Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

EU-Twinning

Twinning är ett program där myndigheter och tjänstemän från EU:s medlemsländer delar med sig av kunskap och erfarenheter till institutioner i länder utanför EU. Syftet är att stödja mottagarlandet i arbetet med att uppfylla kriterierna för medlemskap eller att underlätta samarbete mellan EU och mottagarlandet.

EU-länder knyter kontakter med och utvecklar icke-medlemsländer

Twinning är ett ömsesidigt partnerskap mellan en offentlig institution i ett mottagarland och en motsvarande institution i en EU-medlemsstat. Som en del av samarbetet placeras en erfaren medarbetare från EU-landet hos den mottagande institutionen, och organiserar besök av andra experter samt aktiviteter som hjälper mottagarländerna att nå resultat.

Metoden har visat sig vara effektiv för både kapacitetsuppbyggnad och för att knyta nära relationer mellan institutioner i medlemsländer och icke-medlemsländer.

Twinning Classic pågår i 18-24 månader och Twinning Light i 6-8 månader.

Mottagarländer

Instrument for Pre-Accession (IPA): Kandidatländerna Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENI): Egypten, Jordanien, Marocko, Tunisien, Algeriet, Libyen, Syrien, Palestina, Israel, Libanon, Belarus, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Ryssland.

The Commission's Directorate-General for International Partnerships (DG INTPA): Länder som uppfyller OECD DAC:s kriterier för att ta emot finansiering för utvecklingssamarbete.

Aktuella Twinning-utlysningar

Att delta i Twinning

Mottagarlandet bestämmer tillsammans med EU-kommissionen vilka projekt som ska genomföras och bjuder sedan in medlemsstaterna att arbeta fram projektförslag. Sida anslår nya projekt (fiches) på vår hemsida (här ovan). 

Två gånger årligen sammanställer EU en preliminär lista över kommande Twinningprojekt. Sida gör då en matchning av de preliminära projekten mot svenska myndigheter för att se vilken eller vilka myndigheter som preliminärt är mest relevanta för att lägga ett anbud. Projekten matchas samtidigt med relevanta Globala mål för att tydliggöra kopplingen mellan EU-Twinning och Agenda 2030.

Projekten är till största delen finansierade av EU. Eftersom EU-finansieringen inte täcker alla kostnader kan kompletterande stöd sökas från Sida.

Bli godkänd som Mandated Body

För att delta i Twinning måste myndigheten vara antingen Public Administration eller Mandated Body. Regeringskansliet, länsstyrelser, landsting, regioner och kommuner är automatiskt godkända som Public Administration. Alla myndigheter med egen styrelse måste bli godkända av EU som Mandated Body för att kunna delta.

Ansökan görs enligt två specifika formulär och skickas till den svenska kontaktpunkten för Twinning som skickar vidare till EU-kommissionen som beslutar om myndigheten uppfyller kraven. Ansökan måste godkännas av EU-kommissionen innan ett projektförslag presenteras.

Endast svenska myndigheter som har blivit godkända som Mandated Body kan söka finansiering från Sida för planering och genomförande av Twinning-projekt. Ansökan görs på en blankett innan arbetet påbörjas. Till ansökan ska en budgetmall bifogas.

Sonderingsmission

Sida ger finansiellt stöd till en sonderingsmission inom Twinning Classic, efter att ett projekt finns på pipeline-listan och innan fichen publicerats. Se faktabladet för sonderingsmission samt Sidas riktlinjer för stöd till EU-Twinning.

Ta fram Twinning-förslag

En svensk myndighet som vill delta i ett specifikt projekt ska utarbeta ett projektförslag som skickas till Sida. Det utformas i enlighet med EU:s Twinning-manual.

Endast ett projektförslag per medlemsland kan lämnas vidare till EU. Om flera myndigheter vill söka samma uppdrag avgör Sida vilken myndighet som får företräda Sverige. Svenska myndigheter kan med fördel samarbeta med myndigheter i andra medlemsländer i Twinning-projekt.

De myndigheter som lämnat in projektförslag kallas till ett möte i mottagarlandet där förslagen presenteras för en kommitté som består av representanter för mottagarlandet och EU-kommissionen. Kommittén bestämmer sedan vilket medlemsland som ska genomföra projektet.

I Twinning Light genomförs normalt inga muntliga presentationer i mottagarlandet. Här utgör utlysningen (fichen) och förslaget grunden till kontrakt och arbetsplan.

Sidas stöd

Sida täcker kostnader för utarbetande av projektdokument och för att genomföra presentationsmöte i mottagarlandet. Sida erbjuder även svenska myndigheter konsultstöd i samband med ansökningsfas och kontraktfasen samt skräddarsydda utbildningar.

Skriva kontrakt

Om din myndighet vinner projektet är nästa steg att utarbeta ett kontrakt tillsammans med aktören i mottagarlandet. Det är ett detaljerat projektdokument som ska godkännas av EU-kommissionen innan projektet kan börja.

Sidas stöd

Sida täcker en del av kostnaderna för framtagandet av kontraktet. Det finns även möjlighet att få konsultstöd (läs mer under Ta fram Twinning-förslag). Detta gäller inte Twinning Light.

Missioner

Sida täcker kostnader för resdag och förberedelse av missioner. Detta gäller endast för Short Term Experts och projektledaren. Ansökan för missioner och studiebesök i Sverige ska inkomma vid samma tillfälle.

Studiebesök

Sida ersätter svenska myndigheters förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige som ingår i Twinning-kontraktet. EU ersätter kostnader för deltagarna från mottagarlandet men täcker inte den svenska myndighetens totala kostnad.

Kontakt

På Sida finns den svenska kontaktpunkten för Twinning som kan bistå med information och råd. E-post: twinning@sida.se

Uppdaterad: May 24, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning