Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så fungerar biståndet

Alla vi som bor och verkar i Sverige bidrar till det statliga biståndet. Biståndet kan vara långsiktigt eller akut och resultatet av det kan vara både direkt och indirekt. Allt bistånd som genomförs av Sida följs upp noggrant – och målet är en mer hållbar framtid.


Sida är Sveriges biståndsmyndighet

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering – och därmed även alla Sveriges medborgare. Biståndet är vår gemensamma investering i att skapa en hållbar utveckling i världen.


Biståndet syftar till minskad fattigdom

Vi skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och under förtryck att själva förändra sina liv. En mer demokratisk, jämställd, rättvis, hållbar och fredlig värld är bra för alla.

Biståndet är också ett viktigt bidrag för att nå Globala målen för hållbar utveckling, som alla FN:s medlemsländer har kommit överens om att vi tillsammans ska nå.


Vi finansierar biståndet tillsammans

Sidas arbete finansieras av skatt. Riksdagen har beslutat att motsvarande en procent av Sveriges bruttonationalinkomst ska gå till internationellt bistånd.

Men för att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling behövs mer pengar än biståndet. För att frigöra mer pengar och kunskap engagerar Sida också samarbetsländer, banker, företag, entreprenörer och investerare.


Sida genomför två sorters bistånd

Sida genomför två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Några av de största frågorna som Sida arbetar med är till exempel demokrati, jämställdhet, samt miljö och klimat. Detta kallas tematiska områden.

Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer. Syftet är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för drabbade människor.


Biståndet utförs av Sidas partner

Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap, medan samarbetspartner genomför projekten. Både små gräsrotsorganisationer och stora multinationella organisationer spelar en viktig roll för världens utveckling.

Sida samarbetar med civilsamhälle, myndigheter, näringsliv och universitet både i Sverige och i andra länder. Vi samarbetar också med internationella aktörer som FN, EU och Världsbanken.

Sida samarbetar med civilsamhälle, myndigheter, universitet och näringsliv både i Sverige och i andra länder.


Biståndet går till ett land, en region eller världen

Regeringen beslutar vilka länder Sida ska ha ett långsiktigt samarbete med. Det rör sig om ett 30-tal länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Sida stödjer också regionala och globala projekt.

Humanitärt stöd går till de länder som har de mest akuta behoven. Under 2021 finns till exempel Syrien, Jemen och Sydsudan bland de största mottagarna av humanitärt stöd.


Så mäter Sida resultat

Alla projekt som Sida stödjer måste ha mål som går att följa upp och resultaten måste rapporteras in.

Det är viktigt att ta reda på vilka insatser som har bäst förutsättningar att bidra till att människor får det bättre. På så sätt ser vi till att det svenska biståndet gör nytta för människor som lever i fattigdom eller under förtryck.

Exempel på vad du bidrog till genom biståndet 2020

Hälsa

6,6 miljoner

människor har fått information om covid-19.

Utbildning

55

länder har fått stöd för att bedriva distansutbildning.

Vatten och sanitet

58 000

personer har fått tillgång till avloppsrening i Georgien.

Jämställdhet

16 miljoner

kvinnor i olika länder har fått tillgång till mobilt internet genom lägre priser på mobiltelefoner.


Biståndet följs upp noggrant

Sida följer upp och utvärderar alla projekt som vi stödjer, så att de leder till de resultat som de ska. Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt.

Sida jobbar i några av världens allra mest fattiga och utsatta länder, som ofta är drabbade av konflikt och utbredd korruption. Därför är det extra viktigt att följa upp och utvärdera arbetet - så att biståndet hamnar rätt.

Social trygghet förebygger undernäring i Etiopien

Emaye Yalew är en av över 8 miljoner fattiga som varje månad får kontanter genom ett landsomfattande program för att bekämpa matosäkerhet och undernäring i Etiopien. Hon ser även till att hennes barn går i skolan varje dag.

Emaye Yalew ler och tittar in i kameran. Bakom henne syns en brun vägg.