Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så blir en insats till

Hur går det till när ett projekt eller program blir till? Projekt och program är andra ord för det vi på Sida brukar kalla för en insats. I den här texten beskriver vi hur den typiska processen ser ut när en insats blir till, från första förslag till avtal.

Illustration av hur en insats till

Det går att söka stöd från Sida för olika typer av insatser. Processen för att söka stöd kan variera något beroende på vilken typ av stöd det rör sig om, men mycket är gemensamt för alla insatser.

Övergripande ser det ut så här:

1. Initialt programförslag (concept note)

En möjlig partnerorganisation skickar in ett kortfattat programförslag, så kallat concept note. Det ska tydliggöra vad insatsen avser uppnå (mål), visionen för hur den tilltänkta förändringen ska ske (förändringsteori) och innehålla ett budgetutkast.

Det är ofta Sida som begär in programförslaget. Utifrån detta förslag avgör Sida om insatsen är relevant i förhållande till den strategi som styr utvecklingssamarbetet. Vi gör också en bedömning av insatsens mervärde.

2. Sida utvärderar grundläggande krav (beredningsplan)

När programförslaget kommit in gör Sida en beredningsplan. Det betyder att vi utvärderar att insatsen uppfyller ett antal grundläggande krav:

  • Insatsen måste vara relevant i förhållande till en strategi utfärdad av Sveriges regering. Ytterligare en förutsättning är att det finns utrymme i strategin, både strategiskt (insatsen bidrar till strategins mål och i jämförelse med andra Sida-finansierade insatser inom samma strategi) och vad gäller tillgängliga medel.
  • Organisationen som söker finansiellt stöd måste leva upp till grundläggande värden för samarbete med Sida.
  • Organisationen måste ha de formella förutsättningarna för att ingå bindande avtal och får inte förekomma i Europeiska unionens sanktionslista. 
  • Insatsen måste ligga inom ramen för OECD/DAC:s definition av bistånd.
  • Insatsen får inte finansiera aktiviteter som Sida definierat som skäl för uteslutning. Exempel på sådana aktiviteter är produktion av vapen, narkotika, tobak, omfattande produktion av alkoholhaltiga drycker, kommersiell spelverksamhet, förstörelse av områden med högt bevarandevärde, främjande eller produktion av pornografi, främjande eller produktion av rasistiska eller antidemokratiska media samt främjande eller produktion av kemikalier eller substanser som inte är godkända inom EU.

I vissa fall tillämpar Sida EU:s statsstödsregler. Detta gäller om insatsen inkluderar en partner som har ekonomisk verksamhet på EU:s inre marknad. Syftet är att inte snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad genom att ekonomiskt gynna vissa aktörer eller en viss produktion.

Även om de grundläggande kraven uppfylls kan Sida inte alltid ingå partnerskap med den organisation som skickat in ansökan, eller bereda insatsen.

3. Fullständig ansökan lämnas till Sida

För att kunna bereda insatsen behöver Sida sedan en fullständig ansökan. Det kan vara ett längre programdokument, en strategi för insatsen eller liknande. Ansökande organisationer och partner väljer själva format för ansökan och rapportering, verktyg och metoder.

4. Sida gör en fördjupad bedömning av programförslaget (beredning av insats)

Om Sida bedömer att den föreslagna insatsen lever upp till de grundläggande kraven genomför vi en fullständig beredning av insatsen enligt en särskilt process.

I beredningsfasen har Sida möjlighet att lära sig mer om den tilltänkta partnerorganisationen. Samtidigt får partnern information om vilka krav som ställs på dem och vilka förväntningar som finns från Sidas håll.

Beredning av insatser fokuserar på fem bedömningsområden. Sida analyserar insatsen utifrån:

  • perspektiv och utvecklingseffektivitet
  • mål och förändringsteori, inklusive ägarskap och hållbarhet
  • budget
  • samarbetspartnerns kapacitet
  • anti-korruption

Sida gör också en riskbedömning av insatsen och förbereder en uppföljningsplan. Under beredningsfasen förbereds också utkast till avtal för de insatser som kommer att beviljas stöd och genomföras.

5. Sida fattar beslut om insatsen

Analysen som görs genom beredningen ligger till grund för beslutet om insatsen ska beviljas stöd eller inte.

Beslutet är ett formellt dokument som slår fast om Sida ska stödja en insats med finansiellt bidrag eller inte. Beslutet ska innehålla en tydlig beskrivning av varför Sida beslutat att stödja initiativet.

6. Sida och partnern tecknar insatsavtal

När Sida har fattat beslut om att en insats ska beviljas stöd signerar samarbetspartnern och Sida ett insatsavtal. Insatsavtalet är det dokument som formellt anger de krav och åtaganden som ställs både på Sida och samarbetspartnern.

Samarbeta med Sida

Sidas val av samarbetspartner följer en särskild process. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Genomförande & uppföljning

Under en pågående insats ansvarar samarbetspartnern för genomförande och uppföljning, men Sida följer också upp insatsen löpande – från början till slut.

Mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrning är ett viktigt förhållningssätt som syftar till att svenskt bistånd på bästa sätt ska bidra till att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Uppdaterad: October 6, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning