Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Civilsamhället

Folkrörelser, kvinnogrupper och fackförbund är några av civilsamhällets aktörer. De har nyckelroller i ett samhälles utveckling. Därför är de också viktiga i biståndet. En stor del av Sidas stöd går till civilsamhällesorganisationer.

Det här är civilsamhället

Civilsamhället utgörs av enskilda människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen, till exempel kvinnors, barns och minoritetsgruppers rättigheter eller klimat- och miljöfrågor. Civilsamhället består även av olika typer av sociala rörelser och nätverk, religiösa sammanslutningar, föreningar och grannskapsföreningar.

Många aktörer inom civilsamhället erbjuder tjänster som förbättrar människors levnadsvillkor, exempelvis folkbildning, mikrolån eller bostadskooperativ. Civilsamhället är självstyrande, bygger på frivillighet och är åtskilt från staten och marknaden.

Viktig roll i samhällets utveckling

Civilsamhället har en viktig roll i samhällets utveckling. Det bidrar ofta till att utveckla länder demokratiskt, att öka respekten för människors rättigheter och att minska fattigdomen. Det kan också stötta människor som drabbas av kriser och katastrofer.

Agerar för gemensamma intressen

  • Det civila samhället är en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.
  • En civilsamhällesorganisation är en icke-vinstdrivande organisation på lokal, nationell eller internationell nivå där man arbetar utifrån en gemensam värdegrund mot gemensamma mål, med visst oberoende från stat och kommun. Det kan vara stiftelser, kooperativ och fackföreningar. Det kan också vara tillfälliga sammanslutningar som samlar in pengar för ett specifikt ändamål. Även paraplyorganisationer och nätverk ingår.

Civilsamhället har en viktig roll i att påverka politiken, granska makthavare och försvara de mänskliga rättigheterna. 

Experter på sitt samhälle

En av civilsamhällets styrkor är att dess aktörer är förankrade i samhället där de arbetar. Det är de som har bäst kännedom om samhället och människorna som bor där. De känner till de utmaningar som finns och hur de kan lösas. Lokalbefolkningen har ofta förtroende för och litar på sina civilsamhällesorganisationer. Det här är en viktig anledning till att Sida arbetar nära civilsamhället.

I många länder i världen går den demokratiska utvecklingen åt fel håll. När demokratin minskar får civilsamhällesorganisationer ofta svårare att driva sina frågor, speciellt de som arbetar för mänskliga rättigheter. Det gör det extra viktigt för Sida att arbeta för ett starkt civilsamhälle. 

Stöd via svenska organisationer

En stor del av Sidas utvecklingssamarbete fokuserar på att försvara och stärka det civila samhället i våra samarbetsländer. 2020 gick 39 procent av det totala biståndet till civilsamhället. En betydande del av det stödet går via svenska strategiska partnerorganisationer. De stödjer i sin tur lokala civilsamhällesorganisationer i samarbetsländerna.

Stöd till människor i kris

Sida samarbetar med civilsamhällesorganisationer även inom det humanitära biståndet. De lokala organisationerna är viktiga, då de ofta är först på plats vid en kris, arbetar nära den krisdrabbade befolkningen och väl känner till situationen i området.

Uppdaterad: October 26, 2021