Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Poverty Toolbox

Sidas verktygslåda Poverty toolbox samlar erfarenheter och konkreta verktyg för att vi ska bli bli ännu bättre på att minska fattigdomen.

I verktygslådan finns Sidas syn på fattigdom och stöd för att göra en analys av den multidimensionella fattigdomen. Här hittar du också ett bibliotek med några av de analyser av multidimensionell fattigdom som Sida tagit fram.

Det finns också dokument som visar hur olika tematiska frågor och perspektiv som Sida arbetar med relaterar till synen på fattigdom. Andra verktyg ger stöd för att bygga operativa beslut på kunskap om den multidimensionella fattigdomen.

Multidimensionell fattigdom enligt Sida

Sidas identifierar fyra dimensioner av fattigdom:

 • Brist på resurser. Till exempel pengar, läskunnighet, mat, vatten och sanitet, yrkeskunskap, god hälsa, redskap eller mark.
 • Brist på valmöjligheter. Möjlighet att gå i skolan, tillgång till vård, infrastruktur, energi, handelsplatser och information, arbete på en schysst arbetsmarknad.
 • Brist på makt och inflytande. Att kunna utöva sina mänskliga rättigheter, att kunna formulera sina bekymmer och behov, att delta i beslutsfattande. Det kräver kunskap, tillgång till information och att alla kan delta på lika villkor.
 • Brist på mänsklig säkerhet. När fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld – eller hot om det – påverkar livet.

Fattigdomen har olika orsaker, till exempel svaga demokratiska institutioner, att det finns för få jobb, att det pågår en väpnad konflikt eller klimatkrisens effekter. Människor som lever i fattigdom kan inte direkt påverka den här typen av förhållanden, samtidigt som de avgör deras livsvillkor. Sida analyserar dessa förhållanden i fyra delar:

 • politisk och institutionell kontext
 • ekonomisk och social kontext
 • miljökontext
 • konfliktkontext

Om du vill läsa mer innehåller skriften Dimensions of Poverty Sidas syn på multidimensionell fattigdom. Detta är en viktig utgångspunkt för vårt arbete.

Det finns korta sammanfattningar av Dimensions of Poverty på olika språk:

Verktyg för multidimensionell fattigdomsanalys

När du analyserar den multidimensionella fattigdomen i ett land eller en region (MDPA – Multidimensional Poverty Analysis) så kan du dra slutsatser om:

 • vem som lever i fattigdom
 • hur fattigdomen ser ut för olika grupper
 • vilka de viktigaste orsakerna till fattigdom är
 • samt hinder och möjligheter för minskad fattigdom.

Slutsatserna av en sådan analys är en viktig utgångspunkt för ett relevant och effektivt utvecklingssamarbete för att uthålligt minska fattigdomen.

Vägledande frågor ger stöd till analysen av dimensionerna och kontexterna.

Menu of indicators samlar ett urval relevanta indikatorer som kan användas i analysen.

Analysera tematiska områden

Här finns stöd för att analysera olika tematiska områden och perspektiv i den multidimensionella fattigdomsanalysen.

Exempel på multidimensionella fattigdomsanalyser

Här hittar du exempel på multidimensionella fattigdomsanalyser som Sida har gjort för olika samarbetsländer.

Uppdaterad: December 22, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning