Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturresurser som skog, mark, vattendrag och hav för att överleva. Därför drabbas de särskilt hårt av klimatförändringar och miljöförstöring. Sidas arbete inom miljö- och klimatområdet stärker länders egen förmåga att utvecklas miljömässigt hållbart och förbättrar människors levnadsvillkor.

Så går utvecklingen framåt

Kunskapen och engagemanget ökar

Medvetenheten om miljö- och klimatproblemens omfattning ökar, exempelvis om ändrade nederbördsmönster, ökande havsnivåer, förlust av biologisk mångfald och ökat tryck på världens ekosystem.

Viktiga globala överenskommelser görs

Länder har antagit flera globala överenskommelser för att ta itu med de utmaningar världen står inför. Några exempel är Agenda 2030 och de Globala målen, klimatkonventionen, Parisdeklarationen och konventionen om biologisk mångfald.

Plastföroreningar bekämpas

Flera länder världen över har vidtagit åtgärder mot platsföroreningar, till exempel genom att införa förbud mot plastpåsar.1 Det visar hur världen kan skapa förändring om viljan finns.

Många utmaningar kvarstår

De rikaste släpper ut mest

Den fattigaste hälften av jordens befolkning står för enbart tio procent av världens utsläpp, medan de rikaste tio procenten står för runt hälften av utsläppen.2

Naturresurser utarmas

Förändrad markanvändning, avskogning och exploatering av naturresurser hotar människors försörjning, begränsar samhällens förmåga att stå emot och återhämta sig från kriser och försvårar fattigdomsbekämpning.

Haven är hotade

Temperaturen i haven ökar på grund av klimatförändringarna. Fiskebestånden minskar och småskaliga fiskare i de minst utvecklade länderna drabbas hårdast.

Berättelser om biståndet

René och Maria i byn Corma i Bolivia

Jämställdhet och hållbart jordbruk går hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda ökar också skördarna och kvaliteten på det som odlas. Det är tydligt i ett program som Sida stödjer i Bolivia. Maria Sandoval och hennes man René är ekologiska persikoproducenter som tack vare ökade inkomster kunnat investera i fler och större odlingar.

Kvinna i palestina

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Sidas arbete med miljö och klimat

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids ödesfrågor. Ekosystem som fungerar, en rik biologisk mångfald och ett stabilt klimat är avgörande för allt liv på jorden. Att jordens resurser förvaltas och skyddas är en förutsättning för minskad fattigdom och hållbar utveckling. Miljömässigt hållbar utveckling hänger ihop med samhällens demokratiska och ekonomiska utveckling. Det är vanligt att exploatering av naturresurser leder till brott mot människors liv, hälsa och säkerhet.

Förebyggande av klimatförändringar, anpassning och minskade utsläpp

Länder och samhällen behöver rustas för att bättre stå emot exempelvis torka, extrema regn och översvämningar. Rehabilitering av förstörda marker, stärka upp vägar och byggnader eller använda vatten mer effektivt är exempel på klimatanpassningar.

När människor saknar tillgång till förnybar energi hindrar det en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. I dag saknar omkring 800 miljoner människor tillgång till elektricitet och cirka 2,8 miljarder människor saknar tillgång till ren energi för matlagning. Användningen av smutsigt bränsle skapar dålig inomhusluft och beräknas leda till cirka 2,8 miljoner dödsfall varje år, varav de flesta är kvinnor och barn. Bristen på energi och bränsle leder bland annat till konflikter, skövling av skog och ekosystem.3

Större tillgång till förnybar el

Två av tre personer i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el.4 Skogen huggs ner för att bli ved till matlagning och fossila bränslen driver enkla ljuskällor på kvällarna. Sida stöttar Power Africa, ett initiativ som ökar människors tillgång till förnybar energi, vilket leder till mindre utsläpp och renare luft inomhus.

Power Africa

Minskade subventioner för fossila bränslen

Ett hinder för övergången till förnyelsebara bränslen är att fossila bränslen i stor utsträckning subventioneras, bland annat av Världsbanken. Sida driver på för att få Världsbankens program Energy Sector Management Assistace program (ESMAP) att öka stödet till reformer som har målet att förändra energisektorn, minska fossilsubventionerna och bli mer energieffektiva.

ESMAP:s webbplats

Stöd till hållbara energiföretag

I många länder har företag svårt att finansiera sin verksamhet, trots att de har affärsidéer som skulle kunna öka tillgången till hållbar energi. I Bosnien och Hercegovina samarbetar Sida, USAID och banken ProCredit för att små och medelstora företag inom förnyelsebar energi och hållbara energilösningar ska kunna låna för att starta eller skala upp sina verksamheter.

ProCredits webbplats

Mer miljömässigt hållbara samhällstjänster

Sida stödjer Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) och Världsbankens initiativ Climate Resilience and Environmental Sustainability Technical Advisory (CREST). De hjälper den offentliga sektorn att bättre förstå hur olika beslut påverkar klimatet och miljön och att bygga upp en förmåga att engagera den privata sektorn för att infrastruktur och samhällstjänster ska bli mer miljömässigt hållbara. Målet är också att se till att låginkomstländerna uppfyller sina nationella klimatplaner.

Om CREST på PPIAF:s webbplats

Bättre bevattning och återställda jordbruksmarker

I Burkina Faso bor 80 procent av invånarna på landsbygden och är beroende av regn för att kunna bedriva jordbruk.5 När klimatet förändras ökar torrperioderna och småskalig konstbevattning krävs. I samarbete med Burkina Fasos jordbruksdepartement bidrar Sida till små regnvattendammar för odling av grönsaker, frukt och uppfödning av fiskar på bynivå. Dammarna används också för bevattning. Småskaliga producenter får utbildning i att ta hand om dammarna.

Miljömässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Klimatförändringar, oreglerad inflyttning till städer, skog som omvandlas till odlingsmark, olaglig skogsavverkning och utbyggnad av infrastruktur och vattenkraftverk hotar naturen och den biologiska mångfalden över hela världen. Det sker inte bara i Amazonas eller Arktis, utan också i Europa och Afrika.

Mindre tryck på skogens resurser

Avskogning är ett jättestort problem i Burkina Faso.6 Här jobbar organisationerna Tree Aid, Svenska Naturvårdsverket, SNV och FN:s program UNCDF (Unlocking Public and Private Finance for the Poor) med att decentralisera skogsförvaltning, främja småskaligt skogsföretagande och minska trycket på skogsresurserna.

Utveckling av tåliga grödor

För att världens växande befolkning ska kunna äta sig mätt utan att miljön och klimatet tar skada behöver jordbruket ge större volymer näringsrik mat med mindre påverkan på miljön. Genom CGIAR (ett globalt partnerskap inom jordbruksforskning) stödjer Sida bland annat utvecklingen av växtvarianter som är tåligare i ett förändrat klimat och som till exempel klarar torka, värme och översvämningar bättre. Då blir inte jordbruket lika känsligt för extremväder.

CGIAR:s webbplats

Skydd av biologisk mångfald

Via FN:s utvecklingsprogram (UNDP) bidrar Sida till insatser som stärker en miljömässigt hållbar utveckling. Det sker bland annat genom initiativ med fokus på skydd av biologisk mångfald, hållbar förvaltning av vatten och marina resurser och förbättrade livsmedelssystem.

Om klimatanpassning på UNDP:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med miljö och klimat

År 2021 betalade Sida ut cirka 3,8 miljarder kronor (14 procent av det totala biståndet) till arbete med miljö och klimat. Det är en ökning med cirka 300 miljoner kronor, jämfört med 2020.

Miljö- och klimatbiståndet är omfattande, allt från stöd till länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Östeuropa och Latinamerika, till regionala och globala organisationer. Arbetet styrs av en strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser.

Uppdaterad: June 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning