Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så fungerar biståndet

Alla vi som bor och verkar i Sverige bidrar till det statliga biståndet. Biståndet kan vara långsiktigt eller akut och resultatet av det kan vara både direkt och indirekt. Allt bistånd som genomförs av Sida följs upp noggrant – och målet är en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering – och därmed även alla Sveriges medborgare. Biståndet är vår gemensamma investering i att skapa en hållbar utveckling i världen.

Gemensam investering i en hållbar värld

Alla vi som bor och verkar i Sverige bidrar till biståndet. Tillsammans investerar vi i en hållbar framtid, där alla människor kan leva ett värdigt liv.

Biståndet syftar till minskad fattigdom

Målet för biståndet är att ge människor som lever i fattigdom och förtryck makt och möjlighet att själva förbättra sina livsvillkor. När fattigdom och orättvisor minskar blir världen fredligare.

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar. Det handlar också om att inte få utbildning eller sjukvård, att vara utsatt för våld eller sakna möjlighet att påverka samhället. Därför arbetar Sida med många olika frågor samtidigt. Allt från att myndigheter ska fungera bättre till att kvinnor och flickor ska få makt att bestämma över sina egna liv.

Målet för biståndet är att ge människor som lever i fattigdom och förtryck makt och möjlighet att själva förbättra sina livsvillkor.

Sida genomför två sorters bistånd

Sida genomför två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Några av de största frågorna som Sida arbetar med är till exempel demokrati, jämställdhet, miljö och klimat. Detta kallas tematiska områden.

Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer.

Resultat kan vara olika saker

Biståndets resultat är både direkta och indirekta. Att ett barn får mässlingvaccin betyder att barnet inte blir sjukt, men också att barnet kan växa upp till en frisk person och bidra till sitt lands utveckling.

Detta bidrog du till genom biståndet 2020

6,6 miljoner människor har fått information om covid-19

55 länder har fått stöd för att bedriva distansutbildning

58 000 personer har fått tillgång till avloppsrening i Georgien

Biståndet utförs av Sidas partner

Sida förmedlar finansiella resurser och utvecklar kunskap och kompetens, medan samarbetspartner genomför projekten. Både små gräsrotsorganisationer och stora multilaterala organisationer spelar en viktig roll för utvecklingen i världen.

Sida samarbetar med civilsamhälle, myndigheter, universitet och näringsliv både i Sverige och i andra länder. Vi samarbetar också med internationella aktörer som FN, EU och Världsbanken.

Sida samarbetar med civilsamhälle, myndigheter, universitet och näringsliv både i Sverige och i andra länder.

Biståndet går till ett land, en region eller världen

Regeringen beslutar vilka länder Sida ska ha ett långsiktigt samarbete med. Det rör sig om ett 30-tal länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Sida stödjer också regionala och globala projekt.

Humanitärt stöd går till de länder som har de mest akuta behoven. Under 2020 finns till exempel Syrien, Jemen och Demokratiska republiken Kongo bland de största mottagarna av humanitärt stöd.

Vi finansierar biståndet tillsammans

Sidas arbete finansieras av skattemedel. Riksdagen har beslutat att motsvarande en procent av Sveriges bruttonationalinkomst ska gå till internationellt bistånd.

Men för att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling behövs mer pengar än biståndet. För att frigöra mer pengar och kunskap engagerar  Sida också samarbetsländer, banker, företag, entreprenörer och investerare.

Det handlar till exempel om att länder ska bli bättre på att ta in skatt, och att investerare ska våga satsa på företag i Sidas samarbetsländer.

Berättelser om biståndet

Adela kämpar för att fler ska anmäla våld

I Bolivia uppger 76 procent av tillfrågade kvinnor att de har utsatts för våld. Länge har våldet varit dolt och inget man pratar om. Men Adela Ramos Condori jobbar för att fler ska våga anmäla.

Biståndet följs upp noggrant

Sida följer upp och utvärderar alla projekt som vi stödjer, så att de leder till de resultat som de ska. Sida jobbar i några av världens allra mest fattiga och utsatta länder, som ofta är drabbade av konflikt och utbredd korruption. Därför är det extra viktigt att följa upp och utvärdera arbetet - så att biståndet hamnar rätt. 

Uppdaterad: 31 mars 2021