwanda

För att komma tillrätta med undernäring måste det angripas från flera olika håll och anpassas efter den lokala situationen. Det menar läkaren och doktoranden Utumatwishima på sjukhuset i Rwamagana, Rwanda. Det Sida-stöttade samarbetet mellan rwandiska och svenska forskare är lösningen på spåret.

Sidas forskningssamarbeten i Bangladesh tar fram billiga och enkla lösningar som räddar liv

I över fyrtio år har folkhälsoorganisationen icddr,b i Bangladesh och Sida varit forskningspartners. Tillsammans har de tagit fram koleravaccin och en förlossningsmatta som minskar mödradödlighet. Nu tittar de på hur de kan hjälpa kvinnor som är underviktiga under graviditeten att få i sig tillräckligt med mat. Och forskningen pekar på att svärmödrar kan vara svaret.

Sidas arbete för jämlik hälsa

Sedan millennieskiftet har det gjorts stora framsteg på hälsoområdet. Aldrig tidigare har så mycket sjukdom och lidande kunnat undvikas tack vare ny kunskap, teknologi och metoder som ökar livskvaliteten och förebygger och botar sjukdomar.

Människor som lever i fattigdom drabbas hårdare av smittsamma infektionssjukdomar, bland annat som en konsekvens av brist på tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) samt tillgång till sjukvård av god kvalitet. I låginkomstländer insjuknar fler människor i livsstilsrelaterade, icke-smittsamma sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Covid-19-pandemin har inneburit ett hårt slag mot både människor och hälsosystem i många låg- och medelinkomstländer.

Sidas bistånd stärker hälsosystem, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, barn- och mödrahälsa och bidrar till att främja hälsosamma liv. Att förhindra spridningen av såväl smittsamma som icke-smittsamma sjukdomar och bromsa antibiotikaresistensen globalt, är andra viktiga områden.

Starka hälsosystem

Många människor i världen kan inte få bra vård när de behöver det. Det kan bero på att vårdcentralen ligger för långt bort, brist på utbildad vårdpersonal eller för att det är för dyrt. Särskilt hårt drabbas människor som lever i fattigdom, i konfliktområden, på landsbygden eller som tillhör särskilt utsatta grupper. Att hantera både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar innebär stora påfrestningar för hälso- och sjukvården i många länder.

9 000 fler hälsoarbetare i nio länder

Sida har som del i ett EU-gemensamt stöd till Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) bidragit till att många afrikanska länder har stärkt sin kapacitet att följa och snabbt adressera covid-19. CDC har bland annat utbildat nästan 9 000 hälsoarbetare verksamma i nio länder.

CDC:s webbplats

Primärvård med fokus på mödra- och barnhälsa i Zimbabwe

Pandemin samt återkommande strejker bland sjukvårdspersonalen har bidragit till att delar av Zimbabwes befolkning saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Zimbabwe är ett av de länder med högst mödradödlighet, samtidigt sjunker vaccinationsgraden av barn under fem år.10 Sidas stöd till hälsofonden i Zimbabwe (HDF) verkar för att upprätthålla tillgång till primärvård på landsbygden med fokus på mödra- och barnhälsa.

Höjd vårdkvalitet på landsbygden i Myanmar

Myanmars vårdsystem har stora brister efter årtionden av militärt styre. Efter militärkupp 2021 bidrar Access to Health Fund till säkra förlossningar. Med stöd från Sida etablerades en mödravårdsklinik i som bidrog till att över 2000 barn kunde födas på ett säkert sätt det svåra första halvåret efter militärkuppen 2021. Kliniken gav även livsnödvändig vård till för tidigt födda barn.

Access to Health Funds webbplats

Somalisk folkhälsomyndighet under uppbyggnad

Somalia är ett av de länder i världen med högst mödra- och barnadödlighet.10 Återkommande humanitära kriser och en pågående väpnad konflikt utgör svåra utmaningar för landets utveckling. Tillsammans med svenska Folkhälsomyndigheten stödjer Sida uppbyggnaden av en somalisk folkhälsomyndighet.

Barn- och mödrahälsa

Trots framsteg dör miljoner kvinnor eller nyfödda barn i samband med graviditet och förlossning varje år. Majoriteten av dem är liv som hade kunnat räddas med hjälp av kunskap och bra vård. De allra flesta dödsfall i samband med förlossning sker i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Kampen mot barnadödligheten

Dödligheten bland barn under fem år är hög och en tredjedel är relaterad till malaria, lunginflammation och diarré, sjukdomar som går att förebygga och behandla.11 Genom stöd till Unicef bidrar Sida till en förbättrad barnhälsa. Det sker bland annat genom att verka för att vårdinrättningar har tillgång till rent vatten och att barn får såväl näringsriktig kost som möjlighet till vaccin.

Unicefs webbplats

Rådgivning om preventivmedel och abort i Zambia

Människors kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter är generellt låg. Barnäktenskap, tonårsgraviditeter och hiv drabbar många och nästan häften av alla zambiska kvinnor har utsatts för våld i nära relationer någon gång under sin livstid.12 Tillgången till preventivmedel brister och antalet osäkra aborter är högt. Organisationen MSI Reproductive Choices sprider information och ger rådgivning om bland annat preventivmedel och säkra aborter.

MSI Reproductive Choices webbplats

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa blir globalt sett allt bättre. Samtidigt hotar konservativa krafter människors rättigheter i vissa länder. Att försvara allas rätt till sin kropp och sin sexualitet är en viktig fråga för Sida.

Läs mer om Sidas arbete med SRHR

Ökad tillgång på preventivmedel söder om Sahara

Pandemin har påverkat unga människors möjligheter att få information om SRHR i skolan. Det har resulterat i en ökning av oönskade graviditeter, osäkra aborter, barnäktenskap och sexuellt våld. Sidas stöd till DKT International och Population Services International har bidragit till ökad tillgång till preventivmedel och produkter för medicinsk abort i Afrika söder om Sahara.

Stöd till kvinnor som drabbats av våld

Många hälsoarbetare var ledande i protesterna mot militärens maktövertagande i Myanmar 2021. De utsattes för övervåld och många tvingades fly. Därför finns det idag en brist på vårdpersonal i landet. Sexuellt och könsrelaterat våld är vanligt och i väpnade konflikter straffas förövaren i princip aldrig. I programmet Women and Girls First arbetar FN:s befolkningsfond UNFPA med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Bland annat finansierar programmet så kallade ”safe spaces” som kan jämföras med kvinnojourer och driver mans- och ungdomsgrupper.

Women and Girls first på UNFPA:s webbplats

Främja hälsosamma liv

Ohälsa beror ofta på faktorer som ligger utanför hälsosektorns kontroll. Det kan handla om miljöföroreningar, brist på näringsrik mat, könsstereotypa normer, diskriminerande lagstiftning, fattigdom och naturkatastrofer. En majoritet av alla småbarn som dör gör det på grund av brist på vatten och sanitet.

Psykosocialt stöd i Gaza

På palestinska Gazaremsan lider många människor av uppgivenhet och depression som följd av ockupation, konflikt och förtryck. Sida ger stöd till Gaza Community Mental Health Program i Palestina som ger människor psykosocialt stöd och psykoterapi genom sina psykiatriska vårdcentraler och mobila kliniker vilket bidrar till att stärka vårdsystemet inom området för psykisk hälsa.

Gaza Community Mental Health Programs webbplats

Förbättrad hygien i Bangladesh

Ungefär 1,8 miljarder människor världen över saknar möjlighet att tvätta sina händer med två och vatten och har inte tillgång till rent vatten.13 Det här är ett stort problem i bland annat Bangladesh. Sida stödjer WaterAid som arbetar för att öka medvetenheten om För att upprätthålla en god hygien delades hundratusentals munskydd och handtvålar ut till människor i tätbefolkade och utsatta slumområden.

Water Aids webbplats

Utsläppsminskningar i Bosnien

I Bosnien eldar många med kol, ved och sopor för att värma upp sina dåligt isolerade hus. Det leder till allvarliga luftföroreningar som i sin tur gör att människor får besvär, insjuknar och till och med dör i förtid. Genom stöd till programmet Green Economic Development från FN:s utvecklingsprogram UNDP bidrar Sida också till stora minskningar av utsläpp från offentliga byggnader, industrier och bostäder.

Om Green Economic Development på UNDP:s webbplats

Ökat stöd ska bromsa global antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens uppstår som en följd av att antibiotika skrivs ut alltför lättvindigt och bakterier lyckas utveckla motståndskraft. För att få bukt med problemet krävs samarbete globalt inom flera områden och sektorer, bland annat om hur man förskriver och använder antibiotika. Sida samarbetar med FN-fonden AMR Multi-partner Trust Fund som verkar för att stärka politiska åtaganden och involvera samhällen i frågan om antibiotikaresistens i Kambodja, Etiopien, Ghana, Indonesien, Kenya, Marocko, Zimbabwe, Tadjikistan och Peru.

AMR Multi-partner Trust Funds webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med hälsa

Sidas arbete inom hälsa styrs av strategier från regeringen. 2021 uppgick Sidas samlade hälsobistånd till drygt 2,8 miljarder kro­nor, vilket motsvarar tio procent av Sidas totala bistånd. Sida har tre prioriterade områden inom hälsobiståndet:

Hälsosystemsstärkande insatser
Barn- och mödrahälsa
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022 på regeringens webbplats (förlängd till 31 december 2023)

Uppdaterad: March 8, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning