Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas utredning av Islamic Relief klar

Efter att företrädare för Islamic Relief Worldwide förra året visat sig ha uttryckt antisemitiska och våldsbejakande åsikter beslutade Sida att utreda hur organisationen hanterat detta och hur de lever upp till Sidas krav på dem som humanitär samarbetspartner. Utredningen är nu klar, och visar att man följer etiska riktlinjer och internationella principer för humanitärt bistånd.

Islamic Relief har hanterat incidenterna på ett ansvarsfullt sätt och genomför åtgärder för att liknande saker inte ska ske i framtiden. Utredningen bekräftar också deras stora kapacitet som humanitär hjälporganisation, med ett effektivt bistånd av hög kvalitet i svåra områden, där andra har svårt att nå ut med hjälp.

– Antisemitiska och våldsförhärligande uttalanden är fullständigt oacceptabelt, därför var det viktigt för oss utreda detta ordentligt. Vår utredning visar att Islamic Relief tagit problemen på stort allvar och arbetar målmedvetet med förbättringar kring värderingsfrågor, säger Jakob Wernerman, chef för humanitärt bistånd på Sida.

Två män lastar en lastbil med kartonger.

Humanitärt arbete i Syrien

Islamic Relief driver bland annat ett hälsoprogram i nordvästra Syrien. Organisation har unikt tillträde till flera av världens värsta kriser i till exempel Syrien och Jemen. Foto: Islamic Relief

Flera utvärderingar har gett rekommendationer

I utredningen har Sida samlat in information från flera internationella och egna granskningar och utvärderingar:

  • Charity Commission under brittiska regeringen reglerar välgörenhetsorganisationer i England och Wales. De har granskat Islamic Relief Worldwides (IRW) uppförandekod och sociala medier. Rapporten slår fast att IRW agerade snabbt och kraftfullt mot brotten mot uppförandekoden. IRW gör också nödvändiga förbättringar i granskningen av styrelsemedlemmar och i tillsynen av anställdas aktiviteter på sociala medier.
  • Independent Commission tillsattes av IRW under ledning av Dominic Grieve, f.d. justitiekansler och f.d. ordförande för parlamentets underrättelse- och säkerhetskommitté. Kommissionen hittar inga bevis för institutionell antisemitism i organisationen. Man välkomnar IRW:s åtgärder efter händelserna; till exempel med att reformera hur organisationen styrs och utvecklandet av nya riktlinjer, bland annat för sociala medier. Kommissionen understryker också effekterna av IRW:s humanitära arbete i konfliktområden och värdet av de oberoende revisionerna som bekräftar deras professionella arbetssätt i fält.
  • Sidas granskning av Islamic Relief Sverige (IRS) gjordes av konsultbolaget FCG Sweden och kommer fram till att deras respons på händelserna var lämplig och snabb. IRS informerade om incidenterna och vilka åtgärder man vidtagit – dels offentligt, men också internt och till givare och partners, bland dem Sida. Man har tagit uttalandena på stort allvar och kraftfullt fördömt dessa. IRS har också bland annat gjort omfattande kontroller av förtroendevalda och chefer, och reformerat styrelsens struktur för att göra den mer oberoende.

Samtliga granskningar kommer med rekommendationer och förslag på förbättringar till Islamic Relief. I korthet går de ut på att få en större bredd och mångfald i styrelserna, i såväl den internationella organisationen som på landnivå. Man vill också se utökat värdegrundsarbete med medföljande riktlinjer för till exempel sociala medier, och utbildning i detta för personal, styrelse och chefer. Dessutom vill man se en utökad bakgrundskontroll av styrelsemedlemmar och chefer, både nuvarande och framtida.

Islamic Relief Worldwide, Islamic Relief Sverige och övriga landkontor har förbundit sig att genomföra alla rekommendationer granskningarna ger. En kontroll av att det sker kommer att göras regelbundet och vara ett villkor för att få fortsatt stöd.

Effektiv humanitär verksamhet

Sida har också gjort en bedömning av Islamic Reliefs humanitära verksamhet, det vill säga hur bra och effektivt de når fram med bistånd till människor i nöd. I de externa och interna granskningar och utvärderingar som Sida gjort har Islamic Reliefs verksamhet i fält kommit mycket väl ut. En omfattande nio månader lång extern utvärdering – med många fältbesök – presenterades för Sida i augusti 2020. Den befäste bilden av Islamic Relief som en organisation med en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Flera internationella granskningar delar denna bedömning.

2020 utvärderade den globala organisationen ITAD Sidas humanitära bistånd. Av de 21 organisationer som granskades fick Islamic Relief högsta betyg, tillsammans med organisationer som Action Against Hunger, Norwegian Refugee Council, UNICEF och World Food Programme.

– Att vår utredning nu är klar gör att vi och Islamic Relief kan fokusera på det viktigaste – att nå ut med livsviktigt humanitärt bistånd. Islamic Relief har unikt tillträde i flera länder som ingen annan organisation har, framför allt i Syrien och Jemen, världens värsta humanitära kris just nu. Vi tar sikte på ett ettårigt avtal som kommer att vara förenat med noggrann uppföljning av organisationens åtgärdsplaner, säger Jakob Wernerman.

Att utredningen är klar gör att vi och Islamic Relief nu kan fokusera på att nå ut med livsviktigt humanitärt bistånd.

Jakob Wernerman Chef för Sidas humanitära bistånd

Islamic Relief har fått stöd av Sida sedan 2005. De får finansiering inte bara från Sverige utan också från bland andra EU, Kanada och flera humanitära FN-organ. De har en konsultativ roll i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och har undertecknat Röda Korsets och Röda Halvmånens uppförandekod i katastrofhjälp. Tre år i rad har Islamic Relief Worldwide certifierats enligt Core Humanitarian Standards.

Publicerad: 15 april 2021