Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Guatemala

Guatemala präglas av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Sida stödjer insatser som stärker respekten för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer samt ökar människors möjlighet att försörja sig.

Sidas bistånd till Guatemala 2020

Totalt bistånd 273397000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 270881000 SEK, Humanitärt bistånd 2516000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

82%

av befolkningen kan läsa och skriva, enligt FN:s landanalys.

Fler mammor överlever

Mödradödligheten har minskat från 205 till 95 dödsfall per 100 000 förlossningar mellan 1990 och 2017, enligt Världsbanken. Nivån är trots det en av de högsta i regionen.

Barnadödligheten minskar

Även dödligheten för barn under fem år har minskat – från 81 dödsfall per 1 000 levande födslar 1990 till 25/1 000 år 2019, enligt Världsbanken.

Många utmaningar kvarstår

Utbrett våld mot kvinnor

Könsbaserat våld och andra kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter är vanligt och återspeglar ett ojämställt samhälle.

Undernäring bland barn vanligt

Andelen barn under fem år som är kroniskt undernärda är den högsta i Latinamerika och den sjätte högsta i världen.

Covid-19 drabbar de mest sårbara

Covid-19-pandemin har fått stora effekter på Guatemalas ekonomi. Samhällets mest sårbara är de som påverkas mest av pandemins effekter, bland annat genom brist på försörjningsmöjligheter och hälsovård.

Evelyn står på ett torg. Hon tittar in i kameran. Bakom henne syns en fontän, trafik och byggnader.

Berättelser om biståndet

Från 23 hönor till över 300 – nu tjänar Evelyn egna pengar

Evelyn Menchu är en av många kvinnor som fått utbildning i företagande tack vare ett projekt från organisationen Helvetas. Det har lett till att hon kan leva av sina hönor, vilket inte gick tidigare. Nu har hon 300 hönor och inte en enda har dött i förtid.

Utvecklingssamarbete i Guatemala

Drygt två årtionden efter inbördeskriget (1960–1996) som krävde över 200 000 människoliv är genomförandet av fredsavtalet fortfarande en av landets största utmaningar. Guatemala är ett medelinkomstland, men präglas av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Korruptionen är utbredd och befolkningens förtroende för staten är låg. Nu riskerar människor att falla tillbaka i fattigdom på grund av covid-19-pandemins effekter.

En stor del av befolkningen lever i fattigdom, varav majoriteten bor på landsbygden och tillhör ett av landets tre urfolk: maya, garífuna och xinca. Rasism och diskriminering begränsar deras liv, politiska inflytande och ekonomiska förutsättningar.

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Guatemala brottas med höga våldsnivåer, korruption, organiserad brottslighet och en oavslutad försoningsprocess efter den långa väpnade konflikten.

Upprättelse för landets offer

Drygt 20 år efter fredsavtalen i Guatemala återstår fortfarande mycket arbete för att läka såren efter den väpnade konflikten och skapa förutsättningar för fredlig samexistens, sanning och rättvisa. Sida stödjer Guatemalas rättsantropologiska stiftelse (FAFG) i arbetet med att hitta gravar och identifiera offer så att överlevande släktingar kan begrava sina familjemedlemmar. Överlevande får även psykosocialt och juridiskt stöd.  Stiftelsen är även expertvittne i rättegångar som rör brott som begåtts under konflikten, vilket bidrar till rättvisa och att ställa ansvariga till svars för de brott som begåtts.

FAFG:s webbplats

Starkare rättssystem

Rättssystemet är svagt och många personer som begått brott går fria. Det gör det svårt för kvinnor, urfolk och människor som lever i fattigdom att hävda sina rättigheter. Genom stöd till Åklagarmyndigheten bidrar Sida till att stärka rättsstaten bland annat genom att förbättra kapaciteten hos myndigheten att utreda brott mot kvinnor, så som försvinnanden och mord. Stödet bidrar till att processer kan drivas på lokala språk, vilket ökar urfolkens tillgång till rättvisa. I samarbete med Unicefs barnskyddsprogram, har Åklagarmyndigheten även etablerat en särskild enhet som arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Guatemala brottas med att leva upp till internationell standard vad gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. Landets offentliga institutioner är underfinansierade och svaga och grundläggande samhällstjänster som utbildning och sjukvård kommer inte alla till del. Oberoende media som rapporterar om pågående rättsfall och avslöjar korruption och maktmissbruk utsätts för påtryckningar.

Fler ungdomar i politiken

Kvinnor och urfolk diskrimineras och har litet inflytande i landets politik. Organisationer och individer som kämpar för mänskliga rättigheter har svårt att verka och riskerar att utsättas för hot och våld. Sida har ett brett stöd till civilsamhället, bland annat för att stärka kvinnors, ungdomars och urfolks deltagande i politiskt beslutsfattande. Exempelvis arbetar Nederländska institutet för flerpartidemokrati (NIMD) med att öka ungdomars deltagande, bland annat genom utbildning i demokratifrågor, stöd till ungdomsorganisationer och att främja dialog mellan statliga institutioner, politiska partier och ungdomar. Programmet har särskilt fokus på unga som bor på landsbygden och tillhör urfolk, unga kvinnor samt unga hbtqi-personer.

Om arbetet i Guatemala på NIMD:s webbplats

Utbildar män om stereotypa könsroller

Trots att landet har gjort vissa framsteg, som att förbjuda barnäktenskap, är situationen gällande jämställdhet, våld mot flickor och kvinnor och tillgång till sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter allvarlig. Sida arbetar med att öka jämställdhet, stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att minska könsrelaterat våld. We Effect förebygger våld mot kvinnor genom att utbilda män om stereotypa könsroller och mediekampanjer för att öka kunskapen om könsrelaterat våld. Kvinnor som drabbats erbjuds psykosocialt stöd, vilket är särskilt viktigt då antalet fall av våld i hemmet har ökat under covid-19-pandemin.

We Effects webbplats

Hållbar sysselsättning och förbättrad levnadsstandard

Majoriteten av guatemalanerna jobbar i den informella sektorn, där lönerna är låga och arbetsvillkoren dåliga. En tredjedel av befolkningen arbetar inom jordbruket, som är sårbart för klimatförändringarnas effekter, exempelvis torka. Miljöpåverkan och konkurrens om naturresurser skapar konflikter mellan företag och lokalsamhällen.

Förbättrar tillgången till mat

Guatemala är ett av de länder i världen som drabbas hårdast av extremt väder orsakat av klimatförändringar, vilket drabbar jordbruket och människors tillgång till mat. Via FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s livsmedelsprogram FAO stödjer Sida landsbygdsutvecklingen vilket förbättrar jordbruksproduktionen och tillgången till mat. Dessutom bidrar arbetet till att införa nya metoder för att förvalta vatten i torra områden. Genom Rafael Landívar-universitet genomförs forskning om klimatanpassning.

Fler jobb till unga

Kvinnor och urfolk arbetar i högre grad i den informella sektorn och har lägre löner jämfört med män. Via Organisationen Helvetas är Sida med och utvecklar marknadssystem som ska stärka lokala värdekedjor. Swisscontact arbetar för att skapa sysselsättning för ungdomar och urfolkskvinnor. Det sker bland annat genom mobila utbildningar i byar på landsbygden och genom företagsutveckling.

Uppdaterad: 22 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning