Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Näringslivet

Sida samarbetar med flera aktörer inom det privata näringslivslivet. Det handlar om företag och näringslivsorganisationer som bidrar till en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Följa FN:s uppförandekod

Samverkan sker inom nästan alla tematiska områden. Det finns ingen specifik strategi eller budget för näringslivets samarbeten med Sida, men alla företag och organisationer vi samarbetar med bör anpassa sig till FN:s Global Compact. Global Compact är en uppförandekod för företag som omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. De vi samarbetar med ska också vara öppna för extern granskning.

Sida samarbetar med näringslivsaktörer från hela världen, för att:

 • engagera och stimulera näringslivsaktörer att minska fattigdomen
 • få fram pengar och andra resurser till viktiga projekt
 • bättre utnyttja näringslivet som aktör, leverantör, rådgivare och dialogpartner inom utvecklingssamarbetet
 • stimulera näringslivsutveckling och entreprenörskap, särskilt i låginkomstländer
 • använda innovativa, flexibla metoder och arbetssätt
 • bidra till utvecklingen av marknader och produktionsmetoder anpassade efter människor som lever i fattigdom

Principer för Sidas samarbete med näringslivet

För Sidas samverkan med näringslivet gäller samma principer som styr hela Sidas utvecklingssamarbete. Det här gäller specifikt för näringslivet:

 • Bidrar med kunskap. Samarbetspartner inom näringslivet ger mervärde till utvecklingsprojekt genom att bidra med exempelvis kunskap, innovationsförmåga och långsiktiga investeringar. På så sätt kan målen i Agenda 2030 uppnås snabbare.
 • Tar socialt och miljömässigt ansvar. Sida kan samverka med företag som har affärsmål som kan bidra till att minska fattigdomen i världen. Företagen ska också förbinda sig att öka det sociala och miljömässiga ansvarstagandet i sin verksamhet.
 • Kostnader och risker delas. Partnerskapen bygger på att risker och kostnader delas ungefär lika mellan Sida och företaget. Genom att även den privata aktören tar en del av kostnaden ökar drivkraften att satsa på de initiativ som ger bäst resultat för människor i fattigdom. Det ger mer hållbara resultat.
 • Förändrar system och marknader. Samarbetet ska leda till reformer för mer välfungerande, inkluderande och hållbara marknader, värdekedjor eller affärsmodeller. Sida säkerställer alltid att ett projekt inte ger en konkurrensfördel åt ett specifikt företag. Istället ska det bana väg för systemförändringar.
 • Bättre resultat. Samarbetet mellan Sida och företaget/organisationen ska ge ett bättre resultat än om var och en skulle genomföra programmet. Sidas bidrag ska bidra till utveckling och minskad fattigdom.

Stödjer civilsamhället att påverka företag

Sida stödjer även civilsamhällesorganisationer som påverkar företag att ta ansvar för en hållbar utveckling. Organisationerna arbetar till exempel med dialog och medvetandegörande som verktyg för att påverka företagens beteende.

Civilsamhället spelar också en viktig roll som granskare och visselblåsare när företag bryter mot internationella överenskommelser om etiskt uppförande. air Finance Guide och Swedwatch är exempel på organisationer som får stöd av Sida för att granska företag.

Kontakta oss med idéer

Har du en idé för ett partnerskap eller projekt som du tror skulle vara intressant för Sida och som involverar det privata näringslivet? Då är du välkommen att kontakta ambassaden i det land där du vill genomföra projektet.

Fördjupa dig om samarbete med näringslivet

Sidas garantiinstrument och våra Challenge Funds är två sätt som företag kan bidra till utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om dem och andra möjligheter.

Uppdaterad: November 2, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning