Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Challenge Funds

Challenge Funds engagerar fler och nya aktörer i arbetet för en hållbar utveckling. Genom öppen konkurrens uppmuntras innovativa och kostnadseffektiva lösningar på utmaningar som vi ännu inte har hittat svar på. Samtidigt mobiliseras privat kapital till arbetet för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Vad är Challenge Funds?

Sida använder Challenge Funds för att finansiera entreprenörer och innovatörer som bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. De har olika regionala och tematiska prioriteringar för att nå ut till så många som möjligt, och lyfter utvecklingsproblem som annars inte hanteras av marknadskrafter.

Varför behövs Challenge Funds?

Bristen på investeringar gör att många människor som lever i fattigdom saknar ett produktivt arbete och resurser som skulle hjälpa dem att försörja sig. Den privata sektorn kan bidra med innovation, anställningar och tillväxt som kan förbättra situationen för människor i låg- och medelinkomstländer. Men på grund av den osäkerhet och de risker som finns på marknader under utveckling är det ofta svårt för entreprenörer att få kredit och att locka investerare.

Challenge Funds riktar sig främst till entreprenörer som saknar kapital för att starta eller utöka sin affärsverksamhet. Genom att investera genom en Challenge Fund tar Sida den initiala risken och ger på så sätt hållbara affärsverksamheter en chans att prova sina idéer och innovationer, och i förlängningen bli självgående.

Vem kan söka bidrag via en Challenge Fund?

En Challenge Fund riktar sig till små hållbara företag som är i uppstartsfasen eller som vill expandera till nya marknader. Fokus ligger ofta på den innovativa aspekten av en hållbar och ansvarstagande affärsidé, till exempel genom att introducera en ny teknologi på en marknad som möjliggör högre och mer hållbar produktion.

Ett av Sidas syfte med Challenge Funds är att upptäcka innovativa och okonventionella lösningar på utvecklingsproblem. En Challenge Fund godtar därför en högre risknivå för investeringar än vad många andra investerare gör.

Film

Innovationer som har fått stöd

Innovationer som har fått stöd genom Securing Water for Food eller Powering Agriculture. Tre exempel.

Speltid: 11m 56s

Hur fungerar det?

Challenge Funds använder öppen konkurrens mellan de sökande för att hitta den bästa lösningen på ett i förväg identifierat utvecklingsproblem, till exempel att öka produktiviteten inom jordbruket eller hitta lösningar som stärker demokratin.

De flesta Challenge Funds går ut med utlysningar då entreprenörer kan söka bidrag. Sökande måste ha en affärsverksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Entreprenörerna som har sökt ställs mot varandra och de affärsidéer som bäst uppfyller de förbestämda kriterierna får pengar för att genomföra sina idéer. Ansökande måste ofta uppfylla vissa kriterier men är fria att själva utforma lösningen.

Många Challenge Funds erbjuder även teknisk support till entreprenörerna, för att stärka deras kapacitet att utveckla sina innovationer.

Sida-finansierade Challenge Funds

Water and Energy for Food Grand Challenge (we4f.org)
WE4F stöder innovationer och mobiliserar kapital för att producera mer mat med mindre vatten- och energianvändning inom jordbruks- och livsmedelssektorn i utvecklingsländer. Utlysningsfonden har särskilt fokus på att gynna kvinnor och fattiga och samtidigt främja ett hållbart nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald. WE4F bygger på lärdomar från de tidigare utlysningsfonderna Securing Water for Food (SWFF) och Powering Agriculture (PAEGC) och finansieras av Sida, USAID, Nederländerna, BMZ/ GIZ och EU Kommissionen.

Innovations Against Poverty 2 (IAP2)
IAP2 stödjer hållbara innovationer och affärsmodeller som gynnar de allra fattigaste. IAP2 finansieras av Sida och genomförs av SNV Netherlands Development Organisation i samarbete med Inclusive Business Sweden och BoP Innovation Center.

Global Innovation Fund (GIF)
GIF investerar i innovationer som har stark potential till samhällelig påverkan i stor skala bland människor som lever i fattigdom. GIF kan stödja innovationer genom hela livscykeln, i alla utvecklingsländer och sektorer av relevans för fatttigdomsminskning. GIF finansieras tillsammans med DFID, USAID, Omidyar Network, Australian Aid och Sydafrikas ministerium för vetenskap och teknik.

Demo Miljö
Demo Miljö ska minska negativ miljö- och klimatpåverkan samt förbättra fattiga människors levnadsvillkor genom att sprida beprövad miljöteknik i utvalda utvecklingsländer. Programmet finansieras av Sida och genomförs av Tillväxtverket.

Powering Agriculture (PAEGC)
PAEGC stödjer innovativa lösningar för att öka produktionen av mat med hjälp av mer effektiv och hållbar energianvändning inom jordbrukssektorn i utvecklingsländer. PAEGC finansieras av Sida tillsammans med USAID, BMZ/GIZ, OPIC och Duke Energy.

Sustainability and Resilience (SaR)
SaR bidrar till forskning om klimatförändringar, hållbarhet och resiliens som genomförs i låg- och lägre medelinkomstländer samt i samarbete med forskare i utvecklingsländer. SaR finansieras av Sida, Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

African Enterprise Challenge Fund (AECF)
AECF stimulerar små och medelstora företag att utveckla affärsmodeller, tjänster och produkter inom förnybar energi och jordbruk som förbättrar livet för fattiga människor i Afrika söder om Sahara. AECF finansieras av Sida tillsammans med Australien, Kanada, CGAP, Danmark, IFAD, Nederländerna och Storbritannien.  

Uppdaterad: 23 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning