Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Guatemala

Guatemala präglas av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Sida arbetar för att stärka demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och för att människor lättare ska kunna försörja sig. Sida arbetar även med ekonomisk utveckling som inte utesluter någon, miljö, klimat och för att naturresurser ska användas hållbart. Vi ger också ett mindre humanitärt stöd för att lindra människors akuta behov.

Så går utvecklingen framåt

Rättvisa för inbördeskrigets offer

Efter en lång rättsprocess lyckades 36 kvinnor från urbefolkningen Maya Achí 2022 nå rättvisa då fem män dömdes till 30 års fängelse för sexuellt våld och brott mot mänskligheten under Guatemalas inbördeskrig. Domen är en historisk seger för urbefolkningens rättigheter.

Fler mammor överlever

Mödradödligheten har minskat kraftigt men nivån är trots det en av de högsta i regionen.1 Nivån är trots det en av de högsta i regionen. Även dödligheten för barn under fem år har minskat, en halvering på 20 år.2

Framgångsrikt stöd under pandemin

För att lindra nöden under covid-19-pandemin startade regeringen ett tillfälligt socialt skyddsnät med månatliga utbetalningar till drabbade familjer. Det bidrog till att bruttonationalprodukten bara sjönk med 1,1 procent, jämfört med snittet i regionen på 6,7 procent.3

Många utmaningar kvarstår

Demokratin backar

Utvecklingen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer försämras allt mer. Rättsväsendet är nu i princip helt under kontroll av vissa politiker, privata aktörer och organiserade brottslingar. Korruptionen har förvärrats.4

Jämställdheten går bakåt

Landets regering vill godkänna en ny lag som innebär att kvinnor som genomgår abort riskerar tio års fängelse. Lagen förbjuder även samkönade äktenskap och skolundervisning om sexuell mångfald och könsidentitet.

Ökad fattigdom

Ekonomiska förluster från covid-19-pandemin och naturkatastroferna under 2020 har lett till ökad fattigdom och minskad motståndskraft mot klimatförändringarna, återhämtningen är långsam. Undernäring bland barn har också ökat, troligen som följd av pandemin.5

Berättelser om biståndet

Lucia Xiloj

"Den fällande domen var bara ett steg på vägen"

Domen mot fem paramilitärer för våldtäkt i Guatemala har väckt stor uppmärksamhet runtom i världen och ses som en milstolpe för kvinnors och urfolks rättigheter. Lucia Xiloj är de 36 drabbade kvinnornas ombud via organisationen Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (ABJP) som Sida stöttar.

Evelyn står på ett torg. Hon tittar in i kameran. Bakom henne syns en fontän, trafik och byggnader.

Från 23 hönor till över 300 – nu tjänar Evelyn egna pengar

Evelyn Menchu är en av många kvinnor som fått utbildning i företagande tack vare ett projekt från organisationen Helvetas. Det har lett till att hon kan leva av sina hönor, vilket inte gick tidigare. Nu har hon 300 hönor och inte en enda har dött i förtid.

Utvecklingssamarbete i Guatemala

Guatemala är ett övre medelinkomstland som präglas av ekonomiska och sociala orättvisor. Landet har en av de högsta nivåerna av fattigdom, ojämlikhet och undernäring i Latinamerika.6 Fattigdomen hänger ihop med utanförskap, en otrygg och osäker livssituation och bristande möjligheter till politiskt inflytande och makt, särskilt bland kvinnor, urfolk och landsbygdsbefolkning.

Över hälften av landets invånare tillhör folkgruppen maya, dessutom finns garifuna och xinka. De flesta människor som lever i fattigdom saknar tillgång till mark, ett tryggt arbete som de kan leva på och grundläggande samhällstjänster.

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Guatemala lever inte upp till internationell standard vad gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. Grundläggande samhällstjänster som utbildning och sjukvård saknar pengar och kommer inte alla människor till del. Oberoende medier som rapporterar om pågående rättsfall och avslöjar korruption och maktmissbruk utsätts för påtryckningar. På senare tid har även domare, åklagare och jurister som utreder korruption blivit allt mer utsatta och i flera fall fängslats eller tvingats i exil.

Patriarkala strukturer gör att kvinnor ofta saknar makt att själva fatta beslut som påverkar deras liv, ekonomi och deras egen sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Upprättelse för offer i inbördeskriget

Mer än tjugo år efter fredsavtalen återstår fortfarande mycket arbete för att läka såren efter inbördeskriget 1960–1996 och skapa förutsättningar för fredlig samexistens, sanning och rättvisa. Ett steg i rätt riktning är domen mot fem före detta medlemmar i väpnade grupper för brott mot mänskliga rättigheter under inbördeskriget. De dömdes i januari 2022 för bland annat våldtäkter på kvinnor ur urbefolkningen Maya Achí. Ytterligare utredningar högre upp i arméns befälsordning väntas. Domen kom till tack vare samarbete och gemensamma ansträngningar från en rad aktörer med stöd från bland annat Sida.

Kvinnornas juridiska representanter från Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (ABJP) har arbetat med fallet i över tio år, tillhandahållit juridiskt, moraliskt och psykosocialt stöd och banat vägen för den fällande domen. De får stöd inom projektet ”Mechanism for the Indigenous people” via Oxfam Ibis.

Artikel om arbetet med rättsfallet

Stärker rättigheter för döva och dövblinda

Döva och dövblinda är en eftersatt grupp i Guatemala. Tack vare Sidas stöd till Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR) har kongressen godkänt en lag som erkänner Guatemalas nationella teckenspråk lensegua och slår fast att alla döva och dövblinda har rätt till utbildning med teckenspråk (taktilt för dövblinda). OHCHR har även gett stöd till radiokampanjer om urbefolkningars rättigheter, kvinnors rättigheter och stopp av våld mot kvinnor.

OHCHR:s arbete i Guatemala

Hälsa som mänsklig rättighet

Det offentliga hälsosystemet kommer inte alla till del. Genom organisationen Hivos stödjer Sida den nationella ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Procurador de los Derechos Humanos (PDH) i arbetet med att samla in information om hur sjukvårdssystemet fungerar och formulerar rekommendationer till ansvariga institutioner. Under 2021 tog PDH  emot 4000 anmälningar och klagomål från medborgare, vilket satte ljuset på svagheter i det offentliga hälsosystemet under pandemin.

Utbildar i jämställdhet

Det guatemalanska samhället präglas av machokultur. Inflytelserika aktörer ifrågasätter öppet de sexuella och reproduktiva rättigheterna (SRHR), särskilt för flickor, kvinnor och hbtqi-personer. Genom ett program som Sida stödjer har 3000 kvinnor, inklusive tonåringar, transkvinnor och traditionella barnmorskor deltagit i utbildningar om jämställdhet och SRHR. Dessutom har hittills 2700 kvinnor som överlevt könsrelaterat våld fått medicinsk och psykologisk vård.

Fler ungdomar och kvinnor i politiken

Kvinnor och urfolk diskrimineras och har litet inflytande i landets politik. Organisationer och individer som kämpar för mänskliga rättigheter riskerar hot och våld. Sida har ett brett stöd till civilsamhället, bland annat för att stärka kvinnors, ungdomars och urfolks deltagande i politiken. Exempelvis arbetar både Diakonia och Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) med att öka ungdomars deltagande, bland annat genom utbildning i demokratifrågor, stöd till ungdomsorganisationer och att främja dialog mellan statliga institutioner, politiska partier och ungdomar. Programmet har särskilt fokus på unga som bor på landsbygden och tillhör urfolk, unga kvinnor samt unga hbtqi-personer.

Ekonomisk utveckling som inkluderar de mest utsatta

Det finns stora klyftor när det gäller inkomster och levnadsstandard, och fattigdomen är utbredd.7 Majoriteten av befolkningen jobbar i den informella sektorn, där lönerna är låga och arbetsvillkoren dåliga. En tredjedel arbetar inom jordbruket, som är sårbart för klimatförändringarnas effekter, exempelvis torka. Miljöpåverkan och konkurrens om naturresurser skapar konflikter mellan företag och lokalsamhällen. Omkring hälften av alla barn under fem år är undernärda,8 bland urfolken är siffran ännu högre.

Tusentals nya jobb på landsbygden

Det behövs bättre möjligheter till jobb och inkomst på Guatemalas landsbygd. Sida stödjer We Effect och projektet Proyecto de Empoderamiento Económico de Mujeres Indígenas Rurales (PODEEIR) som lett till att över 7 000 urfolkskvinnor på landsbygden ökat sina inkomster och fått bättre tillgång till mat. Genom projektet har också konkurrenskraften för små och medelstora företag förbättrats.

Om arbetet i Guatemala på We Effects webbplats 

Främjar kvinnors och ungas företagande

SwissContact arbetar för att skapa sysselsättning för ungdomar och urfolkskvinnor. Det sker bland annat genom mobila utbildningar i byar på landsbygden och genom företagsutveckling. Under 2021 startade över 100 nya småföretag, varav majoriteten drivs av kvinnor. Projektet har även startat en coachningsprocess inom yrkesvägledning och utvecklat en digital plattform för att vägleda arbetssökanden. Dessutom har kvinnor fått tillgång till ekonomisk utbildning för att förbättra sin privatekonomi.

Via Organisationen Helvetas är Sida med och utvecklar marknadssystem som ska stärka lokala värdekedjor. Projektet Market Systems Development som genomförts av Helvetas skapar jobb inom jordbrukssektorn, de flesta för kvinnor, inom skörd, förpackning och klassificering av kaffe- och honungsprodukter.

Miljö, klimat och hållbart utnyttjande av naturresurser

Guatemala är hårt drabbat av klimatförändringar och är ett av de länder i världen som drabbas hårdast av extremväder och naturkatastrofer. Det slår hårt mot jordbruket och produktionen av mat. De människor som lever i fattigdom är mest sårbara och påverkas mest.

Efterfrågan på naturresurser är stor. Gruvdrift, vattenkraft, skogsavverkning och ohållbara odlingsmetoder med bara en gröda påverkar miljön och den biologiska mångfalden negativt.

Lokal motståndskraft mot klimatförändringar

Via FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s livsmedelsprogram (FAO) stödjer Sida landsbygdsutvecklingen för att förbättra jordbruksproduktionen och tillgången till mat. Dessutom bidrar arbetet till att förvalta vatten i torra områden. Exempelvis har tre kommuner anlagt bassänger för lagring av vatten. Det har gjort det möjligt att etablera hållbara skogar och producera guatemaliska växter som används iskogsbruk. Projektet arbetar även med landskapsplanering, restaurering av skogens ekosystem och för att skogen ska användas på ett hållbart och ekonomiskt.

Genom Rafael Landívar-universitet genomförs forskning om klimatanpassning.

Klimatanpassar skogsbruk med fröbanker

Jord- och skogsbruket behöver anpassas för att stå emot klimatförändringarna. Sida samarbetar med We Effect som genom sina samarbetsorganisationer främjar hållbara, klimatanpassade och motståndskraftiga odlingar. Exempelvis har 250 kvinnor organiserat fröbanker för att bevara inhemska växter som kan stå emot klimatförändringar. I arbetet ingår också att producera ekologiskt gödsel och att skydda och ta hand om skogar.

Arbetet i Guatemala på We Effects webbplats

Tar itu med torkan

Brist på vatten är en utmaning i delar av Guatemala. Sida stödjer ett projekt för att ta vara på vatten i Guatemalas torra område. Det genomförs av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) och FN:s barnfond (Unicef). Fem kommuner och jordbruksministeriet planterar skog, odlar kaffeplantor som tål torka bättre och tillverkar vattenpumpar. Dessutom har tusentals familjer utvecklat system för att samla upp regnvatten så att det finns vatten under torra perioder.

Om vattenprojektet på Openaid

Uppdaterad: June 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning