Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Poverty Toolbox

I Sidas Poverty Toolbox hittar du verktyg och inspiration för att analysera och integrera multidimensionell fattigdom i svenskt utvecklingssamarbete.

Sida har samlat erfarenheter och utvecklat konkreta verktyg för ett skarpare fattigdomsfokus i en verktygslåda: Poverty Toolbox som du hittar på vår engelskspråkiga webbplats.

Verktygslådan innehåller Sidas syn på multidimensionell fattigdom och stöd för att göra en analys av multidimensionell fattigdom.

Vad är multidimensionell fattigdom?

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom.

Här hittar du också ett bibliotek med några exempel på analyser av multidimensionell fattigdom som gjorts i Sidas länder och regioner. Det finns också dokument som visar hur olika tematiska frågor och perspektiv kommer in i Sidas syn på fattigdom. Andra verktyg ger stöd för att bygga Sidas operativa beslut på kunskap om den multidimensionella fattigdomen.

Poverty toolbox

På Sidas engelska webbplats hittar du Poverty toolbox i sin helhet.

Bilden består av fyra cirklar i olika storlek som är placerade i varandra. I mitten av bilden finns den minsta cirkeln, det är modellens mittpunkt. Inuti den lilla cirkeln står det Vem med mörk text. Den lilla cirkeln utgör även en kombinerad bas för kvinno- och manstecknet. Kvinnans korstecken pekar nedåt från cirkeln och mannens pil pekar snett uppåt höger från cirkeln. Den lilla cirkeln är placerad mitt i en annan större cirkel. Denna större cirkel är uppdelad i fyra lika stora bitar, där varje bit pekar inåt mot den lilla cirkeln. Var och en av dessa bitar representerar de fyra dimensionerna av fattigdom. Den inre lilla cirkeln och den större cirkeln omges av två yttre ringar. ”Hur and Varför” står skrivet på fyra ställen i den första yttre ringen. Den yttersta ringen representerar de fyra olika kontexterna i en multidimensionell fattigdomsanalys: Konflikt och fred kontext, Miljökontext, Ekonomisk och social kontext samt Politisk and Institutionell kontext, vilka alla står skrivna i den yttersta ringen.

Fattigdomsanalys – en förutsättning för ett relevant och effektivt bistånd

Sidas syn på fattigdom utgår från vår tolkning av de globala målen och en ambition att på djupet förstå fattigdomens komplexitet. Då kan vi skapa relevanta förutsättningar för en hållbar förändring.

Att fattigdom är multidimensionell betyder att den har många dimensioner: Brist på resurser, inflytande, valmöjligheter och/eller mänsklig säkerhet. De samverkar ofta och förstärker fattigdomen. Den som lever i fattigdom har inte förutsättningar att leva ett värdigt liv eller möjlighet att påverka sin livssituation. Olika grupper i olika kontexter möter olika hinder.

Den multidimensionella fattigdomsanalysen, MDPA, ger djupa insikter om specifika utvecklingshinder och möjligheter i varje given kontext. Det är en förutsättning för relevanta och effektiva biståndsinvesteringar

Uppdaterad: 27 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning