Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Challenge funds

Många entreprenörer får inte banklån eftersom deras idéer ses som för riskfyllda. Lovande sociala innovationer hamnar mellan stolarna och kvalificerar sig varken för bistånd eller lån. Med Sidas Challenge funds kan entreprenörer och företag söka pengar för att utveckla innovativa produkter och tjänster som bidrar till utveckling och fattigdomsbekämpning.

Vad är Challenge funds?

Sida använder utlysningsfonder - Challenge funds - för att finansiera entreprenörer och innovatörer som bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Fonderna vill lösa utvecklingsproblem som inte hanteras av de vanliga marknadskrafterna. För att nå ut så bra som möjligt fokuserar fonderna på olika regioner och teman. Challenge Funds kan även användas för att stimulera och stödja innovationer inom civilsamhället och inom forskning. Det kan till exempel vara genom att investera i lokal kunskap för att förbättra styrning, öppenhet, rättigheter och tillgång till tjänster, eller för att stärka medborgarnas röster och inflytande. 

Hur fungerar Challenge funds?

I Challenge funds konkurrerar de sökande för att hitta den bästa lösningen på ett utvecklingsproblem, till exempel att öka produktiviteten inom jordbruket eller att hitta lösningar som stärker demokratin.

När det finns bidrag att söka går de flesta Challenge funds ut med utlysningar. De sökande vars affärsidéer bäst uppfyller de förbestämda kriterierna får pengar för att genomföra sina idéer.

Många Challenge funds erbjuder även teknisk support till entreprenörerna, för att stärka deras kapacitet att utveckla sina innovationer.

Varför behövs Challenge funds?

Många människor som lever i fattigdom saknar ett produktivt arbete och resurser som skulle hjälpa dem att försörja sig. Den privata sektorn kan bidra med innovation, anställningar och tillväxt som kan förbättra situationen för människor i låg- och medelinkomstländer. Men på grund av den osäkerhet och de risker som finns på marknader som är under utveckling är det ofta svårt för entreprenörer att få lån och att locka investerare.

Genom att investera genom en Challenge fund tar Sida den initiala risken. På så sätt får hållbara affärsverksamheter en chans att prova sina idéer och innovationer, och att i förlängningen bli självgående.

Vem kan söka bidrag via en Challenge fund?

Challenge funds riktar sig främst till entreprenörer och företag som saknar kapital för att starta eller utöka sin affärsverksamhet. De sökande behöver ha en affärsverksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Det kan ofta vara små, hållbara företag som är i uppstartsfasen eller som vill expandera till nya marknader. Fokus ligger ofta på den innovativa aspekten av en hållbar och ansvarstagande affärsidé, till exempel genom att introducera en ny teknologi på en marknad som möjliggör högre och mer hållbar produktion.

Ett av Sidas syften med Challenge funds är att upptäcka innovativa och okonventionella lösningar på utvecklingsproblem. En Challenge fund godtar därför en högre risknivå för investeringar än vad många andra investerare gör.

Sida-finansierade Challenge Funds

Water and Energy for Food Grand Challenge (we4f.org)
WE4F stöder innovationer och mobiliserar kapital för att producera mer mat med mindre vatten- och energianvändning inom jordbruks- och livsmedelssektorn i utvecklingsländer. Utlysningsfonden har särskilt fokus på att gynna kvinnor och fattiga och samtidigt främja ett hållbart nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald. WE4F bygger på lärdomar från de tidigare utlysningsfonderna Securing Water for Food (SWFF) och Powering Agriculture (PAEGC) och finansieras av Sida, USAID, Nederländerna, BMZ/ GIZ och EU Kommissionen.

Innovations Against Poverty 2 (IAP2)
IAP2 stödjer hållbara innovationer och affärsmodeller som gynnar de allra fattigaste. IAP2 finansieras av Sida och genomförs av SNV Netherlands Development Organisation i samarbete med Inclusive Business Sweden och BoP Innovation Center.

Global Innovation Fund (GIF)
GIF investerar i innovationer som har stark potential till samhällelig påverkan i stor skala bland människor som lever i fattigdom. GIF kan stödja innovationer genom hela livscykeln, i alla utvecklingsländer och sektorer av relevans för fatttigdomsminskning. GIF finansieras tillsammans med DFID, USAID, Omidyar Network, Australian Aid och Sydafrikas ministerium för vetenskap och teknik.

Sustainability and Resilience (SaR)
SaR bidrar till forskning om klimatförändringar, hållbarhet och resiliens som genomförs i låg- och lägre medelinkomstländer samt i samarbete med forskare i utvecklingsländer. SaR finansieras av Sida, Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

African Enterprise Challenge Fund (AECF)
AECF stimulerar små och medelstora företag att utveckla affärsmodeller, tjänster och produkter inom förnybar energi och jordbruk som förbättrar livet för fattiga människor i Afrika söder om Sahara. AECF finansieras av Sida tillsammans med Australien, Kanada, CGAP, Danmark, IFAD, Nederländerna och Storbritannien.  

The Ocean Innovation Challenge (OIC)
OIC är en utlysningsfond som stödjer pilotinitiativ med innovativa lösningar som påskyndar framstegen inom det globala målet för hållbara hav. Lösningarna ska bland annat leda till restaurering av hav och kust, skydd som upprätthåller försörjningsmöjligheter och förbättringar i förvaltning av både havs- och landbaserade resurser. OIC finansieras av Sida och Norad. UNDP är genomförare.

GSMA Innovation Fund for Climate Resilience and Adaptation
GSMA IF bidrar till att testa och skala upp digitala innovationer som förbättrar förutsättningarna för människor i fattigdom att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. Fonden drivs av mobiloperatörernas globala branschorganisation GSMA Mobile for Development och finansieras av Sida tillsammans med brittiska utrikes- och utvecklingsministeriet (FCDO).

Uppdaterad: January 11, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning