Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Forskare och universitet

Sida stödjer forskning för att långsiktigt och uthålligt minska fattigdom och främja hållbar utveckling. Forskare och universitet tar fram kunskap om hur verkligheten ser ut, hittar lösningar på problem och höjer utbildningsnivån.

Hjälper till att lösa problem

Forskare arbetar systematiskt med att ta fram ny kunskap. Det är viktigt för att vi ska förstå varför världen ser ut som den gör – och hur vi kan komma till rätta med problemen vi ser. Kunskapen behövs i alla delar av samhället: i hälsovård, lantbruk och livsmedelsproduktion, industri och handel, energiproduktion, transporter, miljövård och politiskt beslutsfattande på alla nivåer.

Forskare vid universiteten utbildar studenter som sedan fyller viktiga funktioner i samhället, till exempel som lärare, barnmorskor, veterinärer, ingenjörer, jurister, ekonomer, stadsplanerare eller arkeologer. Människor med djup ämneskompetens behövs för att bygga och upprätthålla alla de institutioner som krävs i välfungerande samhällen. Det gäller allt från skattemyndigheter och centralbanker till skolväsenden, polisväsenden och sjukhus.

Ger underlag till politiska beslut

Forskare och universitet är viktiga för demokratin. Både politiker och allmänheten behöver aktuell kunskap. På så vis kan politiker och medborgare på ett välgrundat sätt välja mellan olika alternativ.

Forskare är särskilt tränade i kritiskt tänkande, vilket de för vidare till universitetsstudenter och in i den allmänna samhällsdebatten.

Globala målen är beroende av forskning

Att stödja forskare och universitet är ett långsiktigt sätt att främja ett lands utveckling mot bättre levnadsförhållanden och ökad demokrati.

Alla de 17 globala målen för hållbar utveckling är beroende av forskning. Några exempel:

  • För att bevara världens biologiska mångfald (mål 15), behöver vi veta vilka arter som finns och hur deras livsvillkor påverkas av markanvändning, kemikalier och klimatförändringar.
  • För att få till en hållbar konsumtion och produktion (mål 12) behövs kunskap om människors beteende, och om hur man tar fram nya material och produktionsmetoder som inte är skadliga för människor och miljö.
  • För att skydda oss mot smittsamma sjukdomar (mål 3) behöver vi känna till vad sjukdomarna beror på och hur de kan förebyggas och behandlas.

Forskare och universitet är grunden för kunskap och innovationer som möjliggör utveckling inom alla delar av samhället.

Sida bygger upp forskningen i låg- och medelinkomstländer

En viktig del av Sidas samarbete med forskare och universitet är att stärka forskningen i ekonomiskt resurssvaga länder. Det kan till exempel handla om att modernisera och öka tillgången till forskningen. Välutbildade forskare och välfungerande forskningsmiljöer är nödvändiga för en bra forskning. I flera av dessa samarbeten spelar svenska universitet och högskolor en viktig roll.

Förutom universitet i låginkomst- och lägre medelinkomstländer stödjer Sida regionala och globala forskningsinstitutioner. Sida stödjer också organisationer som i sin tur ger stöd åt forskning och forskare i låg- och medelinkomstländer.

Samarbetar med många aktörer

Sida samarbetar med ett 60-tal forsknings- och forskningsstödjande organisationer i låg- och medelinkomstländer, i Sverige och på global nivå. Vi samverkar med ministerier, vetenskapsakademier, forskningsråd och andra biståndsgivare och forskningsfinansiärer för att främja forskning som kan förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det sker bland annat genom utlysningar av forskningsmedel som forskare i låg- och medelinkomstländer kan söka.

Sida arbetar också för att forskare ska ha möjlighet att påverka den globala forskningsagendan och delta i internationella forskargrupper.

Uppdaterad: October 5, 2021