Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Vatten och sanitet

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och för en hållbar utveckling. Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet, men brist på rent vatten är ett av världens största hälsoproblem som särskilt drabbar människor i fattigdom. Sidas fokuserar på att öka tillgången till rent vatten och toaletter samt förbättra möjligheten för människor att sköta sin hygien.

Så går utvecklingen framåt

Allt fler har tillgång till dricksvatten

Fortfarande saknar två miljarder människor tillgång till säkert, rent dricksvatten, men tillgången ökar, om än långsamt. De senaste tio åren har den stigit från 66 till 74 procent.1

Tillgång till sanitet ökar

Tillgången till säker sanitet i världen (toaletter, sophämtning, avlopp) ökade från 47 till 54 procent 2016–2020.2

Världens länder satsar på hälsokliniker

En av fyra av världens hälsokliniker saknar rent vatten.3 2019 skrev alla FN:s medlemsländer under på att hälsokliniker måste vara utrustade med rent vatten, handtvättningsmöjligheter och toaletter eller säkra latriner.

Många utmaningar kvarstår

800

barn under fem år dör varje dag på grund av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och läckande avloppsrör, enligt WaterAid.

Många saknar toalett

Nästan hälften av jordens befolkning saknar tillgång till fungerande toaletter eller latriner, varav nära hälften finns i Afrika söder om Sahara. Det gör att många tvingas uträtta sina behov utomhus. Då sprids sjukdomar snabbt genom avföring.4

Svårt att tvätta händerna

En av tre människor saknar fortfarande tillgång till basala vattentjänster, som möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.5

Berättelser om biståndet

Porträtt på Joselyne Uwase

Forskning - en nyckel till rent vatten i Rwanda

Kunskap om mark och vatten är en viktig pusselbit för att ge människor i Rwanda ett bättre liv. Det Sida-stöttade forskningssamarbetet har en nyckelroll i att besvara hur befolkningen kan få tillgång till rent vatten, el och förebygga översvämningar. Och de har kommit en bra bit på vägen.

Sex kvinnor sitter på hälsoklinikens bänkar. Tre av kvinnorna håller i spädbarn. En person ur personalen undersöker spädbarnet närmast kameran.

"Nu när kvinnorna kommer hit för att föda kan de tvätta sig innan, vilket förhindrar blodförgiftning"

Tidigare fick nyblivna mammor och vårdpersonalen på hälsocentret Matuma i nordvästra Uganda gå 500 meter för att hämta vatten. I dag har hälsokliniken rinnande vatten och belysning som drivs av solenergi – vilket har gjort att fler kvinnor kan föda säkert.

Sidas arbete med vatten och sanitet

Brist på rent vatten är ett av världens största hälsoproblem som särskilt drabbar människor i fattigdom. När människor inte har möjlighet att sköta sin hygien sprids diarrésjukdomar och kolera. Särskilt utsatta är barn. Enligt Unicef är risken för barn under fem år 20 gånger större att dö av smutsigt vatten och bristande hygien än att dödas i en våldsam konflikt.6

I dag saknar en fjärdedel av världens befolkning tillgång till säkert hanterat dricksvatten hemma, och bara drygt hälften av alla människor har tillgång till säker sanitet (toaletter, sophämtning, avlopp) i sina hem. Utvecklingen går framåt, men 1,6 miljarder människor kommer fortfarande att vara utan rent, säkert dricksvatten 2030 om utvecklingen inte går snabbare.

Tillgången till vatten är ojämnt fördelad. Torka, krig och konflikter spär på ojämlikheten.

Rent vatten, sanitet och hygien

Rent vatten, sanitet och att ha möjlighet att sköta sin hygien är viktigt för att människor ska hålla sig friska och för att hindra sjukdomar från att spridas. När detta brister hindras samhällen i sin utveckling och det blir svårare att bekämpa fattigdom. En stor del av världens hälsokliniker saknar rent vatten i anslutning till kliniken.

Avloppsvatten renas och återanvänds i Bolivia

I Bolivia brister systemen för att hantera och rena avloppsvatten och avfall. Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden i den lilla staden Cliza– varje dag. Den lokala organisationen Agua Tuya har byggt ett vattenreningsverk med hjälp av svensk teknik. Nu renas nästan allt avloppsvatten och kan återanvändas i jordbruket. Förhoppningen är att kunna använda samma typ av lösning i hela landet. Via Unicef bidrar Sida till ekologiska torrtoaletter i städerna och på landsbygden i Bolivia.

Agua Tuyas webbplats

Arsenikfritt dricksvatten i Bangladesh

I Bangladesh är vattenkvaliteten ofta dålig på grund av bakterier, industriella föroreningar och arsenik i grundvattnet. Sida stödjer Unicef som bland annat sprider kunskap om den nationella handlingsplanen för att motverka arsenikföroreningar. Under 2020 bidrog det till att ytterligare drygt 78 000 människor fick tillgång till dricksvatten fritt från arsenik.

Unicefs arbete i Bangladesh på Unicefs webbplats

Rinnande vatten på hälsokliniker i Uganda

En fjärdedel av världens hälsokliniker saknar rent, rinnande vatten. Det gör att man måste gå och hämta vatten utanför kliniken, vilket är opraktiskt och ohygieniskt. Sida samarbetar med Unicef bland annat med att förse hälsokliniker i Uganda och många andra länder med rinnande vatten.

Artikel om projektet i Uganda: Rinnande vatten får kvinnor att föda på klinik

Ökar tillgången till toaletter i världen

Utan tillgång till rent vatten och sanitet ökar risken att människor och framför allt barn drabbas av sjukdomar. Via FN:s barnfond Unicef och Världsbankens projekt Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) bidrar Sida till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Sidas humanitära bistånd stödjer även Unicefs insatser för att människor ska få bättre tillgång till sanitet.

Om Global Water Security & Sanitation Partnership på Världsbankens webbplats

Bättre toaletter på Kenyas landsbygd

Att utveckla vatten- och sanitetstjänster på landsbygden och i fattiga tätorter ses ofta inte som kommersiellt lönsamt. I Kenya samarbetar Sida med Water Sector Trust Fund med vatten, sanitet och förvaltning av vattenresurser. I ett projekt där 295 byar fick stöd att utveckla sanitetstjänster såsom toaletter blev 230 byar fria från öppen avföring. Det väntas leda till att invånarna får bättre hälsa.

Water Sector Trust Funds webbplats

Jämställdhet

Hundratals miljoner kvinnor och flickor världen över drabbas hårt av att inte ha tillgång till rent vatten eller säkra, privata toaletter. Av kulturella och historiska skäl är det oftast kvinnorna och flickorna (i åtta av tio hushåll som saknar vatten) som har huvudansvaret för att hämta hem vatten.

Varje dag har runt 300 miljoner människor mens.7 Föreställningar och tabun kring menstruation gör att de ofta hindras från att fullt ut delta i samhällslivet, skolan och arbetet. Utan rent vatten kan kvinnor inte heller föda barn på ett säkert sätt, vilket bidrar till att både mammor och barn dör.

Ökad möjligheten för flickor att gå i skolan

Bristen på toaletter och rent vatten i låginkomstländer gör att många missar skolan under mensen. Dessutom hoppar många tonårsflickor av skolan helt.8 FN:s barnfond Unicef bygger tvättställ och separata toaletter för flickor och pojkar i skolor över hela värden. När tillgången till vatten, sanitet och hygien i skolan förbättras ökar möjligheterna för flickor att fullfölja sin utbildning.

Om arbetet på Unicefs webbplats

Rent vatten och sanitet i Zimbabwe

Många på Zimbabwes landsbygd tvingas gå långt för att hämta vatten varje dag. Oftast är det kvinnorna som hämtar vatten. Via Zimbabwe Resilience Building Fund bidrar Sida till att öka tillgången till rent dricksvatten och toaletter. Under 2020 ledde Sidas stöd bland annat till att drygt 5 000 personer fick närmare till vatten genom 21 nya brunnar.

Zimbabwe Resilience Building Funds webbplats

Vatten hindrar våld mot kvinnor

Många kvinnor utsätts för våld när de tvingas hämta vatten i isolerade och riskfyllda områden. Sida stödjer Internationella Rödakorskommittén (IRC) som i bland annat Mali har installerat vattencisterner i människors hem på landsbygden. När kvinnorna slipper gå och hämta vatten har risken för våld mot kvinnorna kunnat minskas.

IRC Malis webbplats

Tillgång till vatten vid konflikt och katastrof

Konflikter, katastrofer, vanskötsel och klimatförändringar påverkar jordens vattenresurser negativt. Konflikter leder också till att många människor flyr till områden där det saknas rent vatten och toaletter. Torka och översvämningar förutses öka i och med klimatförändringarna vilket i sin tur kan leda till att fler människor tvingas fly från sina hem.

Ökad vattentillgång minskar sjukdomar

I Sudan bor många människor i konfliktmiljöer utan trygg tillgång till vatten. Ansträngningar pågår för att öka vattentillgången, men det går inte tillräckligt snabbt. Sida samarbetar med flera organisationer för att öka tillgången. En viktig partner är Unicef som under koleraepidemin 2019 bland annat gav 1,4 miljoner människor i högriskområden tillgång till rent vatten, vilket minskade kolerafallen.

Arbetet i Sudan på Unicefs webbplats

Vatten och sanitet för flyktingar i Bangladesh

I Bangladesh har få människor tillgång till vatten och hygientjänster på offentliga platser, som hälsocenter, skolor och arbetsplatser. Människor i flyktingläger och slumområden lever tätt och är särskilt utsatta för smittspridning. WaterAid förbättrar tillgången till vatten, sanitet och hygien. Under 2020 fick mer än en halv miljon människor tillgång till handtvätt med rinnande vatten och tvål, och mer än 26 000 fick rent dricksvatten.

Unicef bidrog till riktlinjer för säker hantering av avfall och vatten och för att bevara vattenkällor funktionella.

WaterAids webbplats

Bättre avfallshantering i Gaza

Efter kriget i Gaza 2014 har mycket av infrastrukturen återställts. Men en stor del av vattenresurserna är förorenade eller har för höga salthalter och bör inte drickas. Den oförutsägbara tillgången till energi i Gaza gör det svårt att driva reningsverk, vattenverk och mindre avsaltningsanläggningar. Sida stödjer Palestinas reform och utbyggnad av vattensektorn. Stödet har bidragit till att nästan 400 000 personer fått förbättrad tillgång till sanitet, och till att cirka 200 000 personer har fått säkrare avfallshantering. Mer och mer av det hushållsavfall som samlas in deponeras på anpassade sopstationer jämfört med för bara några år sedan.

Om infrastrukturprogrammet i Palestina på Världsbankens webbplats

En miljon fick bättre tillgång till sanitet

Covid-19-utbrottet satte fokus på hur viktigt det är att tvätta händerna för att inte sprida sjukdomar. Sidas samarbete med FN:s program för boende och bebyggelse, UN-Habitat, har bidragit till att nära en miljon människor fått tillgång till hållbara vatten- och sanitetstjänster globalt. Som en snabb respons på covid-19-utbrottet gav UN-Habitat genom sin katastroffond stöd till 13 länder och totalt 145 städer. I ett första steg fick cirka 5 miljoner människor i slumområden bättre tillgång till vatten och sanitet.

Covid-19-arbetet på UN Habitats webbplats

Så styrs Sidas arbete med vatten och sanitet

Sidas arbete med att öka tillgången till vatten och sanitet styrs av strategin för globalt utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling samt ett flertal regionala och bilaterala strategier. 90 procent av Sidas arbete inom vatten och hälsa har jämställdhet som del- eller huvudsyfte.

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022 på regeringens webbplats (förlängd till 31 december 2023)

Uppdaterad: November 21, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning