Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Samarbeta med Sida

Sidas val av samarbetspartner följer en särskild process. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till.

Regeringen tar fram strategier, Sida beslutar vilka insatser som behövs, Sida hittar partner som kan genomföra insatserna

Regeringens strategier styr samarbetet

Svenskt utvecklingssamarbete styrs av strategier som beslutas av Sveriges regering. De avgör vilken typ av projekt eller program som Sida kan finansiera och under vilken period. En strategi kan gälla ett land, en region eller ett tematiskt område och gäller i de flesta fall i fem år. Till varje strategi hör mål som talar om vad Sida ska arbeta för att uppnå.

Sida beslutar vilka insatser som behövs

Strategierna och målen som beslutas av regeringen är breda. Därför har Sida i uppdrag att operationalisera dem. Det innebär att Sida utreder vilken typ av förändring som krävs för att uppnå varje strategimål, och planerar för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Utifrån den plan som sätts genom operationaliseringen beslutar Sida om ett antal insatser, som tillsammans bidrar till att uppnå strategimålen. ”Insats” är det begrepp som Sida använder för ett projekt eller program som vi stödjer. Innan Sida fattar beslut om att stödja en specifik insats bedömer vi om insatsen är relevant i förhållande till strategin. Vi bedömer också hur varje enskild insats kompletterar de insatser som redan finns i portföljen.

 Sida hittar partner som kan genomföra insatserna

När Sida identifierat behov av en ny insats kan Sida antingen

  1. inleda en dialog med en möjlig samarbetspartner, som kan vara en organisation som Sida redan samarbetar med, eller
  2. genomföra en behovsanalys utifrån strategimålen och göra en utlysning för att identifiera nya partners.

Vill din organisation söka finansiellt stöd från Sida?

Sidas val av samarbetspartners följer en särskild process. Kontakta därför oss för vägledning kring vilka möjligheter som finns inom relevant strategi. Du kan vända dig till:

  • Sidas huvudkontor, för att få kontakt med en lämplig geografisk eller tematisk enhet: sida@sida.se eller 08-698 50 00.
  • Om din organisation har en fokalpunkt på Sida kan du vända dig direkt dit.
  • Ambassaden i det land där det tilltänkta samarbetet ska äga rum. Se kontaktinformation på Sweden Abroad.

Så blir en insats till

Hur går det till när ett projekt eller program blir till? Projekt och program är andra ord för det vi på Sida brukar kalla för en insats. I den här texten beskriver vi hur den typiska processen ser ut när en insats blir till, från första förslag till avtal.

Genomförande och uppföljning

Under en pågående insats ansvarar samarbetspartnern för genomförande och uppföljning, men Sida följer också upp insatsen löpande – från början till slut.

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning är ett viktigt förhållningssätt som syftar till att svenskt bistånd på bästa sätt ska bidra till att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Uppdaterad: September 23, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning