Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Green Toolbox

Välkommen till Sidas Green Toolbox. Den innehåller ett urval av viktiga dokument som stöder integrationen av miljöperspektivet i all Sidas verksamhet.

Ramverket för arbetet med miljö och klimat

Vår miljö, inklusive vårt klimat och den biologiska mångfalden är grunden för mänskligt liv. Förändringar i klimatet och förlusten av ekosystemtjänster undergräver utvecklingen i alla sektorer och drabbar människor som lever i fattigdom mest. Därför är det viktigt för alla som arbetar med utvecklingssamarbete att förstå länkarna mellan miljö, klimat och fattigdom.

Även om utmaningarna är många och stora så har Sida möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling genom att systematiskt granska och integrera miljöaspekter i svenskt utvecklingssamarbete och därigenom stödja en mer hållbar utveckling på global, regional och nationell nivå.

Det handlar om att aktivt titta på:

1. Möjligheter till en positiv inverkan från insatsen
2. Risker och negativ inverkan från bidraget ska undvikas eller minimeras och hanteras
3. Identifiera och hantera risker från de potentiella effekterna av klimatförändringar eller annan miljöförstöring på insatsens hållbarhet och motståndskraft.

Sidas arbete med miljöintegrering

En översikt över hur Sida arbetar med miljö, inklusive klimatförändringar:

Hur Sida arbetar med integrering av miljö- och klimataspekter:

Verktyg

Sida har utvecklat verktyg för att underlätta bedömningen och implementeringen av miljö- och klimatperspektivet i Sidas verksamhet.

Steg 1 för Sidahandläggare

Hur man beaktar miljö och klimat i ett projektförslag och bedömer organisationens kapacitet.

Steg 2 gäller både partnerorganisation och Sida-programansvariga

Engagera partnerorganisationen till att göra en förenklad miljöbedömning för att bedöma direkta och indirekta effekter kopplat till miljö och klimat.

Steg 3 för Sidahandläggare

Analysera partnerorganisationens miljöbedömning och agera och anpassa projektet baserat på resultaten.

Steg 4 Normativ dialog  

Steg 5 Uppföljning och Utvärdering

Fördjupningsmaterial på tematiska områden

Dessa fördjupningsmaterial ger riktat stöd och vägledning om hur man integrerar miljö och klimat i andra perspektiv, olika tematiska områden samt sektorer för att skapa mer hållbara projekt och program.

Länkar mellan miljö och klimat och andra Sida-perspektiv

All Sidas verksamhet ska genomsyras av fem perspektiv: fattigdom, mänskliga rättigheter, miljö och klimat, jämställdhet och ett konfliktperspektiv.

Information om hur miljö och klimat relaterar till de andra perspektiven:

Länkar till andra sektorer

Miljö och klimatförändringar måste integreras i all Sidas verksamhet. Detta inkluderar att stärka och främja miljömässig hållbarhet inom olika sektorer och i dialog med intressenter på alla nivåer.

Information om länkar mellan miljö & klimat och andra sektorer:

Fördjupad tematisk kunskap om miljö och klimat

Fördjupad vägledning om olika frågor relaterade till miljö och klimat.

Regleringsbrevsskrivelser

Exempel på miljö- och klimatkontextanalyser

Aktuella miljö- och klimatkontextanalyser som har utvecklats åt Sida av vår miljöhelpdesk.

Resultat och rapporteringar

Övrigt

Ett verktyg för förenklad miljöanalys utvecklat av svenska civilsamhällesorganisationer:

Uppdaterad: 4 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning