Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Forskare och universitet

Forskare och universitet är viktiga för att ta fram kunskap om hur verkligheten ser ut, hitta lösningar på problem och utbilda invånarna. Sida stödjer forskning för att långsiktigt och uthålligt minska fattigdom och främja hållbar utveckling.

Forskning hjälper oss att lösa problem

Forskare arbetar systematiskt med att ta fram ny kunskap, som behövs för att förstå varför världen ser ut som den gör och hur vi kan komma tillrätta med de problem vi ser. Kunskapen behövs i alla delar av samhället: i hälsovård, lantbruk och livsmedelsproduktion, industri och handel, energiproduktion, transporter, miljövård, politiskt beslutsfattande på alla nivåer, med mera.

Forskare vid universiteten undervisar också studenter, som kan fylla olika funktioner i samhället, som barnmorskor, veterinärer, lärare, ingenjörer, jurister, ekonomer, stadsplanerare, arkeologer, med många flera. Personer med djup ämneskompetens behövs för att bygga och upprätthålla alla de institutioner som ett välfungerande samhälle behöver. Det gäller allt från skatteverk och centralbank till skolväsende, polisväsende och sjukhus.

Forskning ger underlag till politiska beslut

Forskare och universitet spelar också en viktig roll för demokratin. Politiker och alla medborgare behöver aktuell kunskap om verkligheten för att på ett välgrundat sätt kunna välja mellan olika alternativ, både i vardagen och vid politiska val och beslut. Forskare är också särskilt tränade i kritiskt tänkande, vilket de för vidare till universitetsstudenter och in i den allmänna samhällsdebatten.

Globala målen är beroende av forskning

Att stödja forskare och universitet är ett långsiktigt sätt att främja ett lands utveckling mot bättre levnadsförhållanden och ökad demokrati.

Alla de 17 Globala målen för hållbar utveckling är beroende av forskning. Hur ska man till exempel kunna bevara världens biologiska mångfald (mål 15), om man inte vet vilka arter som finns och hur deras livsvillkor påverkas av markanvändning, kemikalier och klimatförändringar? Hur ska vi få till hållbar konsumtion och produktion (mål 12) utan att veta hur människor beter sig, och utan att ta fram nya material och produktionsmetoder, som kan ersätta sådana som vi vet är skadliga för människor och miljö? Hur ska vi kunna skydda oss mot smittsamma sjukdomar (mål 3) om vi inte vet vad sjukdomarna beror på och hur de kan förebyggas och behandlas?

Forskare och universitet är ofta grunden för kunskap och innovationer som möjliggör utveckling inom alla andra delar av samhället.

Sida bygger forskningskapacitet i låg- och medelinkomstländer

En viktig del av Sidas samarbete med forskare och universitet handlar om att bygga upp forskningskapacitet i ekonomiskt fattiga länder. Utan välutbildade forskare och välfungerande forskningsmiljöer kan det inte bli någon bra forskning. I flera av dessa samarbeten spelar svenska universitet och högskolor en viktig roll.

Förutom universitet i låg- och lägre medelinkomstländer stödjer Sida regionala och globala forskningsinstitutioner.

Sida stödjer också organisationer som i sin tur stödjer forskning och forskare i låg- och medelinkomstländer på olika sätt.

Sida samarbetar också med ministerier, vetenskapsakademier, forskningsråd och med andra biståndsgivare och forskningsfinansiärer för att främja forskning som kan förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det sker bland annat genom utlysningar av forskningsmedel som forskare i låg- och medelinkomstländer kan söka. Sida arbetar också för att dessa forskare ska ha möjlighet att påverka den globala forskningsagendan och delta i internationella forskargrupper.

Sammanlagt samarbetar Sida med ett 60-tal forsknings- och forskningsstödjande organisationer i låg- och medelinkomstländer, i Sverige och på global nivå.

Uppdaterad: 18 maj 2021