Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ukraina

Sidas reformsamarbete med Ukraina syftar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, minska landets miljöpåverkan samt att främja demokrati och en hållbar ekonomisk utveckling.

Sidas bistånd till Ukraina 2020

Totalt bistånd 262596559 SEK, Reformsamarbete 228511971 SEK, Humanitärt stöd 34084588 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Lagstiftning för jämställdhet

Jämställdheten brister i Ukraina, men viktiga steg har tagits i och med att lagstiftningen på området har förbättrats avsevärt, man har till exempel avskaffat begränsningar på kvinnors möjlighet att utöva vissa yrken.

Mer modern energisektor

Landets ineffektiva energisektor genomgår just nu en förändring, bland annat med målet att minska Ukrainas stora utsläpp av växthusgaser. Förändringstakten är långsam, men det finns stora förhoppningar om långsiktiga förbättringar de kommande åren.

Decentralisering

På fem år har Ukraina ritat om sin karta med en helt ny kommun- och distriktsindelning. Landet är på god väg att decentralisera och delegera de viktigaste samhällsfunktionerna till de nya kommunerna.

Många utmaningar kvarstår

Ojämlikhet och svag tillväxt

Fattigdom har minskat de senaste åren, men den ekonomiska tillväxten är svag och ojämnt fördelad och en stor del av befolkningen har en osäker ekonomisk situation. Andelen fattiga förväntas öka i spåren av covid-19-pandemin.

Utbredd korruption

Korruptionen genomsyrar samhället, exempelvis utbildningssystemet, rättsapparaten och ordningsmakten. Ukraina intar plats 120 av 180 länder på Transparency Internationals korruptionsindex .

Hot mot journalister

Oberoende media är fortfarande svag. Medielandskapet domineras av oligark-ägda kanaler och de sker regelbundet attacker och hot mot oberoende journalister, civilsamhällesaktörer och människorättsadvokater.

Berättelser om biståndet

Porträtt av en äldre kvinna

"Jag ansökte om ekonomiskt stöd och familjebevis på bara 5 minuter"

Liubov Zelenko bor i Tiatjiv i sydvästra Ukraina. Ett nytt kommunalt servicekontor gör det enkelt att utföra ärenden som rör till exempel pensioner, folkbokföring och utfärdande av pass. Kontoret är tillgängligt även för dottern Svitlana Zelenko som sitter i rullstol.

Olga Shevchenko går i ett demonstrationståg. Hon använder en megafon. I bakgrunden syns fler demonstranter.

"Omöjligt att leva öppet som hbtqi-person i Ukraina"

I många länder riskerar hbtqi-personer att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. Sida stödjer ett nätverk av hbtqi-organisationer i Östeuropa, som gjort framsteg i kampen för hbtqi-personers rättigheter.

Reformsamarbete med Ukraina

Ekonomisk utveckling

Efter revolutionen 2014 har flera regeringar prioriterat ekonomisk stabilitet och sänkt inflation, men behovet av reformer är stort. Banksektorn fortsätter att stabiliseras och det blir enklare att starta och driva företag, men intresset från utländska investerare fortsätter att vara begränsat och privatiseringen av statliga ägda bolag går långsamt.

Bättre affärsklimat för små företag

Många ukrainare får sin försörjning från den informella sektorn. Genom FN-organet International Trade Centre stödjer Sida insatser för enklare regler inom näringslivet, minskad korruption och en starkare tillväxt för små och medelstora företag.

International Trade Centres webbplats

Reformer i banksektorn

Landets bankväsende fungerar dåligt, bland annat på grund av bristfällig lagstiftning. Genom Världsbanken bidrar Sida till att reformera banksektorn och ge stöd till innovation och entreprenörskap samt en förbättrad lagstiftning.

Världsbankens webbplats

Utbildar nästa generations IT-specialister

Ukraina saknar bredd och kompetens inom den växande it-sektorn. Genom stöd till det svensk-ukrainska samarbetet Beetroot Academy bidrar Sida till att utbilda nästa generationen av specialister och förbättra förutsättningarna för Ukrainas it-sektor.

Beetroot Academys webbplats

Mänskliga rättigheter och demokrati

Arbetet med att stärka respekten för mänskliga rättigheter har försvårats av kriget i östra Ukraina och situationen för minoriteter såsom krimtatarer och romer har försämrats. Utsattheten för hbtq-personer är fortsatt stor. Civilsamhällesorganisationer och tankesmedjor spelar en aktiv roll i samhället och i utformningen och övervakningen av regeringens politik.

Civilsamhället driver på för mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter brister i Ukraina, särskilt i östra delarna av landet i och med kriget samt Rysslands annektering av Krimhalvön. Genom Sidas stöd till Center for Civil Liberties och en rad andra aktörer som verkar för mänskliga rättigheter i Ukraina stärks övervakning av landets åtagande om mänskliga rättigheter. Sida stödjer flera projekt inom jämställdhet, till exempel genom UN Women som bland annat verkar för att kvinnor ska få mer inflytande i det politiska beslutsfattandet.

Ökar rättssäkerheten

I en undersökning från 2019 framgick att bara tolv procent av ukrainarna har förtroende för landets rättsväsende. Genom stöd till EU och till exempel kampanjen ”Filter the Judiciary!” bidrar Sida till ökad rättssäkerhet och nödvändiga reformer inom det ukrainska rättssystemet.

Decentralisering leder till bättre service

Medborgarnas tillgång till viktiga tjänster som företagsregistrering, pension, ekonomiskt bistånd och folkbokföring behöver förbättras. Ett led i det är decentraliseringsreformen som innebär att ansvaret läggs över på landets 1 469 nybildade kommuner – ett arbete där Sida genom U-LEAD with Europe samarbetar med drygt 500 ukrainska kommuner. På nationell nivå bidrar Sida, tillsammans med U-LEAD och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), även till att stärka lagstiftning och framtagandet av policyer för decentraliseringen.

Miljö och klimat

Miljöarbetet i Ukraina är eftersatt och kapaciteten hos landets miljö- och energiministerium är låg. Krav från internationella givare och ett avtal med EU har dock lett till flera förbättringar på miljöområdet. Att oligark-ägda bolag har stort inflytande i exempelvis energisektorn bromsar utvecklingen. Den pågående reformeringen av den ineffektiva energisektorn kommer att minska Ukrainas utsläpp av växthusgaser avsevärt.

Anpassar miljölagstiftning till EU-krav

Ukrainas miljölagstiftning behöver reformeras. Genom stöd till bland andra UNDP, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Nordiska Miljöfinasieringsbolaget (Nefco) bidrar Sida till att anpassa Ukrainas regelverk till EU:s strängare föreskrifter.

Stärker miljöorganisationer

Civilsamhället spelar en viktig roll och utkräver ansvar och påverkar politiken, samt bidrar också till att öka medvetenhet om miljöfrågan bland allmänheten. Genom stöd till initiativet Environment CSO Development Initiative bidrar Sida till att stärka organisationer som driver frågor som rör miljö och klimat i Ukraina.

Om Environment CSO Development Initiative på International Renaissance Foundations webbplats

Grönare städer

Miljöarbetet i Ukrainas större städer släpar efter. Genom EBRD:s projekt Green Cities stödjer Sida kommuner att integrera hållbarhetsåtgärder inom stadsplaneringen.

Om grön planering av Kiev på EBRD:s webbplats 

Uppdaterad: 17 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning