Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete mot korruption

Korruption är ett allvarligt hinder för fred och hållbar utveckling. Korruptinen slår också hårdast mot människor som lever i fattigdom och förtryck. I många av de länder där Sida har utvecklingssamarbete är korruptionen utbredd. Att bekämpa korruption är därmed en förutsättning för att Sida ska kunna utföra sitt uppdrag att förbättra levnadsvillkor för människor i fattigdom och förtryck.

Korruption drabbar människor som lever i fattigdom

Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. Ny forskning visar att korruptionen har mer allvarliga och långtgående konsekvenser än vad man tidigare trott. Allra mest drabbas fattiga människor.

Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar att urholka demokratin. Den hämmar även ekonomisk tillväxt och investeringar. Tillgången till sociala tjänster, som hälsa och utbildning, urholkas. Därför är korruption ett stort hinder för utveckling, fattigdomsbekämpning och respekt för mänskliga rättigheter.

Så definierar Sida korruption

Sida definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption kan vara mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, förskingring, jäv samt nepotism.

Sidas antikorruptionsregel beskriver Sidas förhållningssätt: att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera.

Sida motverkar korruption i biståndsinsatser

Sida har i uppdrag att motverka oegentligheter och korruption i de biståndsinsatser myndigheten hanterar samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionsarbete. Anti-korruption ingår även i Agenda 2030 om hållbar utveckling. Anti-korruptionsarbetet bedrivs på fyra olika nivåer:

  1. Främja etik och integritet i den egna organisationen.
  2. Motverka korruption i svenskfinansierade insatser.
  3. Stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption genom strategiska insatser och genom att integrera anti-korruption i strategier och insatser.
  4. Inom ramen för det internationella anti-korruptionsarbetet.

Sidas anti-korruptionsarbete fokuserar på att skydda svenska biståndsmedel och se till att de används för avsedda ändamål. Sida granskar till exempel samarbetspartnerns kapacitet för intern styrning och kontroll för att förebygga korruption. Under de senaste åren har Sida även höjt ambitionsnivån vad gäller riskanalys, revision och resultatredovisning för de biståndsinsatser myndigheten stödjer.

Film

Frågor och svar om Sidas arbete mot korruption

Intervju med Johanna Wallmo Wahlgren, chef över Sidas arbete mot korruption.

Speltid: 2m 12s

Stödjer länders egna arbete mot korruption

Ett ökat fokus på kontroll och riskhantering är nödvändigt. Samtidigt är korruptionen i Sveriges samarbetsländer ett komplext politiskt och socialt fenomen och kan inte lösas endast genom tekniska eller legala åtgärder. Därför stödjer Sida också ländernas egen strävan att bekämpa korruption.

Sida stödjer bland annat insatser för att öka demokratiskt deltagande, öppenhet och ansvarsutkrävande vilket är avgörande för att förändra korrupta miljöer. Det civila samhället, press och media har viktiga roller att spela.

Sida bidrar också till att stärka institutioner som till exempel skattemyndigheter, revisionsmyndigheter och system för offentlig finansiell styrning. Vi stödjer även anti-korruptionsorganisationer som Transparency International, samt uppbyggnad av rättsväsende, fria medier, parlament och politiska partier. Sida bidrar också till flera globala och regionala anti-korruptionsinitiativ.

Sida tar alla misstankar på allvar

Sida agerar på alla misstankar om korruption, oegentligheter eller missförhållanden. Alla kan anmäla detta direkt till Sida.

Utredningsgruppen är Sidas särskilda funktion för att hantera misstankar om korruption, oegentligheter, eller missförhållanden. De ser till att korruptionsmisstankar hanteras enhetligt, rättssäkert och skyndsamt.

Utredningsgruppen tar emot alla anmälningar och ser till att Sida genomför utredningar för att få fram tillräckligt med underlag för att kunna konstatera om ett avtalsbrott har skett och besluta vilka åtgärder som ska vidtas. Alla misstankar om korruption tas på allvar. Utredningsgruppen publicerar årligen en rapport över det gånga årets arbete.

Sida samarbetar även med andra givare, både för att utnyttja varandras kompetenser och för att undvika dubbelarbete.

Sidas årliga korruptionsrapporter

Sammanställning av inrapporterade misstänkta korruptionsärenden.

Uppdaterad: 28 april 2021