Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Två sorters bistånd

Det finns två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Humanitärt bistånd är akut stöd vid nödsituationer. Ibland samverkar utvecklingssamarbetet med det humanitära biståndet.

Långsiktigt utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbete handlar om att långsiktigt bekämpa fattigdom och verka för att länder ska bli mer demokratiska. Insatserna bygger på fleråriga strategier som beslutas av Sveriges regering.

Det svenska utvecklingssamarbetet består av flera tusen program och projekt som pågår samtidigt, och ges i olika former till organisationer, länder och regioner. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet genomförs bilateralt eller multilateralt.

Det multilaterala samarbetet

Multilateralt stöd ges till stora internationella organisationer tillsammans med andra länder och givare. Drygt 40 procent av Sidas utvecklingssamarbete är multilateralt, vilket innebär att stödet ges till internationella organisationer, som i sin tur fördelar stödet mellan länder och regioner.

Det multilaterala samarbetet sker främst via olika FN-organ som till exempel: 

 • FN:s utvecklingsprogram UNDP
 • FN:s barnfond Unicef
 • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO
 • FN:s befolkningsfond UNFPA
 • Världshälsoorganisationen WHO
 • UNOCHA som samordnar det akuta humanitära arbetet

Sverige bidrar även till Världsbankens verksamhet och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete.

Sida och Utrikesdepartementet (UD) har hand om det multilaterala utvecklingssamarbetet.

Det bilaterala samarbetet

Den största delen av Sveriges bistånd går till stöd direkt från Sverige till ett land eller en region. Detta kallas för bilateralt bistånd.

Detta stöd hanteras i huvudsak av Sida och går till olika projekt och program i samarbetsländerna. Stödet kan även gå via svenska enskilda organisationer som har ett avtal med Sida (som kallas för strategiska partnerorganisationer). Stödet kan också gå genom myndigheter och vid enstaka tillfällen via företag.

Prioriterade länder, teman och regioner inom det bilaterala samarbetet

Det bilaterala stödet går till 36 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa.

Sveriges utvecklingssamarbete har fokus på de teman som man anser är särskilt viktiga för att bekämpa fattigdomen i världen (till exempel demokrati, jämställdhet, klimat och fredliga och inkluderande samhällen).

Vilka teman som är i fokus avgörs av hur situationen i samarbetslandet ser ut och var stödet behövs som mest. Sida kan exempelvis arbeta med infrastruktur, hälsa och mänskliga rättigheter i ett land och i ett annat land fokusera på miljö, klimat och energi.

Förutom samarbeten direkt med ett land bedriver Sida också regionalt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt Europa.

Humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd ska rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer. Humanitärt bistånd är nödvändigt i utdragna kriser, vid katastrofsituationer som uppkommer hastigt och i kriser som förvärras.

Det akuta humanitära stödet ges i form av mat, näringstillskott, husrum och tillgång till vatten och sanitet. Det kan även handla om att stötta grundläggande sjukvård eller utbildning.

Det humanitära biståndet innehåller även skyddsinsatser, som exempelvis kan handla om att evakuera människor från en krigszon, att ge människor tillfälligt boende eller att göra det möjligt för flyktingar att kunna registrera sig.

Sidas humanitära stöd vägleds av de humanitära principerna:

 • Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns. De drabbades värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas.
 • Neutralitet: Humanitära aktörer får inte delta i konflikter eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.
 • Opartiskhet: Humanitärt arbete ska vara oberoende av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.
 • Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av andra aktörers politiska, ekonomiska eller militära intressen.

Speglar alla människors behov och förutsättningar

Alla humanitära insatser har ett jämställdhetsperspektiv – det innebär att de tar hänsyn till alla människors olika behov och förutsättningar. Exempelvis utsätts flickor för sexuellt våld i krigsområden i större utsträckning medan pojkar och män i högre grad utsätts för våld med dödlig utgång, som till exempel massavrättningar.

Sidas insatser planeras och genomförs i samarbete med några av världens ledande humanitära organisationer, som alla arbetar i nära samarbete med lokala organisationer och aktörer, eftersom det är de som har den bästa kunskapen om den humanitära situationen i ett specifikt område.

FN samordnar arbetet

Det är FN som har ansvaret att samordna humanitära insatser. Sida ger i första hand humanitärt bistånd till organisationer som är med i FN:s samordning. Det humanitära biståndet grundar sig i den internationella folkrätten som exempelvis talar om hur stater får agera gentemot varandra. Mänskliga rättigheter är också en viktig del av folkrätten.

Humanitärt arbete på tre sätt

 • Rapid Response Mechanism är det snabbaste stödet till akuta kriser. Det godkänns inom 24 timmar. Stödet kan exempelvis gå till att bygga hus och förse människor med mat efter en jordbävning eller efter en massevakuering i en konfliktzon.
 • Humanitarian Response Plans sträcker sig 12 månader och samordnas av FN. Insatserna kan vara längre och exempelvis handla om att upprätthålla husrum, mat och skydd för internflyktingar.
 • Det 3-åriga humanitära stödet går till kroniska kriser.

Samverkan mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet

Sidas humanitära bistånd sker vid sidan om och i samverkan med det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Samverkan handlar om att på längre sikt stärka människors och samhällens förmåga att skydda sig mot och återhämta sig efter kriser och katastrofer.

Exempel på samverkan mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete

Sida stödjer via EU ett flerårigt program i Jemen. Programmet har som mål att stärka samhällenas motståndskraft mot konflikter, klimatförändringar och matbrist. Syftet är också att skapa arbetstillfällen inom exempelvis odling, boskapsskötsel, mjölkproduktion och genom att vidareutbilda barnmorskor. 

Programmet vänder sig främst särskilt sårbara grupper, såsom arbetslösa ungdomar, kvinnor, minoriteter och internflyktingar. Inom programmet genomförs även medling i tvister kring mark och vatten.

Uppdaterad: 17 februari 2021