Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kontroll av biståndet

Sida följer kontinuerligt upp och utvärderar de projekt och program som vi stödjer. Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt. Här berättar vi om hur det går till när vi kontrollerar att pengarna används rätt.

Möte i bomullsfabriken

Fältbesök ger kontroll

Genom att träffa Sidas samarbetspartner får vi insikt i hur biståndsprojekten fungerar. Vi skriver även artiklar där vi ingående berättar om olika projekt och hur de fungerat. Bilden är från ett fredsprojekt med PaCC i Sydsudan.

Biståndet kontrolleras i flera steg

Sida arbetar för att öka biståndets effektivitet. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. Sida jobbar i några av väldens allra mest fattiga och utsatta länder, ofta med konflikter och hög grad av korruption. Därför är det extra viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera arbetet. Det görs på flera sätt:

1. Planering och granskning innan projektet startar

Innan Sida börjar stödja ett biståndsprojekt görs en ordentlig planering och en gedigen granskning av projektförslaget. Vi vill känna oss trygga med att projektet är relevant, genomförbart och att samarbetsparten har förmåga att uppnå målen och hantera Sidas pengar på ett korrekt sätt.

2. Rapportering och löpande uppföljning

När projektet är i gång jobbar Sida aktivt med uppföljning. Vi har en löpande dialog med samarbetsparten, gör fältbesök, får in finansiella och beskrivande (narrativa) rapporter och gör revisioner och utvärderingar. Alla dessa delar är viktiga verktyg för att kunna följa verksamheten. Vi försöker hela tiden anpassa och förbättra uppföljningen.

3. Revision som verktyg under uppföljning

Revision är ett av många verktyg för att se till att pengarna hamnar rätt. Det innebär att en revisor (ekonom) granskar kvitton, utgifter och bokföring.  Sida gör oberoende revisioner av allt som vi finansierar minst en gång varje år.

Att revisionen är oberoende innebär att revisorn som genomför arbetet inte får ha någon koppling till någon part som kan ha finansiellt intresse i det projekt eller det program som revideras.

Revisorn får inte heller ha något ekonomiskt intresse som kan påverka revisionen. Om en revision tyder på att pengar hanterats på ett felaktigt sätt har Sida skyldighet att agera.

4. Samarbete med partners och löpande dialog

Allt utvecklingssamarbete sker i partnerskap med andra aktörer, ofta under längre perioder. Sidas roll är att förmedla resurser och kunskap och följa upp projektet på övergripande nivå, medan samarbetsparterna driver och genomför projekten.

Det nära samarbetet och den löpande dialogen gör att vi känner till samarbetspartens och projektets styrkor och svagheter. Det är kunskaper som vi använder för att anpassa vår uppföljning av resultaten och pengarna.

5. Närvaro i fält

Sida har personal som jobbar på plats och reser i de länder där vi har verksamhet. En av de viktigaste uppgifterna för vår personal i de länder där vi arbetar är att träffa partners, åka på fältbesök och på egen hand besöka och se att verksamheter leder till de resultat som de ska -  att våra skattepengar gör nytta och hanteras på ett korrekt sätt.

6. Korruptionsanmälan – alla skyldiga anmäla fel

Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling.

Sida har i uppdrag att motverka oegentligheter och korruption i de biståndsinsatser som vi hanterar samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionsarbete. Vi utreder alla trovärdiga misstankar där underlag för utredning finns. Alla kan anmäla misstankar om korruption eller oegentligheter direkt till oss.

En särskild utredningsgrupp på Sida ser till att korruptionsmisstankar hanteras enhetligt, rättssäkert och skyndsamt. Alla misstankar om korruption tas på allvar och utreds.

Uppföljning av FN-insatser

FN gör egna oberoende revisioner och har egna kontrollsystem. FN har också offentliga revisioner som alla kan få tillgång till och läsa. Alla FN:s medlemsländer, inklusive Sverige följer samma regler för revision.

Sida har nära relationer med FN och träffar dem ofta. Vi besöker också deras kontrollfunktioner för att se till de jobbar på ett bra sätt.

Extern granskning

Sida som organisation granskas och utvärderas också regelbundet av både svenska och internationella organisationer och av media. Det bidrar till att säkerställa att biståndet används på rätt sätt.

Film

En film om hur Sida kontrollerar att biståndet används rätt

Att Sidas bistånd gör nytta vet vi eftersom vi jobbar med uppföljning och utvärdering. Här berättar Anna Rahm på Sida om hur vi kontrollerar att pengarna används rätt.

Speltid: 2m 35s

Uppdaterad: December 13, 2022