Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utbildning

Att gå i skolan är en mänsklig rättighet och en grundsten i fattigdomsbekämpning, demokrati och jämlikhet. Det är också avgörande för ekonomisk utveckling. Sida arbetar för att alla barn i världen ska få gå i skolan och för att stärka utbildningssystemen i våra samarbetsländer, från grundskola till högre utbildning.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Fler barn går i skolan. Andelen barn i världen som börjar grundskolan har ökat snabbt och ligger i dag på runt 90 procent. Fler flickor går i skolan i dag än någonsin.1

Mer gratis skolgång

Utbildningsreformer för gratis skolgång bidrar till att fler barn börjar skolan, men statliga medel till utbildning ökar inte i samma takt som behoven.

Tillgång till vatten och toaletter

Fler skolor än tidigare har i dag tillgång till vatten och toaletter, men i Afrika söder om Sahara saknar fortfarande en tredjedel av alla skolor toaletter och tillgång till rent vatten.

Många utmaningar kvarstår

Covid-19 ett stort bakslag

1,5 miljarder elever och studenter i 190 länder har påverkats av skolstängningar i samband med pandemin.3 Det kan få negativa konsekvenser på lång sikt för individer och samhällen. Unesco bedömer att över elva miljoner flickor riskerar att inte komma tillbaka till skolan efter pandemin.

Undermålig utbildning

Mer än hälften av alla världens barn har inte grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna efter att ha genomgått grundskoleutbildning. Det beror på att många barn inte fullföljer skolan och att kvaliteten på utbildningen ofta är låg.

Färre utbildade flickor

Barn hindras från att gå i skolan på grund av långa avstånd, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter bidrar till att färre flickor än pojkar går klart grundskolan och fortsätter till gymnasiet.4

Matrida Milanzi framför sin skola

Berättelser om biståndet

Unga mammor får en andra chans på folkhögskolor i Tanzania

När Matrida Milanzi var 14 år blev hon gravid och hoppade av skolan. Nu är hon 20 år och tar igen det hon missat tack vare en särskild Sidastöttad satsning på folkhögskolor.

Sida arbete med utbildning

De främsta skälen till att barn inte går i skolan är fattigdom, konflikter, humanitära kriser, barnäktenskap, funktionshinder och nu även pandemin. Sidas utbildningsstöd stärker utsatta länders möjligheter att upprätthålla en skola av hög kvalitet. Pandemins skolstängningar har slagit hårt mot utbildningssektorn och påverkat många elevers möjlighet att gå i skolan. Distansundervisning har inte levt upp till ordinarie undervisning och studieresultaten har sjunkit.

Sida arbetar för att alla barn i världen ska få gå i skolan och för att stärka utbildningssystemen i våra samarbetsländer, från grundskola till högre utbildning.

En fungerande skola

En stor utmaning för många länders skolsystem är bristen på lärare och klassrum. Det leder ofta till att klasserna blir för stora. Det försvårar arbetet för att förbättra kvaliteten på undervisningen. Samtidigt beräknas de långsiktiga effekterna av skolstängningar under pandemin bli stora. Om inte skolor öppnas igen varnar FN för ”en förlorad generation”, med omkring 24 miljoner barn som riskerar att inte komma tillbaka till skolan.5

En skola närmare barnen

I Afghanistan har många barn långt till skolan. Det kan leda till att barnen inte kan ta sig dit eller tvingas avsluta sina studier. Sida stödjer så kallade Community Based Education Programmes med syftet att föra skolan närmare hemmen. Det är ett effektivt sätt att nå framför allt de flickor som annars inte hade gått i skolan. Många av de skolor som stängdes efter talibanernas maktövertagande har nu åter öppnat, även för flickor.

Utbildar i kris och konflikt

Hälften av världens barn i grundskoleålder finns i dag i 50 konflikt- och krisdrabbade länder. Genom stöd till Unicefs arbete med utbildning och Global Partnership for Education (GPE)  verkar Sida för alla barns rätt att gå i skolan. Det har lett till att fler barn går i skolan i till exempel Syrien, men fortfarande saknar 800 000 flyktingbarn i regionen tillgång till utbildning.6

Global Partnerhsip for Educations webbplats

Förhindrar tidiga graviditeter och våld

Låg kunskap om tidiga graviditeter, könsbaserat våld och barnäktenskap drabbar unga flickors skolgång. Genom Unescos program Our Rights, Our Lives, Our future stödjer Sida arbetet för att fler utbildar sig inom sex- och samlevnad.

Unescos webbplats

Jämlik och avgiftsfri utbildning

Globalt sett gick innan pandemin ungefär lika många flickor som pojkar i skolan. Men stora skillnader finns på regional nivå, särskilt i Afrika söder om Sahara. Samtidigt pågår en lärandekris. Uppskattningsvis 125 miljoner barn når inte grundläggande kunskaper i att räkna, läsa och skriva efter fyra års skolgång.7 Denna kris har förstärkts av covid-19. Försöken att bedriva distansutbildning utan tekniska förutsättningar har visat sig drabba barn som lever i fattigdom extra hårt. Flickor drabbas i högre grad än pojkar av skolstängningar.

Ny chans för unga kvinnor i Tanzania

Unga kvinnor som blir gravida har många gånger svårt att fullfölja skolan. I ett program där kvinnor får ersättning om de når sina studieresultat vill Tanzanias regering motivera kvinnor att ta grundskoleexamen. Karibu Tanzania Organization (KTO) tillsammans med utbildningsministeriet i Tanzania erbjuder vuxenutbildning till unga kvinnor och mammor genom stöd till ett 40-tal folkhögskolor.

KTO:s webbplats

Skolstöd i Sydsudan under pandemin

70 procent av barnen i Sydsudan, de flesta flickor, går inte i skolan.8 Under pandemin var skolorna stängda under mer än ett år. Genom partnerorganisationen Rädda Barnen bidrog Sida till att lärande istället skedde i hemmet. Rädda barnen har även spridit budskapet om vikten av undervisning till både elever och föräldrar, för att stärka förutsättningarna att eleverna skulle återvända till skolan efter att de öppnat igen.

Rädda Barnens webbplats

Motarbetar barnäktenskap

Varje år gifter sig ungefär tolv miljoner barn före sin 18-årsdag. Men på flera håll i världen går nu siffran ned.9 Sida stödjer Girls Not Brides – en global organisation som belyser barnäktenskap som ett hinder för flickors skolgång och betonar vikten av att flickor går i skolan.

Girls Not Brides webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Sidas stöd till utbildning uppgick 2021 till närmare 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av Sidas totala utbetalningar. Sida har två prioriterade mål inom arbetet för utbildning:

  • Välfungerande nationella utbildningssystem.
  • Fullgjord avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning för alla.

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling (2018–2022) på regeringens webbplats (förlängd till 31 december 2023)

Uppdaterad: February 25, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning