Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Privat sektor

Privatägda företag och finansiärer är viktiga för att skapa jobb och minska fattigdomen, men i Sidas samarbetsländer hindras de ofta av krångliga regler och brist på finansiering. Sida arbetar för att marknaden där företagen verkar ska fungera bättre, inte minst för unga och kvinnor.

Så går utvecklingen framåt

Tekniska framsteg ökar produktiviteten

Nya digitala och andra tekniska lösningar gör det lättare för människor att driva lönsamma, hållbara företag. Mobila banktjänster gör det enklare att ta betalt, föra över pengar och ta lån.

Enklare att driva företag

Många länder har under senare år drivit igenom viktiga reformer som gör det enklare att starta och driva företag, och som underlättar för investerare.

Näringslivet allt viktigare för hållbarheten

Näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling och för att nå de globala målen.1

Många utmaningar kvarstår

Pandemin orsakade tillbakagång

Den privata sektorn påverkas negativt av krisen i pandemins spår. Mikro- och småföretag är särskilt utsatta med många konkurser och hög skuldsättning. Företag i den informella ekonomin drabbas extra hårt.

Informell ekonomi skapar problem

I många länder är det dyrt och krångligt att driva företag. Därför finns majoriteten av företagen i den informella ekonomin. Där är jobben ofta lågavlönade, osäkra och utan reglerade villkor för exempelvis arbetstid och anställningsform.

Ojämställt företagande

Fortfarande är det framför allt män som startar och driver företag i Sidas samarbetsländer. I Afrika finns bara tre länder där lika många kvinnor som män är företagare.2

Berättelser om biståndet

Leiong Thi Thoans framför ett odlingsfält

"Med soltorkningssystemet behöver vi inte oroa oss för vädret"

När klimatet förändras och vädret blir mer opålitligt drabbas många matproducenter. Leiong Thi Thoans är medlem i kooperativet Hong Luan i norra Vietnam. För dem har en soltorkningsanläggning blivit räddningen. De har mångdubblat försäljningen av riskakor, nudlar och torkad svamp. Och i Kambodja får jordbrukare hjälp att konstbevattna med solenergi.

Ola Darwish Barakat

"Det kändes som att kamma hem högsta vinsten"

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har översättaren Ola börjat tjäna pengar online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete för privatsektorutveckling

I många av Sidas samarbetsländer fungerar marknaden bristfälligt. Att starta och driva företag är ofta svårt, vilket gör det besvärligt för den privata sektorn att utvecklas och skapa jobb. Många arbetstillfällen finns i den informella sektorn där villkoren för den anställde är sämre och företagen inte betalar skatt. Det gör det svårt för människor att förbättra sina levnadsvillkor och för länder att stärka sin ekonomi. Pandemin har ytterligare hämmat utvecklingen. Sidas stöd bidrar på olika sätt till att utveckla den privata sektorn, vilket är avgörande för att ekonomierna ska återhämta sig.

Skapa rättvisa marknader för alla

Även människor som lever i fattigdom ska kunna utnyttja sina möjligheter att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling. Sida stödjer arbetet med att utveckla marknader där människor kan delta på lika villkor.

Förnyelsebar energi underlättar för småföretag

Bristfällig tillgång till el är ett hinder som begränsar många små företag. Sida samarbetar med FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västafrika (UNESCWA) som bland annat utvecklar och erbjuder förnyelsebar energi till kooperativ för kvinnor.

UNESCA:s webbplats

Ökar inkomsterna i Liberia

Liberia är ett av de länder i världen som har störst andel människor i fattigdom.3 Projektet Grow Liberia stöttar företag som odlar grönsaker och kokos, med exempelvis logistik, marknadsföring och service. Det ökar inkomsten för tiotusentals hushåll och småföretag och har skapat flera tusen jobb, främst bland kvinnor och ungdomar.

Grow Liberias webbplats

Ger fler tillgång till finansiella tjänster

Innovationskraften i låg- och medelinkomstländer är enorm. Nya lösningar och idéer bidrar till utveckling, men många innovatörer hindras av brist på kapital. Fattigdom, kunskapsbrist eller diskriminering stänger människor ute från att använda finansiella tjänster, som banktjänster, försäkringar eller möjligheten att handla med aktier. Sida arbetar för att ge fler människor tillgång till finansiella tjänster av olika slag.

Ökar kunskaperna om finansiella tjänster

För att ekonomisk utveckling ska gynna alla krävs en finansiell sektor där alla kan delta. Sida stödjer det globala partnerskapet för finansiell inkludering (CGAP) vilka ökar kunskapen om hur finansiella tjänster kan utvecklas och användas till remitteringar (pengar som skickas till hemlandet), försäkringar, pensionssystem och för att skapa jobb.

CGAP:s webbplats

Mobila betaltjänster för kvinnor

Många kvinnor har inte möjlighet att delta i ekonomin på samma villkor som män. Sida ger stöd till GSMA:s initiativ Mobile for Development. Det har bidragit till att 22 miljoner kvinnor som tidigare inte var uppkopplade har fått tillgång till mobilt internet och mobila betaltjänster.

Fonden Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa) bidrar till att öka människors tillgång till finansiella tjänster, som lån, sparande och digitala betallösningar. Särskilt fokus ligger på kvinnor, unga och människor på landsbygden.

Utvecklar småföretag och affärsklimat

Små och medelstora företag står för mer än hälften av alla jobb i världen och utgör en stor del av många låginkomstländers ekonomi. Men företagen hindras ofta av brist på både finansiering och kunskap om företagande. Särskilt utmanande är det för kvinnliga småföretagare, som ofta hämmas av sociala normer.

Stärker Palestina digitala sektor

I Palestina är runt 40 procent av de unga arbetslösa.4 Den israeliska ockupationen isolerar landets marknad – det är svårt att få jobb, starta företag och exportera produkter. Organisationen Mercy Corps bygger upp Palestinas sektor för digital kommunikation och gör den konkurrenskraftig internationellt. Syftet är att skapa jobb, underlätta för företag att flytta till mindre orter och göra det lättare att starta och driva företag. Kvinnor och unga är prioriterade.

Om arbetet i Palestina på Mercy Corps webbplats

Garantier hjälper företag växa

Sida jobbar med garantier som gör att banker och andra investerare vågar satsa pengar i småföretag. När företag och entreprenörer i utvecklingsländer får tillgång till kapital, kan de lättare utvecklas och bidra till att minska fattigdomen. Sidas garantier beräknas ha gett cirka 24 miljarder kronor i mobiliserat kapital till företag och olika verksamheter som bidrar till att människor kan förbättra sina levnadsvillkor på alla kontinenter. I exempelvis Tanzania har Sidas garanti hjälpt över 20 000 småjordbrukare, främst kvinnor, att få tillgång till krediter på närmare 600 miljoner kronor.

Sidas arbete med garantier

Hållbara företag

Det privata näringslivet har en viktig roll i omställningen till en mer hållbar värld. Det gäller allt från att komma till rätta med korruption till att nå miljömässig hållbarhet, jämställdhet och att mänskliga rättigheter respekteras.

Etisk rekrytering

Sida stödjer programmet CREST (Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia) som genomförs av International Organization for Migration (IOM). Genom att stärka rekryteringsfirmor och företag att rekrytera och anställa enligt internationella principer för etisk rekrytering förbättras villkoren för migrantarbetare, inte minst under Covid-19-pandemin. IOM samlar in privat kapital från företag för att matcha Sidas bidrag.

Om CREST på IOM:s webbplats

Hållbara skogsbruk

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Samtidigt är befolkningstillväxten relativt hög,5 vilket sätter press på naturresurserna. Organisationen Tree Aid arbetar för att skogsbruket ska bli mer hållbart och för att stärka företagande. Bland annat utvecklar Tree Aid marknader för sheasmör och baobabfrukter och stödjer småföretagare, särskilt kvinnor. Projektet arbetar också med att återställa skog och skydda befintlig skog.

Om projektet på Tee Tree Aids webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med privatsektorutveckling

Totalt var utbetalningarna till området inkluderande ekonomisk utveckling runt 3 miljarder kronor under 2021, vilket motsvarar 11 procent av Sidas totala utbetalningar. Området har legat på ungefär samma nivå de tre senaste åren. Inkluderande ekonomisk utveckling är en bred definition som innefattar utveckling av den privata sektorn som beskrivits här (till exempel industri, bankväsen och finanstjänster) och stöd till exempelvis jord- och skogsbruk, fiske, kommunikation och vissa handelsrelaterade insatser.

Uppdaterad: February 14, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning