Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handel

Internationell handel fungerar som en motor för utveckling och har förbättrat levnadsvillkoren för många människor. Dålig infrastruktur, ogynnsam handelspolitik och låg konkurrenskraft kan hindra låginkomstländer från att dra nytta av handeln. Sida stödjer därför projekt som förenklar handel, utvecklar handelspolitik och stärker småföretagare.

Så går utvecklingen framåt

Handel främjar utveckling

Den internationella handeln har under de senaste decennierna mångdubblats och för låginkomstländer blir exporten allt viktigare. Handel har också bidragit till fler och bättre jobb och till högre löner. Möjligheten att delta i världsekonomin har spelat en viktig roll för att minska fattigdomen.1

Handel stärker kvinnor

Företag som deltar i internationell handel anställer generellt sett fler kvinnor jämfört med företag som bara handlar inom det egna landet. Digitalisering och lagreformer har också gjort det lättare för kvinnor att få tillgång till information, starta företag och engagera sig i internationell handel.2

Hållbarhetsfrågor får ökad betydelse

Världens konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning varor och tjänster som är miljömässigt och socialt hållbara. Världshandelsorganisationen (WTO), fler regeringar och ett ökat antal producerande företag prioriterar hållbarhet.3

Många utmaningar kvarstår

Tuff återhämtning efter pandemin

Pandemin har särskilt drabbat redan sårbara länder. Handeln har återhämtat sig men många låg- och medelinkomstländer har halkat efter – samtidigt som det är det tydligt att handel och globala värdekedjor är drivande i återhämtningen av ekonomin.4

Internationell handel påverkar miljön

Internationell handel tenderar att öka konsumtionen. När vi producerar och konsumerar mer, påverkas miljö och klimat negativt. Koldioxidutsläppen ökar, liksom avfallet och trycket på naturresurser. Samtidigt är handeln viktig för att ge drabbade länder tillgång till teknik som kan lindra miljöpåverkan.5

Resursbrist bromsar utvecklingen

Brist på tillförlitlig energiförsörjning, infrastruktur, transporter och kommunikationsteknik bromsar utvecklingen av handeln. Omkring 37 procent av världens befolkning har aldrig använt internet.6

Berättelser om biståndet

Jacqueline sitter på en stol

"Vårt samarbete handlar om mycket mer än affärstransaktioner"

Handlaren Jacqueline Makiwa bor i Demokratiska Republiken Kongo nära gränsen till Rwanda. Med stöd från Sida har hon tillsammans med andra dragit igång ett handelskooperativ. Kooperativet är en del i ett projekt för ökad fred genom bättre handel.

Basil Arabi Fayez Atawneh

"Utmaningen? Att ha tålamod!"

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Ola och Basil börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete med handel

Exporten och importen från världens minst utvecklade länder har på senare år avstannat på cirka en procent av den globala handeln.7 Fler länder har infört olika handelshinder för att skydda sig från konkurrensen från andra länder. Hindren kan vara importavgifter, importkvoter och tullar. Det gör handeln dyrare och mer komplicerad. Dessutom skapar det osäkerhet inte minst för låginkomstländer. Många av Sidas samarbetsländer har bristande tillgång till teknik och finansiering och har svårt att leva upp till internationella standarder. Pandemin har lett till fler handelshinder, vilket skapar en ännu större osäkerhet för de företag som handlar internationellt.8

Sida arbetar på flera nivåer för att underlätta handeln för våra samarbetsländer.

Handelspolitik och frihandelsavtal

Många av Sidas samarbetsländer har svårt att driva en aktiv handelspolitik och begränsad möjlighet att delta i och påverka förhandlingar om internationella handelsavtal. Ofta brister deras policyer och regelverk. Detta hindrar många av dem från att få inflytande över och dra nytta av världshandeln.

Gynnar handelsförhandlingar

Länderna i Afrika, i synnerhet söder om Sahara, deltar i begränsad utsträckning i regionala och internationella handelsförhandlingar. Sida stödjer det nya afrikanska frihandelsområdet AfCFTA (African Continental Free Trade Area) som företräder de afrikanska länderna i globala handelsförhandlingar. Syftet är att öka handel över landgränserna inom Afrika och stärka Afrikas position på den globala marknaden. På så vis bidrar Sida till ekonomisk tillväxt och till att bekämpa fattigdom.

Den sydafrikanska organisationen Trade Law Center in Africa (Tralac) bidrar till att utveckla en gynnsam handelspolitik och öka småföretags kunskap om frågor som rör handelsrätt.

Förbättrar regelverk för handeln

Små och medelstora företag bidrar till en stor del av låginkomstländers ekonomi, men har ofta svårt att nå ut på en internationell marknad. International Trade Centre (ITC) stödjer små och medelstora företag i låginkomstländer att bli mer konkurrenskraftiga och även mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Särskilt fokus ligger på företag som drivs av kvinnor och unga. Sidas stöd till ITC bidrar till förbättringar i policyer och regelverk.

ITC:s webbplats

Säkrare livsmedel

Genom att köpa och sälja livsmedel och jordbruksprodukter kan jordbrukare och företag i låginkomstländer öka sina inkomster och främja både sin egen och landets ekonomi. Men det kan vara svårt att uppfylla alla krav som finns på livsmedel. Sida stödjer Standards and Trade Development Facility (STDF), ett globalt partnerskap för att underlätta säker handel och bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och livsmedelstrygghet. Syftet är att främja livsmedelssäkerhet, djur- och växtskyddskapacitet i utvecklingsländerna, för att underlätta för handeln.

STDF:s webbplats

Enklare handelsprocedurer

Handelsprocedurer innebär de flöden och den administration som krävs för att ett företag ska kunna exportera eller importera varor över landsgränser. Det kan handla om tull, beskattning, transport och betalningar. Komplicerade regelverk, administration och höga eller otydliga avgifter gör det svårare för många låginkomstländer att handla med andra länder.

Enklare att köpa och sälja

Många afrikanska länder har komplicerade regelverk för att importera och exportera varor. Sida bidrar till att förenkla handelsprocedurer genom stöd till ett av Världstullorganisationens (WCO) regionala projekt i Afrika. WCO arbetar med en rad tullmyndigheter i regionen bland annat för att förenkla och digitalisera handeln.

WCO:s webbplats

Underlättar handeln med Mellanöstern och Afrika

Mellanöstern och Nordafrika är den region som deltar minst i världshandeln. Det beror bland annat på politisk instabilitet, höga handelskostnader och brist på gemensamma regler och standarder. Sida arbetar med den regionala organisationen Arab Accreditation Cooperation (Arac) som undersöker, testar och certifierar varor och tjänster för att förenkla handeln inom och med regionen, stärka konsumentskyddet och främja miljömässig hållbarhet. Arac är viktig för regionens handel och har utvecklats genom stöd från FN:s centrala samordnande organ för industriell utveckling i utvecklingsländerna (Unido).

Aracs webbplats

Bättre infrastruktur

För att kunna dra nytta av exempelvis handelspolitiska reformer eller frihandelsavtal måste ett land ha en infrastruktur. Infrastrukturen innebär fysiska vägar och andra transportleder men också att det finns tillgång till energi och informationsteknologi som gynnar handel.

Ökar elektrifieringen

I Zambia är elektrifiering på landsbygden under fem procent, även om allt fler får tillgång till solcellssystem exempelvis för belysning och för att kunna ladda mobiltelefon. Beyond the Grid Fund startades av Sida och svenska ambassaden i Liberia 2016. Sedan dess har 870 000 personer fått tillgång till el. Fonden finns även i Burkina Faso, Liberia och Moçambique. Genom stöd till Världsbanken (Electricity Service Access Project) har ytterligare 90 000 personer fått tillgång till elnät med subventionerad anslutningsavgift.

Beyond the grid fund for Africa´s webbplats

Stärker Palestinas digitala sektor

I Palestina är runt 40 procent av de unga arbetslösa.9 Den israeliska ockupationen isolerar landets marknad, vilket gör det svårt att få jobb, starta företag och exportera varor. Sida stödjer organisationen Mercy Corps i att bygga upp Palestinas sektor för digital kommunikation och bidra till att den blir konkurrenskraftig internationellt. Syftet är att skapa nya jobb och göra det enklare att starta och driva företag. Arbetet inriktar sig särskilt på kvinnor och unga människor.

Om arbetet i Palestina på Mercy Corps webbplats

Bättre vägar på Liberias landsbygd

I Liberia stödjer Sida insatser för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn samt ge bönder en ökad tillgång till marknader för att kunna sälja sina varor. Ett exempel är Liberian-Swedish Feeder Roads Project som rustar upp vägar på landsbygden för att göra det lättare att sälja varor och tjänster. Vägarna är även viktiga för möjligheten att ta del av vård och utbildning.

Liberian-Swedish Feeder Roads Projects webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Handel ingår i Sidas stöd inom den internationella så kallade Aid for Trade-agendan. Den överlappar delvis andra tematiska områden, exempelvis privatsektorutveckling, sysselsättning, jordbruk och migration. Den största delen av stödet går till multilaterala organisationer som Världsbanken eller International Trade Centre (ITC) .

Uppdaterad: February 14, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning