Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika värde och rättigheter: ingen ska diskrimineras på grund av kön eller könsidentitet. Jämställdhet är ett mål i sig, men det är också viktigt för en hållbar utveckling, och en förutsättning för att kunna utplåna fattigdom. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar de flesta projekt vi stödjer.

Så går utvecklingen framåt

Jämställdhet uppmärksammas

Jämställdhet har fått ökad uppmärksamhet inom det internationella utvecklingssamarbetet. Allt fler är också överens om att män, pojkar och hbtqi-personer måste inkluderas i arbetet för jämställdhet.

Mödradödligheten minskar

Mödradödlighet innebär att en kvinna dör i samband med sin graviditet eller förlossning. Den har minskat med mer än 30 procent på tjugo år,1 även om en uppgång kan ses på vissa håll. Trygg och säker vård vid graviditet och förlossning är en grundläggande rättighet för alla kvinnor.

Fler lagar och reformer

Många länder har infört nya lagar och reformer mot diskriminering. Samtidigt går arbetet med jämställdhet tillbaka i många länder, till exempel vad gäller rätten till en säker abort.2

Många utmaningar kvarstår

Pandemin drabbar jämställdheten

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot redan diskriminerade grupper i samhället. Motståndet mot kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter har ökat på många håll. Pandemin har ökat fattigdomen vilket också drabbar kvinnor mest.

Kvinnor missgynnas inom utbildning och på arbetsmarknaden

Även om allt fler flickor går i grundskolan och klarar sig bra, fortsätter färre flickor än pojkar med högre studier. Många kvinnor tvingas arbeta i den osäkra informella sektorn med låga löner och sämre villkor. Samtidigt utför kvinnor större delen av obetalt hemarbete och tar ofta hand om barnen.

Könsrelaterat våld ökar

Våld i hemmet och våld mot kvinnor och barn har ökat dramatiskt i samband med pandemin.3 Även hbtqi-personer blir allt mer utsatta.

Berättelser om biståndet

Ett 30-tal män, kvinnor och barn står eller sitter framför ett tegelhus med halmtak för att bli fotograferade. Kvinnorna har färgglada klänningar eller kjolar. De tillhör en Dimitraklubb i DRC Kongo.

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska Republiken Kongo

Provinsen Tanganyika i Demokratiska Republiken Kongo är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant.

René och Maria i byn Corma i Bolivia

I Bolivia går jämställdhet och stärkt produktion hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda ökar också skördarna och kvaliteten på det som odlas. Det är tydligt i ett program som Sida stödjer i Bolivia. Maria Sandoval och hennes man René är ekologiska persikoproducenter som tack vare ökade inkomster kunnat investera i fler och större odlingar. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger båda.

Sidas arbete för jämställdhet

Majoriteten av de människor som lever i fattigdom är kvinnor. Kvinnor har lägre löner, sämre arbetsvillkor och mindre makt och inflytande än män. Många länders lagar inskränker kvinnors tillgång till arbete eller ger män rätt att bestämma över om deras fruar ska få arbeta.

I låg- och medelinkomstländer är barnäktenskap fortfarande vanliga. Många blir mammor när de själva fortfarande är barn. Unga mödrars möjlighet att utbilda sig och kunna försörja sig själva går ofta förlorad.

Sida arbetar med att stärka kvinnors, flickors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter, minska könsrelaterat våld och öka kvinnors ekonomiska självständighet.

Jämställdhet – en mänsklig rättighet

En rättvis och hållbar global utveckling är beroende av jämställdhet mellan kvinnor, män, flickor och pojkar. Kvinnor, flickor och hbtqi-personer är marginaliserade och utestängda från samhället i många länder. Organisationer som arbetar för lika rättigheter oavsett könstillhörighet hindras ofta från att agera oberoende och bidra till samhällsutvecklingen.

Under senare år har flera länder kriminaliserat könsrelaterat våld och barnäktenskap, men fortfarande förtrycks kvinnor och flickor av sociala normer, destruktiva sedvänjor och begränsande lagar.

Hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp. På många håll saknas lagar som förbjuder sexuella trakasserier eller ger skydd åt hbtqi-personer.

Akutstöd till människorättsförsvarare

Människorättsaktivister utsätts ständigt för hot. Sida stödjer Urgent Action Funds fonder i Afrika, Latinamerika, Asien, Stillahavsområdet och fonden för kvinnor och mänskliga rättigheter. De ger akutstöd till kvinnliga människorätts- och miljö/klimatförsvarare som behöver lämna landet med flyg, anlitar jurister och arbetar långsiktigt för att organisationer ska kunna skydda sig mot hot, exempelvis genom bättre IT-säkerhet. Av dem som tagit emot stödet tycker 90 procent att det varit avgörande för fortsatt aktivism.

Urgent Action Funds webbplats

Engagerar män i jämställdhet

Om kvinnor och män ska få samma makt att forma sina liv behöver män också engagera sig i jämställdhet. I Mellanöstern och Nordafrika arbetar UN Women med att engagera män och pojkar i jämställdhetsfrågor och i att förändra destruktiva mansnormer. Ett exempel är kampanjen Because I’m a man som fått stort genomslag i bland annat Egypten, Marocko och Palestina.

Ett annat program som engagerar män och pojkar i jämställdhet genomförs i samarbete med den globala alliansen MenEngage Alliance och det regionala nätverket MenEngage Africa. De bedriver även kampanjer och påverkansarbete för att förändra ojämlika samhällsstrukturer.

Ökar respekten för hbtqi-rättigheter

Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Ökar kunskapen om sex och samlevnad

FN-programmet Rapariga Biz utbildar flickor och unga kvinnor till att bli mentorer, bland annat i Moçambique. De sprider sedan kunskap till andra jämnåriga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Moçambique stödjer Sida också ett program som gör säkra aborter tillgängliga för alla som behöver det, via organisationen Ipas.

Ekonomisk självständighet

Över hela världen tjänar kvinnor mindre än män, och tar dessutom det största ansvaret för obetalt arbete i hemmet. Färre kvinnor än män har ett bankkonto, kan ta lån eller starta företag, bedriva handel eller ärva mark. Kvinnor arbetar i större utsträckning i den informella ekonomin utan säkerhet eller möjlighet till pension.

Att kvinnor har samma möjlighet att ha ett formellt avlönat arbete är viktigt i sig, men bidrar också till en mer långsiktigt hållbar utveckling.

Bättre villkor i textilfabriker

Var tredje kvinna som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh har blivit utsatt för våld eller diskriminering på arbetsplatsen.4 Sida stödjer den internationella arbetsorganisationens (International Labour Organisation, ILO) utbildningsprogram för anställda inom textilindustrin. Målet är att förbättra arbetsvillkoren och stärka kvinnors roll i fabrikerna.

Om projektet på ILO:s webbplats

Stärker kvinnors försörjning

Bland kvinnor i urfolken på Guatemalas landsbygd är våld en del av vardagen. Sida stödjer organisationen Helvetas som ger kvinnor verktyg så att de kan försörja sig på jordbruk och komma bort från våld och ekonomiskt beroende av män.

Om arbetet i Guatemala på Helvetas webbplats

Utbildar kvinnor i ekonomi

I Zambia och i tio andra afrikanska länder får kvinnor som migrerat utbildning i att förbättra sin ekonomi och driva företag, genom ett program från FN:s migrationsorganisation IOM. Programmet jobbar för att stärka migranters hälsa och rättigheter.

Om arbetet i Zambia på IOM:s webbplats

Bättre möjligheter för unga mammor att utbilda sig

I Tanzania får flickor inte fortsätta i det formella skolsystemet när de blir gravida eller får barn. Det gör det svårare för dem att skaffa ett jobb och försörja sig. Sida prioriterar flickors utbildning, bland annat genom stöd till Karibu Tanzania Organisation (KTO) som erbjuder folkhögskoleutbildning för unga mammor och unga kvinnor.

Artikel om projektet på Sidas webbplats

Könsrelaterat våld

Omkring en tredjedel av kvinnorna i världen uppskattas ha blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld i nära relationer under sin livstid.5 Särskilt drabbade är kvinnor och flickor i kriser, krig och konflikter. Även män och pojkar utsätts. Barnäktenskap räknas också som könsrelaterat våld.

Som könsrelaterat våld räknas:

  • Våld i nära relationer: fysiskt, sexuellt, och psykologiskt våld eller hot om våld
  • Sexuellt våld: sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier
  • Människohandel för sexuella ändamål
  • Barn-, tvångs- och tidiga äktenskap
  • Hedersrelaterat våld
  • Könsstympning
  • Våld mot hbtqi-personer
  • Könsrelaterat våld online/digitalt
Förhindrar könsstympning

Att förebygga och bekämpa skadliga sedvänjor är viktigt i arbetet mot könsrelaterat våld. I Etiopien har Sida varit med och bidragit till en plan för att få bort kvinnlig könsstympning och till att tusentals flickor som utsatts fått vård och rådgivning. I Burkina Faso beräknas 175 000 flickor ha undkommit könsstympning tack vare att flickor i riskzonen aktivt har följts upp. Nära tre miljoner människor i regionen har engagerats och tagit aktivt avstånd mot kvinnlig könsstympning.

Om programmet mot könsstympning på UNFPA:s webbplats

Färre barnäktenskap

Varje år gifts tolv miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år.6 Sida stödjer Plan International som arbetar med att minska barnäktenskapen. I Bangladesh gifts hälften av flickorna bort innan 18 års ålder. Där anordnar Plan International bland annat ungdomsgrupper och engagerar pappor i arbetet för jämställdhet.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Deltagande och inflytande i politiken

Endast en fjärdedel av världens parlamentsledamöter är kvinnor,7 men allt fler kvinnor väljs i dag till politiska poster. I de flesta länder är skillnaden mellan antal män och kvinnor dock fortfarande stor på alla politiska nivåer. I många delar av världen går den demokratiska utvecklingen åt fel håll, vilket gör det svårare för kvinnorättsorganisationer. Allt fler kvinnorättsförsvarare utsätts för trakasserier och våld.

Budget och jämställdhet

I Turkiet har kvinnors politiska deltagande på lokal nivå stärkts genom ett samarbete med UN Women. Arbetet fokuserar på att få med jämställdhetsperspektiv i planer och budgetar på kommunal nivå. Som ett resultat har Ankaras kommun antagit en jämställdhetsplan som utvärderar budgetens effekter på jämställdhet.

Om projektet på UN Womens webbplats

Stöttar kvinnliga politiker i Afrika

Sida stödjer Programme for Young Politicians in Africa (PYPA) i 16 afrikanska länder. Programmet har fokus på jämställdhet och på att minst hälften av kandidaterna ska vara kvinnor. Många har efter avslutat program röstats in som ledamöter i sina partiers styrelser eller fått andra tunga uppdrag i partiet. I flera fall har de valts in i parlament, regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller till borgmästare, som i Malawi.

Artikel om PYPA på Sidas webb

Minskar den digitala klyftan

I låginkomstländer har bara 35 procent tillgång till internet.8 Bland kvinnor är andelen ännu lägre.9 World Wide Web Foundation verkar för att minska den digitala klyftan mellan män och kvinnor. När internet är tillgängligt för alla kan människor lättare inhämta kunskaper och träffas över gränser, vilket främjar både demokratin och kvinnors makt över sina egna liv.

Om projektet på World Wide Web Foundations webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med jämställdhet

År 2021 betalade Sida ut 1,6 miljarder kronor till projekt inom jämställdhetsområdet vilket motsvarar 6 procent av Sidas utbetalade medel. Procentsatsen har legat konstant sedan 2019. Av alla Sidas utbetalade medel hade 80 procent jämställdhet som huvud- eller delmål. Oavsett ämnesområde jobbar vi med jämställdhet i alla projekt vi stödjer.

Inriktningen på Sidas arbete för jämställdhet styrs av regeringens strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Uppdaterad: February 24, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning