Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Ramverket för arbetet med miljö och klimat

Vår miljö, klimatet och den biologiska mångfalden är grunden för mänskligt liv. Förändringar i klimatet och förlusten av ekosystemtjänster motverkar utvecklingen på alla områden i samhället. Mest drabbas de människor som lever i fattigdom. Därför är det viktigt för alla som arbetar med utvecklingssamarbete att förstå länkarna mellan miljö, klimat och fattigdom.

Även om utmaningarna är många och stora så har Sida möjlighet att göra skillnad. Genom att systematiskt granska och integrera miljöaspekter i svenskt utvecklingssamarbete kan vi bidra till en mer hållbar utveckling på global, regional och nationell nivå.

Det handlar om att aktivt:

  • titta på hur insatsen kan bidra positivt
  • titta på hur risker och negativ inverkan kan undvikas och hanteras
  • identifiera och hantera risker från effekterna av klimatförändringar eller annan miljöförstöring på insatsens hållbarhet och motståndskraft.

Sidas arbete med miljöintegrering

En översikt över hur Sida arbetar med miljö, inklusive klimatförändringar:

Hur Sida arbetar med integrering av miljö- och klimataspekter:

Verktyg

Sida har utvecklat verktyg för att göra det lättare att bedöma och införa miljö- och klimatperspektivet i sin verksamhet.

Steg 1 för Sidahandläggare

Hur du beaktar miljö och klimat i ett projektförslag och bedömer organisationens kapacitet:

Steg 2 gäller både partnerorganisation och Sida-programansvariga

Hur du kan engagera partnerorganisationen till att göra en förenklad miljöbedömning som bedömer direkta och indirekta effekter kopplade till miljö och klimat:

Steg 3 för Sidahandläggare

Hjälp att analysera partnerorganisationens miljöbedömning och anpassa projektet baserat på resultaten:

Steg 4 Normativ dialog  

Här hittar du idéer till frågor du kan ställa till partnerorganisationer om hur miljö- och klimataspekter kan integreras i projekt inom andra teman:

Steg 5 Uppföljning och utvärdering

Här får du vägledning om hur man identifierar och använder miljö- och klimatindikatorer på lands- och sektornivå.

Fördjupningsmaterial på tematiska områden

Här finns fördjupningsmaterial som ger riktat stöd och vägledning om hur man integrerar miljö och klimat i program som rör andra perspektiv, tematiska områden och sektorer. Målet är att skapa mer hållbara projekt och program.

Koppling mellan miljö och klimat och andra Sida-perspektiv

All Sidas verksamhet ska genomsyras av fem perspektiv:

  • Fattigdom
  • Mänskliga rättigheter
  • Miljö och klimat
  • Jämställdhet
  • Konfliktperspektiv

Här kan du läsa om hur miljö och klimat relaterar till de andra perspektiven:

Länkar till andra sektorer

Hänsyn till miljö och klimat genomsyrar all Sidas verksamhet. Det innebär bland annat att stärka och främja miljömässig hållbarhet inom olika sektorer och i dialog med intressenter på alla nivåer.

(Klicka på rubrikerna för att se alla länkar)

Exempel på miljö- och klimatkontextanalyser

Aktuella miljö- och klimatkontextanalyser som Sida använder.

Resultat och rapporteringar

Äldre resultatrapporter

Portföljöversikt Miljö och klimat

Utvärderingar

Övriga verktyg

Uppdaterad: 10 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning