Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Så samarbetar Sida med civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället. Här kan du som tillhör en civilsamhällesorganisation hitta information om stödets fördelning och om möjligheter till samarbeten.

Partnerskap mellan svenska och lokala organisationer

I första hand hänvisar vi till de svenska strategiska partnerorganisationerna som förmedlar bidrag från Sida. De finns listade längre ned på den här sidan.

Stöd till svenska strategiska partnerorganisationer

Sida har fleråriga avtal om ett fördjupat samarbete med ett antal strategiska partnerorganisationer (SPO). De bidrar till att stärka det civila samhället i samarbetsländerna.

SPO vidareförmedlar dessutom Sidas bidrag till andra svenska organisationer, som i sin tur bedriver utvecklingssamarbete med en lokal samarbetspartner i landet.

Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället ligger till grund för en betydande del av samarbetet mellan Sida och SPO. Strategin har två övergripande mål:

 • Att stärka kapaciteten hos civilsamhällesaktörer i låg- och medelinkomstländer att bidra till fattigdomsminskning.
 • Att främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i samarbetsländer.

Riktlinjer för ansökan och rapportering för strategiska partnerorganisationer

Syftet med riktlinjerna är att underlätta samarbetet mellan Sida och SPO. De bidrar till att effektivisera och kvalitetssäkra ansökan och rapportering och Sidas hantering av samarbetet.

De strategiska partnerorganisationerna

Sida har för närvarande samarbete med 17 svenska strategiska partnerorganisationer.

Det sammanlagda stödet genom svenska organisationer uppgick till 1,79 miljarder kronor under 2022.

Finansiering av humanitärt bistånd

Sida har fleråriga avtal med svenska och internationella humanitära civilsamhällesorganisationer. Avtalet ger organisationerna möjlighet till finansiering av humanitära insatser som de genomför själva eller genom partners.

Pengarnas fördelas utifrån:

 • Principen om opartiskhet: fördelningen utgår från nödlidande människors behov, utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning.
 • Sidas årliga krisanalyser som tittar på det kommande årets behov
 • Ytterligare tilldelningar under året baserat på förändringar i omvärlden
 • FN:s humanitära appeller

Sidas humanitära bistånd styrs av Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida.

Ansökan om finansiering för humanitärt bistånd

Sida gjorde år 2020 en översyn av humanitära partners för perioden 2021-2025. Inför kommande avtalsperiod som inleds 2025 blir det möjligt att på nytt anmäla intresse för strategiskt partnerskap med Sida för humanitärt stöd.

Sidas humanitära partner

Sidas humanitära bistånd fördelas mellan civilsamhällesorganisationer, FN och Internationella Rödakorskommittén (ICRC). De civilsamhällesorganisationer som får stöd är:

Stöd genom Sidas tematiska och geografiska strategier

Civilsamhället i samarbetsländer får även stöd via Sidas tematiska och geografiska enheter eller via ambassader. Stödet når dem direkt från Sida eller via svenska, internationella eller multilaterala organisationer. 

Databas för Sidas stöd till det civila samhället

Sidas CSO-databas är vår databas för det civila samhällets organisationer (Civil Society Orgnisations database). Där kan du söka information om de projekt som myndigheten finansierar genom sina svenska strategiska partnerorganisationer (SPO) och deras lokala samarbetsorganisationer.

Du hittar information om till exempel insatsens budget, dess syfte, vad den förväntas uppnå samt uppnådda resultat.

Genom att exportera data till Excel kan du skapa dina egna rapporter.

Vägledande principer för Sidas partnerskap med civilsamhället

 • Sida bör utforska och stödja det civila samhällets många olika roller.
 • Sida bör sträva efter att stödja det civila samhället i dess egen rätt.
 • Sidas stöd till partners i civilsamhället bör följa principerna för ett effektivt bistånd.
 • Sidas stöd till partners i civila samhället bör stärka deras utvecklingseffektivitet, inklusive transparens och ansvarsskyldighet.
 • Sida bör ha en kontinuerlig dialog med det civila samhället.

Uppdaterad: October 25, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning