Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Människors sexuella och reproduktiva hälsa blir globalt sett allt bättre. Samtidigt hotar konservativa krafter mänskliga rättigheter i vissa länder. Att försvara alla människors rätt till sin kropp och sin sexualitet är en viktig fråga för Sida. Sida stärker människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter långsiktigt och ger humanitärt stöd till dem som befinner sig i krissituationer.

Varför bistånd till SRHR?

Rättigheter begränsas

I många länder försöker konservativa krafter begränsa människors sexuella hälsa och reproduktiva rättigheter (SRHR) som att inskränka på rätten att göra abort. Att få sina rättigheter kränkta och att inte kunna bestämma över sin egen kropp leder till ohälsa, både psykisk och fysisk och hotar landets utveckling. Många människor utsätts för trakasserier och våld på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning. Särskilt utsatta är människor som lever i fattigdom.

Miljontals barn och mödrar dör varje år

Var elfte sekund dör en kvinna eller ett nyfött barn i samband med förlossning, de allra flesta i låg- och lägre medelinkomstländer.1 De flesta liv hade kunnat räddas med hjälp av rätt kunskap och bra vård. Efter pandemin har flera länder haft svårt att upprätthålla tillgång till mödra- och förlossningsvård. Även kvaliteten på vården har försämrats, vilket har lett till att det dör fler mödrar och barn i vissa länder.

Diskriminering av hbtqi-personer

Sex mellan män är olagligt i mer än 70 länder och sex mellan kvinnor i drygt 45 länder.2 I samhällen och länder som inte är jämställda utsätts hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner) för förtryck och diskriminering i högre utsträckning.

Exempel på vad Sida bidrar till

Fler kvinnor har rätt att göra abort

Världshälsoorganisationen (WHO) har antagit nya globala riktlinjer som säger att abort är en rättighet och ska vara en självklar del av hälsovården.3 I exempelvis Afrika söder om Sahara har tillgången till medicinsk abort ökat. Sida har stöttat WHO i 75 år.

Göra SRH-tjänster tillgängliga i vanlig sjukvård

Sida arbetar för att SRH-tjänster ska bli en del av sjukvården och vara tillgängliga för alla. Sida har bland annat bidragit till att Bangladesh har gjort sexuell och reproduktiv hälsovård tillgänglig inom sjukvården, vilket bland annat har bidragit till att minska mödra- och spädbarnsdödlighet. Genom en partner till Sida har Malawi har tagit fram en plan för att människor ska ha tillgång till SRH-tjänster kostnadsfritt som en del av den allmänna sjukvården.

Förbud mot könsstympning

Fjorton av de 17 länder som Sida stödjer genom ett FN-program har infört rättsliga och politiska ramar som förbjuder kvinnlig könsstympning. Omkring en halv miljon flickor har sluppit könsstympning tack vare programmet. Sida har även bidragit till att 83 byar i Sudan deklarerat att de ska förbjuda könsstympning, vilket är en tredubbling av antalet byar jämfört med 2021.

Berättelser om biståndet

Arbete mot könsstympning ger resultat

Sudan är ett av de länder i världen där det är svårast för barn att växa upp. Här stödjer Sida Unicef:s arbete mot könsstympning av flickor och med att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller är på flykt.

Tolv flickor sitter på golvet. Två av dem sitter i förgrunden och ritar på ett papper medan resten sitter i bakgrunden och tittar på.

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar, men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder.

En flicka och hennes mamma

Sidas arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för hälsa och välbefinnande, jämställdhet, demokrati, fred och säkerhet och hållbar utveckling. SRHR handlar om alla människors rätt att bestämma över sin egen kropp och att leva ett hälsosamt och produktivt liv.

Tillgången till SRHR är inte rättvist fördelad. Det bestäms av olika faktorer som vem som har makt i samhällen (mest män och äldre människor), var man bor, samt , människors ekonomiska situation och status. Även faktorer som kön, sexualitet, etnicitet och utbildning påverkar tillgången till SRHR. Orättvisor förstärker varandra och leder till att människor fastnar i fattigdom.

Sidas bistånd till SRHR ska stärka rättigheterna för de människor i samhället som påverkas mest: exempelvis kvinnor som lever i fattigdom, ungdomar, mammor som är tonåringar, de som lever med en funktionsnedsättning, ursprungsbefolkningar och de som diskrimineras på grund av sin könsidentitet eller sexuella läggning.

En förutsättning för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska kunna efterlevas är att det finns tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Sida arbetar med att förändra diskriminerande lagar, förbättra vården och öka tillgången till kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sida har både långsiktigt bistånd till SRHR och ger humanitärt stöd i krissituationer. Här är de områden som Sida stödjer och några exempel på program och projekt inom respektive område:

Bättre vård och kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa

De flesta som tvingas att göra osäkra aborter lever i låg- och lägre medelinkomstländer. Restriktiva lagar, könsnormer, värderingar, stigmat kring abort och brist på såväl preventivmedel som information leder till osäkra aborter. Mellan 5-13 procent av världens mödradödlighet kopplas till osäkra aborter.6

Samtidigt ökar trycket på länder med restriktiva abortlagar, inte minst från Världshälsoorganisationen (WHO) och de nya riktlinjerna som säger att abort är en rättighet som skall vara en del av sjukvården. Länder som Colombia och Argentina har avkriminaliserat abort och antagit nya riktlinjer där abort beskrivs som en rättighet.

Antalet människor som årligen dör av hiv har halverats sedan 1996. Trots att hiv minskar, dör en person varje minut av sjukdomen. I dag dör omkring 650 000 människor varje år och 1,5 miljoner drabbas av hiv och aids. Många av dem som drabbas är unga kvinnor, detta trots att de enbart utgör 10 procent av befolkningen.7

Sida arbetar för att öka kunskapen, tillgång till vård och tjänster bland annat mödravård, hiv-tester och mediciner, säkra aborter och preventivmedel.
Här är några exempel på projekt och program som Sida stödjer:

Förbättrar rättigheter i tio afrikanska länder

Invånarna i södra och östra Afrika har ofta dålig tillgång till tjänster som preventivmedel, mödravård och säkra aborter. Sida stödjer FN-programmet 2gether 4 SRHR som bland annat arbetar med en gemensam strategi för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna, motverka hiv och könsrelaterat våld i östra och södra Afrika, särskilt vad gäller tonårsflickor och ungdomar.

Om 2gether 4 SRHR på UNFPA:s webbplats

Höjer statusen på barnmorskeyrket

Barnmorskor saknar ofta de förutsättningar och resurser som krävs för att utföra sitt arbete. Sida stödjer International Confederation of Midwives (ICM) som stärker och lyfter barnmorskeyrket globalt. De arbetar bland annat med att höja kvaliteten på utbildningen och se till att det finns arbetsbeskrivningar. De verkar för att barnmorskor ska ha en bra arbetsmiljö och resurser att utföra yrket på ett säkert sätt.

International confederation of midwives webbplats

Ökar kunskapen om abort

Forskning kring abortvård prioriteras ofta ned och finansiering för arbetet med abort är begränsat i världen. Sida spelar en viktig roll för att lyfta frågan i olika sammanhang och säkerställa att arbetet fortsätter. Sida samarbetar med FN:s forskningsprogram för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Human Reproduction Programme (HRP). Programmet ger ny kunskap om hur tillgång till säker abort kan säkerställas. Det bidrar också med underlag för riktlinjer och beslut på både land- och global nivå.

DKT International arbetar i Tanzania, Etiopien, Kenya, Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Moςambique för att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i säkra aborter, skriva ut mediciner på recept och genomföra kampanjer för att minska negativa attityder och förbättra kunskapen om aborter.

Ökar tillgången till preventivmedel och säkra aborter

Organisationen Ipas arbetar globalt, regionalt och på nationell nivå med att öka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter med fokus på rätten till säker abort och preventivmedel. Genom kunskapsspridning, påverkansarbete och utbildning av hälsopersonal, verkar Ipas för att öka acceptansen av och tillgången till preventivmedelsrådgivning och abort inom hälso- och sjukvårdssystem och inom humanitär hjälp.

DKT International arbetar i Tanzania, Etiopien, Kenya, Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Moςambique med att öka tillgången till preventivmedel.

Sida stödjer Ipas globala arbete, i Afrika söder om Sahara och i Latinamerika. I Latinamerika har arbetet bidragit till en förändring av Mexicos riktlinjer vad gäller preventivmedel. Det innebär att offentliga och privata vårdgivare kan skriva ut preventivmedel på recept. Även riktlinjer för abortvård har förbättrats och följer WHO:s rekommendationer. I Argentina har riktlinjerna gällande abort förbättrats som ger kvinnor laglig rätt att avbryta graviditeten och ger rätt till abortvård. Även Colombia och Ecuador har tagit fram liknande riktlinjer.
Organisationen Marie Stopes bidrar till att öka tillgången till preventivmedel och säkra aborter i Zambia.

Arbetar för att SRHR ska vara en del av vanlig hälsovård

International Planned Parenthood Federation (IPPF) är en global vårdgivare och organisation som jobbar för att SRHR ska vara en del av hälsovården och finnas för alla som behöver den. IPPF finns i 146 länder. Arbetet är omfattande: sexualundervisning, tillgång till preventivmedel, säkra aborter och mödravård. De arbetar även i humanitära kriser. IPPF håller samman ett stort nätverk med organisationer i länderna där de arbetar.

Organisationen Amplify Change stöttar lokala civilsamhällesorganisationer så de kan utföra sitt arbete på gräsrotsnivå. De arbetar för att öka tillgången till säker abort, stödjer hbtqi-personer och sexualundervisning.

Vård och medicin till personer med hiv

Endast hälften av de barn som lever med hiv har tillgång till medicin. Frontline AIDS arbetar med att förebygga sjukdomen och erbjuda vård och bromsmediciner. Organisationen gör det även möjligt för fler människor att testa sig, bland annat på mobila kliniker som når särskilt utsatta grupper.

Frontline AIDS:s webbplats

Sexualundervisning och ungdomars hälsa

Mer än hälften av världens befolkning är under 25 år och i låginkomstländer är andelen ännu högre. Att unga människor får kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är avgörande för att de ska kunna bestämma över sina kroppar och sina liv. På många platser i världen får unga ingen eller bristfällig sexualundervisning.

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Elever lär sig om barnäktenskap och våld

Zambia och Liberia är länder där många flickor får barn innan de fyllt 18 år. I Zambia utbildar FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) vårdpersonal i att bemöta unga på ett bra sätt. De utbildar också lärare så att de kan undervisa sina elever om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Liberia arbetar FN:s befolkningsfond (UNFPA) med att öka unga människors kunskap om SRHR för att minska barnäktenskap, mödradödlighet och könsrelaterat våld.

Engagerar beslutsfattare för ungas hälsa

I flera länder i Afrika söder om Sahara gör konservativa krafter det allt svårare för civilsamhällesorganisationer att arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter. Sida stödjer SAfAIDS som arbetar för att beslutsfattare i regionen ska engagera sig för att minska antalet tonårsgraviditeter och osäkra aborter. Att stärka organisationer som arbetar med dessa frågor ingår också i arbetet. SAfAIDS sprider även kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter direkt till unga, bland annat genom idrott, ungdomsklubbar och media.

SAfAIDS webbplats

Sexualundervisning i 31 länder för ökad jämställdhet

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) jobbar med sexualundervisning i 31 länder för att bland annat bidra till ökad jämställdhet och färre tonårsgraviditeter.

Könsrelaterat våld

Mer än var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Särskilt drabbade är kvinnor och flickor som lever i områden där det pågår en kris eller en konflikt. Könsrelaterat våld orsakar förutom psykologiska trauman även många hälsoproblem, exempelvis sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, för tidig förlossning och i värsta fall mödradödlighet.

Som könsrelaterat våld räknas:

 • Våld i nära relationer
 • Sexuellt våld
 • Människohandel för sexuella ändamål
 • Barnäktenskap
 • Tvångsäktenskap
 • Hedersvåld
 • Könsstympning
 • Våld mot hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer och intersexpersoner)

Biståndet motverkar barnäktenskap, könsstympning och könsrelaterat våld. Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Motverkar barnäktenskap

Var tredje flicka gifter sig innan hon hunnit fylla 18 år. FN:s barnfond Unicef arbetar för barns rättigheter i Sudan, så att ingen ska utsättas för våld eller tvingas gifta sig eller få barn när de själva fortfarande är barn. Genom FN:s befolkningsfond stödjer Sida arbetet mot barnäktenskap.

Bidrar i kampen mot könsstympning

Fyra miljoner flickor könsstympas varje år. Att praktisera könsstympning är djupt rotat i många länder och arbetet med att ändra attityderna går långsamt. Sida stödjer kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 17 afrikanska länder genom att förebygga ingrepp och bidra till god vård till de som redan har drabbats.

Insatserna genomförs av FN:s barnfond Unicef och FN:s befolkningsfond (UNFPA) i samarbete med många lokala civilsamhällesorganisationer. Arbetet utgår från de olika ländernas utmaningar och behov med fokus på att få lagstiftning och regelverk på plats. Förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård och i skolan samt stöd till de som drabbats ingår också.

UN Joint Programme for FGM

Stöttat kvinnor som drabbats av våld i Myanmar

Sexuellt och könsrelaterat våld är vanligt i Myanmar, och när våldet sker i väpnad konflikt straffas förövaren i princip aldrig. I programmet Women and Girls First har FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetat för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och mot könsrelaterat våld, med fokus på kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Bland annat har de etablerat så kallade safe spaces som kan jämföras med kvinnojourer, och driver mans- och ungdomsgrupper.

Om Women and Girls First på UNFPA:s webbplats

 

Hbtqi-personers rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter inskränks av diskriminerande lagar och attityder, grova kränkningar och fysiskt och psykiskt våld. Det leder till att många lever med psykisk ohälsa och exempelvis nekas vård på grund av vårdpersonalens diskriminerande attityd. Även de som arbetar för hbtqi-personers rättigheter får allt svårare att verka. Samtidigt avkriminaliserar allt fler länder sex mellan samtyckande vuxna av samma kön och allt fler förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning.

Biståndet till SRHR bidrar till att stärka hbtqi-personers rättigheter, rätten att existera och uttrycka sin identitet och ha tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster och socialt skydd. Sida försvarar alla människors rättigheter inklusive de människor som upplever en könsidentitet som varken är manlig eller kvinnlig eller bortom båda könen.
Sida samarbetar med organisationer i civilsamhället och påverkar lagar i samhället. Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Stärker respekten för hbtqi-personers rättigheter

I många länder i Afrika har situationen för hbtqi-personers rättigheter försämrats under de senaste åren. Genom FN:s utvecklingsprogram UNDP stödjer Sida Inclusive Governance Initiative som stärker respekten för hbtqi-personers rättigheter i Afrika söder om Sahara. Det görs genom att öka kunskapen om hbtqi-personers rättigheter bland beslutsfattare: politiker, domare och religiösa ledare. De stärker även samarbetet mellan dessa och hbtqi-aktivister för att öka deras möjlighet att påverka lagstiftningen.

UNDP:s webbplats

Juridiskt stöd och terapi för utsatta i Moldavien

I Moldavien finns ett starkt motstånd mot hbtqi-personer. Sida stödjer Moldaviens enda organisation som arbetar för hbtqi-personers rättigheter. De driver bland annat politisk påverkan för att stärka människors rättigheter och förbättra deras situation. Projektet stärker människors gemenskap och erbjuder hälsotjänster. De som har utsatts för brott  får juridiskt stöd och terapi.

GenderDoc-M:s webbplats

Klimatförändringar och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Nästan 80 procent av de 26 miljoner människor som uppskattas ha blivit fördrivna på grund av klimatförändringar, är kvinnor. Kvinnor drabbas också hårdast när hälsovård (inklusive SRHR) inte finns tillgängligt i områden som drabbats av katastrofer. Katastrofer som har med klimatförändringar att göra ökar påfrestningen på redan svaga hälsosystem och minskar kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Starka och uthålliga hälsosystem är avgörande för att det ska fungera under kris.

Det sexuella och könsrelaterade våldet ökar även under kriser och när människor tvingas att fly. I takt med att klimatkrisens effekter blir allvarligare blir situationen för SRHR försämrad. 

Här är några exempel på program och projekt som Sida stödjer:

Involverar kvinnor och barn

Genom stöd till organisationen Ipas bidrar Sida till arbetet med att synliggöra kopplingen mellan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och klimatförändringar. Arbetet fokuserar på tillgång till säkra aborter. I arbetet ingår att stötta och skapa förutsättningar för kvinnor och ungdomar att utforma samhällen som klarar av förändringar.

Ipas webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en av Sidas mest prioriterade frågor. Sidas stöd på området regleras i strategier på olika nivåer bland annat i strategin för globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling och den regionala strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder och Sahara.

Vad innebär sexuell och reproduktiv hälsa?

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och ha tillgång hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser. Sida använder Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av SRHR.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs det att alla människor:

 • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
 • fritt får definiera sin egen sexualitet, sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • får avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
 • har rätt att välja sina sexualpartner
 • har säkra och njutbara sexuella upplevelser
 • får välja om, när och med vem äktenskap ska ingås
 • avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
 • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld

Om SRHR på Guttmacher-Lancet-kommissionens webbsida

Källor på denna sida

Uppdaterad: March 9, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning