Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida ser över partnerskap med humanitära organisationer

Sida gör en översyn av sina partnerskap med humanitära organisationer. Flertalet humanitära organisationer som stöds av Sida har visat på mycket goda resultat, medan andra inte är aktuella för ett nytt femårigt avtal.

Sida genomför två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer.

Sidas humanitära bistånd genomförs i huvudsak av ett 20-tal organisationer som har strategiska partnerskap med Sida:

  1. Sju multilaterala organisationer
  2. Sex internationella organisationer
  3. Fem svenska enskilda organisationer samt svenska Röda Korset
  4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Just nu pågår en översyn inför att den nuvarande avtalsperioden löper ut vid årsskiftet 2020/2021. Detta har väckt flera frågor. Här svarar Sida på några av de vanligaste.

Varför gör Sida en översyn av dessa strategiska partnerskap?

Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Vi behöver använda biståndspengarna så effektivt som möjligt för att vara till nytta för de drabbade.

Därför ser Sida ständigt över sina samarbeten utifrån relevans och effektivitet. Det är särskilt viktigt med tanke på att endast knappt hälften av världens akuta humanitära behov är täckta.

Allt fler människor med akuta humanitära behov befinner sig dessutom i svårtillgängliga områden. Det innebär stora krav på säkerhetsarrangemang, fungerande logistikkedjor, humanitär samordning med andra aktörer, humanitär förhandling samt närvaro i de svårast drabbade områdena. Det är också viktigt att arbeta med grundorsakerna till kroniska kriser.

Därför har Sida nu gjort en översyn över samtliga strategiska partnerorganisationer och deras humanitära arbete runt om i världen.

Hur gjordes översynen?

Sida har bedömt samtliga humanitära organisationer utifrån de humanitära principerna opartiskhet och neutralitet samt tittat på hur effektivt de kan nå människor i nöd. Detta är de verktyg som har använts:

  1. Extern utvärdering av internationell konsultfirma. Utvärderarna har besökt Sydsudan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo. Därutöver har utvärderingsteamet gjort 132 intervjuer samt analyserat 581 dokument.
  2. Bedömning av Sidas humanitära handläggare. Bedömningen bygger på iakttagelser från över 300 besök i fält, många gånger i de svåraste humanitära kontexter.
  3. Kontinuerlig diskussion med handläggare vid ambassader i de länder som har de största humanitära kriserna.
  4. Analys av organisationernas resultat inom ramen för Sidas årliga krisanalyser. Analysen är baserad på cirka 60 krisanalyser.

Vad blev resultatet av utvärderingarna?

Flertalet humanitära organisationer har visat på mycket goda resultat i sitt humanitära arbete. Tre svenska organisationer har i nuläget brister inom den humanitära verksamheten, och är inte aktuella för ett nytt 5-årigt avtal. Däremot kan de få en förlängning av nuvarande avtal.

De tre organisationerna har även i fortsättningen ett mycket omfattande samarbete med Sida inom ramen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Här är fokus på långsiktiga insatser för att stärka det civila samhället i olika länder.

Sida för även diskussion med ett FN-organ, där det i första hand handlar om den humanitära verksamhetens inriktning på flyktingar snarare än migration.

Vad händer nu?

Sida har en konstruktiv dialog om vägen framåt med de humanitära organisationerna. Formella beslut väntas tas i september eller oktober 2020.

Finns det en chans att få komma tillbaka som humanitär samarbetspartner?

Organisationerna har möjlighet att söka nytt humanitärt partnerskap 2025 inför kommande avtalsperiod.

Betyder utfasningen av tre svenska organisationer att Sida inte prioriterar stöd till mindre och lokalt förankrade humanitära organisationer?

Sida har kontinuerligt ökat stödet till lokala organisationer. Det är en del av de övergripande principer som det internationella humanitära systemet har kommit överens om.

Sida når hundratals lokala organisationer genom till exempel de humanitära landfonderna och Rödakors-rörelsen. De flesta större humanitära organisationer som Sida stödjer har dessutom ett nära samarbete med lokala organisationer.

Inom ramen för samarbetena får de lokala organisationerna stöd med säkerhetsarrangemang, upprättandet av logistikkedjor, förhandlingar med väpnade grupper samt humanitär samordning.

Publicerad: 9 september 2020