Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Openaid ger insyn i biståndet

Hur fördelas svenskt bistånd och vad ger det för resultat? I webbverktyget Openaid publiceras information från myndigheter och departement om det svenska biståndet i enlighet med transparensgarantin.

Openaid samlar information om svenskt bistånd

Openaid är ett webbverktyg där du som användare själv kan hitta information om det svenska biståndet. På webbplatsen finns data som visar när, till vem och för vilket ändamål som svenskt biståndsmedel har betalats ut, samt vad det har gett för resultat.

Sida driver Openaid på uppdrag av Utrikesdepartementet, men det är inte bara information från Sida som redovisas på webbplatsen. Statistik och utbetalningar från alla myndigheter och departement som hanterar medel inom den svenska regeringens Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ligger till grund för de data som presenteras på Openaid.

Transparensgarantin skapar insyn i svenskt bistånd

År 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Platsen för detta är Openaid.

Syftet med Openaid är att skapa insyn i svenskt bistånd. Detta görs genom att samla data från olika källor på ett och samma ställe.

Insyn gör biståndet mer effektivt

Det finns flera fördelar med ett transparent biståndsarbete:

  • Resultaten av biståndet blir mer synliga.
  • Beslutsfattare i mottagarländer får bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar – de kan effektivisera sitt arbete.
  • Medborgare i mottagarländer och svenska skattebetalare får förutsättningar att utkräva ansvar av beslutsfattare – det begränsar utrymmet för korruption och felaktig användning av resurser.
  • Med öppna data om program och projekt är det lättare för samarbetspartner och andra intressenter att följa vad de olika givarna gör vilket underlättar samarbeten och koordinering.

Sverige är en ledande biståndsgivare med en lång öppenhetstradition. Demokrati och mänskliga rättigheter är en tydlig prioritering i det svenska utvecklingssamarbetet. Målet med ett transparent biståndsarbete är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. Genom att öppna upp biståndet för insyn kan det målet nås.

IATI – ett globalt initiativ för transparens i biståndet

International Aid Transparency Initiative (IATI) är ett globalt initiativ för att förbättra transparensen inom utvecklingssamarbete och humanitärt arbete.

Syftet är att stärka samarbetet mellan länder, givare, multilaterala organisationer, privat sektor och civilsamhällesorganisationer samt att öka koordinering, ansvarsutkrävande och effektivitet i utvecklingssamarbetet.

IATI har tagit fram en standard som definierar hur data för biståndet ska struktureras och vilka data som bör publiceras. Syftet är att göra data mer tillgängliga för alla intresserade.

De öppna data som finns på Openaid publiceras enligt denna standard.

Uppdaterad: November 25, 2022