Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Migration och utveckling

Migrationen i världen ökar och fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Sidas arbete inom migration ska stärka mänskliga rättigheter och minska fattigdom. Sida arbetar med att hitta långsiktiga lösningar som förbättrar situationen för migranter, flyktingar och internflyktingar.

Så går utvecklingen framåt

Globala ramverk lyfter migranters och flyktingars rättigheter

De nya globala ramverken från FN bygger på de internationella mänskliga rättigheterna och de globala målen för hållbar utveckling. Internationellt samarbete både på regional och global nivå behövs för att nå resultat i arbetet med migration och utveckling.

Migranter och flyktingar inkluderas

Covid-19-pandemin har gjort det tydligt varför migranter och flyktingar måste få samma hälso- och sjukvård som övrig befolkning. Det har gjort att länder nu börjat inse vikten av att inkludera flyktingar och migranter i sin planering av samhällstjänster som exempelvis hälso- och sjukvård.

Migration som resurs för utveckling

Allt fler länder ser säker och ordnad migration som en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Migration kan bidra till en hållbar utveckling och minskad ojämlikhet, både inom och mellan länder och för människor.

Många utmaningar kvarstår

Fler människor på flykt under längre tid

Allt fler människor tvingas fly på grund av konflikter, våld och klimatrelaterade orsaker.1 De flesta flyr inom sina egna länder eller till närliggande låginkomstländer.2 Flyktingsituationerna är allt mer utdragna och varar ofta i fem till tjugo år. Det gör att antalet flyktingar i världen har ökat över tid och att utsattheten i områden som tar emot flyktingar kvarstår eller ökar.

Ofrivilliga migranter drabbas hårt av kriser

De flesta som flyr från sitt land hamnar i närliggande låginkomstländer. De riskerar att inte få rätt till försörjning, utbildning eller samhällstjänster. Ofrivilliga migranter och människor på flykt drabbas extra hårt av kriser, som till exempel covid-19-pandemin.3

Oreglerad migration ökar utsattheten

En stor del av migrationen i världen är inte säker, ordnad eller reglerad. Det finns omfattande smuggling och människohandel som i regel innebär kränkningar av människors skydd och rättigheter. Arbetskraftsmigranter utsätts ofta för exploatering och skuldsättning.

En kvinna med turkos tröja håller upp en skylt som visar olika preventivmedel.

Berättelser om biståndet

Myanmars mest utsatta får Sida-stöd till hälsovård

Fonden Access to Health har målet att nå alla i Myanmar med hälsovård, även människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade. Ma Yin Yin Soe undervisar om sex och samlevnad.

Sidas arbete för migration

84 miljoner människor befinner sig på flykt, varav 55 miljoner är internflyktingar i sitt eget land. Det är det högsta antalet någonsin.4 Orsakerna är ofta en kombination av våld, fattigdom, klimatförändringar och kränkningar av människors rättigheter. Migranter och människor på flykt är ofta bland de mest utsatta och fattiga.

Migration kan bidra till hållbar utveckling och minska ojämlikhet, både inom och mellan länder. När migrationen är ordnad och människor är skyddade minskar risken för att de utnyttjas eller kränks.

Sida arbetar med att hitta långsiktiga lösningar som förbättrar situationen för migranter, flyktingar och internflyktingar. Att stärka människors rättigheter är avgörande. Människor på flykt ska kunna gå i skolan, arbeta och ha rätt till sjukvård. Att förbättra flyktingmottagande, ge möjlighet till försörjning och stärka servicesektorer, utveckla statistik, hantera arbetskraftsmigration och stärka rättssektorn är andra områden Sida arbetar med. Sida samarbetar även internationellt och bidrar till att genomföra globala ramverk och agendor som förbättrar för migranter och flyktingar.

Flyktingars och migranters rättigheter

Migranter och flyktingar är särskilt utsatta för våld och människohandel. Barn, kvinnor, hbtqi-personer, etniska minoriteter samt statslösa och papperslösa migranter är särskilt utsatta och drabbade.

Många människor på flykt har begränsad tillgång till utbildning, försörjning, social trygghet och hälso- och sjukvård. Även internflyktingar drabbas hårt. Sida arbetar med att stärka migranters och flyktingars rättigheter. Då kan erfarenheter och kunskaper lättare tas tillvara och både individer och samhället utvecklas.

Motverkar kränkningar av arbetskraftsmigranter

Arbetskraftsmigranter har ofta låga löner, dåliga villkor och får sina rättigheter kränkta. Projektet Enhancing Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) genomförs av FN:s migrationsorganisation (IOM). Syftet är att asiatiska företag ska rekrytera migrantarbetare på ett etiskt sätt och motverka exploatering, kränkningar och skuldsättning.

IOM:s webbplats

Utbildning för barn i kris och konflikt

I låginkomstländer går mindre än hälften av flyktingbarnen i skolan.5 Sida arbetar för att migranter och människor på flykt ska få tillgång till utbildning genom att stödja ökad samordning och stärkta system. I samarbete med FN-organisationer som Unicef och Global Partnership for Education, bidrar Sida till att fler migranter och flyktingar får tillgång till utbildning.

Ökad tillgång till samhällstjänster för människor på flykt

Många människor på flykt har inte automatiskt tillgång till samhällstjänster, som till exempel sjukvård. Sida stödjer Intergovernmental Authority on Developments (IGAD) arbete i Afrika. De integrerar människor på flykt i nationella åtgärdsplaner som till exempel gör att de får tillgång till hälsosystemet, vilket är särskilt viktigt med anledning av covid-19.

IGAD:s webbplats

Rent vatten till människor på flykt

I Uganda lever 1,5 miljoner flyktingar.6 Sida ger stöd för att öka läskunnigheten, ge tillgång till vatten och minska könsrelaterat våld i områden med ett stort antal flyktingar från Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo. Det har till exempel bidragit till att 14 500 människor har fått tillgång till rent vatten i området.

Säker, ordnad och reglerad migration

Migranter, flyktingar och internflyktingar syns ofta inte i statistik eller i planer för hur länder och samhällen ska utvecklas. Sida stödjer projekt som tar fram statistik, hanterar arbetskraftsmigration, förbättrar flyktingmottagande och stärker rättssektorn.

Stärkt kapacitet att hantera migration

Många länder har begränsade möjligheter att hantera en säker, ordnad och reglerad migration. Svenska Migrationsverket har bidragit till att bygga upp asylkapacitet i Turkiet och Serbien. I Afrika söder om Sahara ger Sida stöd till att stärka den Afrikanska unionens (AU) kapacitet att hantera arbetskraftsmigration på kontinenten.

Migrationsverkets webbplats

Förbättrat flyktingmottagande i Syriens grannländer

Flyktingkrisen i Syrien är den största i världen och nära 5,7 miljoner har tvingats fly till grannländerna Egypten, Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.7 Sida stödjer projektet RESLOG som är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommuner i Syriens grannländer. Samarbetet gör att flyktingars behov tas med i kommunerna budgetplanering. Det har bidragit till att flyktingar fått ökad tillgång till samhällstjänster. Institutioner som hanterar migration har stärkts och planer för hur migrationen ska hanteras har genomförts i tolv av regionens kommuner.

Bättre kapacitet i Ugandas flyktingmottagande

Uganda är det land i Afrika som tar emot flest flyktingar.8 Genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stärker Sida ugandiska myndigheter så att de kan genomföra den nationella flyktingresponsplanen. Riktlinjerna för kommunernas utvecklings- och handlingsplaner har utvecklats tack vare projektet och har numera med risk, motståndskraft och miljö som viktiga aspekter i mottagandet av flyktingar.

MSB:s webbplats

Statistik och data underlättar planering

Utan statistik och data är det svårt att planera och anpassa sina resurser till antalet migranter. Sida bidrar till arbetet med att utveckla migrationsdata och ta fram tillförlitlig statistik för antalet arbetskraftsmigranter i de afrikanska länderna genom ett samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB), Internationella organisationen för migration IOM:s dataanalyscenter GMDAC och Afrikanska unionens statistikenhet STATAFRIC.

Ett annat exempel är stöd till Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) som samlar in och sammanställer kvalitetssäkrad data och analys om intern flykt, som ska kunna användas för att förebygga ofrivillig flykt i framtiden och förbättra livssituationen för internflyktingar.

Varaktiga lösningar på flyktingsituationer

Antalet flyktingar i världen ökar samtidigt som det är svårt att hitta långsiktiga lösningar.9 Sida arbetar allt mer i sårbara och konfliktdrabbade länder och områden där eller dit stora grupper människor tvingats fly. Det är ett långsiktigt arbete med fokus på att hitta lösningar för att människor på flykt ska ingå i ländernas system, få tillgång till basala samhällstjänster som banksystem, hälso- och sjukvård och kunna försörja sig. Att minska negativ miljöpåverkan i de områden som tar emot flyktingar är ett annat viktigt arbetsområde.

Grön energi i den internationella flyktingresponsen

För klimatets och människans framtids skull behöver energin vara förnybar. Genom FN:s flyktingorgan UNHCR:s projekt The Green Fund bidrar Sida till att öka användningen av fossilfri energi i samband med humanitära insatser i flyktingsituationer.

Om The Green Fund på UNHCR:s webbplats

Flyktingar får tillgång till finansiella tjänster

I Rwanda finns stora begränsningar inom den finansiella sektorn och bankväsendet vilket gör det svårt för människor att hantera pengar, spara och investera. Sida stödjer Access to Finance Rwanda som bland annat arbetar för att stimulera utvecklingen av finanssektorn och samtidigt bidra till ökad tillgång till finansiella tjänster bland hushåll i fattigdom, kvinnor, unga och flyktingar i Rwanda.

Access to Finance Rwandas webbplats

Ökar flyktingars försörjning

I Uganda har endast 26 procent av befolkningen tillgång till internet och för flyktingar är tillgången ännu lägre.10 Genom Sidas stöd till FN:s kapitalutvecklingsfond (UNDCF) och projektet Leaving No One Behind in the Digital Era får flyktingar i Uganda tillgång till digitala finansiella tjänster. Då kan de lättare förbättra sina färdigheter inom yrket, öka produktiviteten, sälja mer och på så vis bli mer delaktiga i den lokala ekonomin, främst inom jordbruk, hälsa och utbildning.

Om  projektet Leaving No One Behind in the Digital Era på UNCDF:s webbplats)

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Under 2021 betalade Sida ut totalt 156 miljoner kronor inom det tematiska området migration och utveckling. Det motsvarar 1 procent av Sidas budget.

Uppdaterad: March 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning