Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Syftet med biståndet

Sidas uppdrag är att skapa förutsättningar för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. När fattigdomen minskar blir världen både fredligare och säkrare. Men fattigdom är inte bara brist på pengar – det kan också vara att inte ha makt över sitt liv eller att riskera att utsättas för våld.

Fattigdomsanalys nödvändig för biståndet

Sidas uppdrag är att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom och under förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. Det kräver att vi förstår vem som lever i fattigdom, hur fattigdomen upplevs och vilka de bakomliggande orsakerna är. Fattigdomen ser olika ut beroende på vem du är – den skiljer sig till exempel åt mellan kvinnor och män, minoriteter, barn och äldre och mellan landsbygd och stad.

Fyra dimensioner av fattigdom

Sida har en mångdimensionell syn på fattigdom. Det innebär att fattigdom inte bara innebär brist på pengar, utan även att utsättas för våld, inte få sin röst hörd och sakna valmöjligheter. Sida delar in fattigdom i fyra dimensioner som är nära sammankopplade med varandra:

1. Resurser

Många människor har inte de resurser som behövs för att leva ett värdigt liv och tillgodose sina grundläggande behov. Resurser kan vara både materiella och icke-materiella: det kan handla om inkomst och kapital, men också om att ha en utbildning, yrkeskunskap, god hälsa, eller tillgång till saker som behövs för att kunna försörja sig, som till exempel jordbruksredskap.

2. Valmöjligheter

För att kunna ta sig ur fattigdom måste man kunna utveckla eller använda sina resurser. Att människor har tillgång till produktivt arbete, utbildning, vård, infrastruktur, energi, marknader och information påverkar människors val och därmed möjlighet att förbättra sina liv. 

3. Makt och inflytande

Det är viktigt att kunna formulera sina bekymmer, behov och rättigheter, och att delta i beslutsfattande som påverkar dessa problem. För att kunna göra det krävs kunskap och tillgång till information. Vilken makt du har påverkas av till exempel kön, ålder, kast, klass, religion, etnicitet och sexuell identitet.

4. Mänsklig säkerhet

Våld och osäkerhet begränsar både gruppers och individers möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter och att hitta vägar ur fattigdom.

Många orsaker till fattigdom

Orsakerna till varför människor lever i fattigdom är många, komplexa och ofta sammanflätade med varandra. För att människor ska kunna ta sig ur fattigdom arbetar Sida därför parallellt inom många temaområden.

1. Ojämställdhet

Ojämställdhet mellan män och kvinnor är exempelvis ett stort problem runt om i världen. Patriarkala strukturer och destruktiva normer gör att kvinnor och flickor ofta drabbas hårdare av fattigdom. Kvinnor har exempelvis lägre inkomst, mindre inflytande i politiken och ofta begränsad makt över sitt eget liv och sin kropp. De stora ansträngningar som har gjorts för att öka jämställdheten hotas i dag av konservativa krafter, särskilt när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter. Till exempel inför nu många länder hårdare lagar mot abort och kring hbtqi-frågor.

2. Konflikt

Konflikter leder till ökad fattigdom samt till stora flyktingströmmar och kränkningar av mänskliga rättigheter. Antalet väpnade konflikter ökar i världen, och blir samtidigt allt mer långdragna och våldsamma.

3. Klimatförändringar och miljöförstöring

Klimatförändringar och miljöförstöring är också en orsak till fattigdom. Ändrade vädermönster, föroreningar och utarmning av naturresurser påverkar människors tillgång till mat och försörjning och därmed även deras möjlighet att ta sig ur fattigdom. En av vår tids största utmaningar är bekämpa fattigdom och hunger utan att utarma miljön eller bidra till klimatförändringarna. Dagens utveckling får inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter. 

4. Brist på hållbar ekonomisk utveckling

Samtidigt hindrar bristen på hållbar ekonomisk utveckling fattigdomsbekämpningen i många låginkomstländer. Korruption är ett hinder för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning, samtidigt som den drabbar människor som lever i fattigdom särskilt hårt. För att människor ska kunna ta sig ur fattigdom behövs jobb och möjligheter att utbilda sig, samt att den ekonomiska tillväxten kommer alla människor till del.  

Multidimensionell fattigdom

Svenskt utvecklingssamarbete har en multidimensionell syn på fattigdom. Det innebär att Sida tar hänsyn till fler dimensioner av fattigdom än endast brist på pengar. 

Också de Globala målen för hållbar utveckling, som antagits av FN:s medlemsländer, slår fast att fattigdom är multidimensionell. 

Uppdaterad: 18 maj 2021