Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokratin i världen är på tillbakagång. Det begränsar människors inflytande över politiska beslut och makt över sina egna liv. Därför är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet de områden som Sida satsar mest på. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokrati och mänskliga rättigheter begränsas.

Så går utvecklingen framåt

Människors protester har gett resultat

Civilsamhället har blivit starkare på flera håll. Människors protester har gett resultat. Sudan har gjort en övergång från diktatur till demokrati och civilt styre tack vare folkets protester. Sociala medier och tillgång till internet underlättar för det civila samhället att gå samman.

Försiktiga demokratiska framsteg

Flera länder har tagit kliv mot stärkt demokrati även om demokratiutrymmet i världen minskar i stort. Etiopien och Sudan har tidvis ingett hopp om demokratisk utveckling. President Biden har tydligt meddelat att USA återigen kommer att arbeta för stärkt demokrati både i USA och i andra länder.

Många utmaningar kvarstår

15 år

i rad har utvecklingen för mänskliga rättigheter gått bakåt i fler länder än där den gått framåt.

Fortsatt tillbakagång för demokratin

Inte sedan 1990 har nivån av demokrati i världen varit så låg som nu och den har fortsatt krympa till följd av covid-19-pandemin. Fler länder än på 30 år styrs av auktoritära ledare. Val har skjutits upp i drygt 70 länder under 2020. Internet stängdes ner på många håll. I länder som Colombia, Chile, Irak, Vitryssland och Myanmar har folkliga protester och krav på mänskliga rättigheter mötts av hårt motstånd och få eftergifter från staten.

Kvinnors rättigheter åsidosätts

2,5 miljarder flickor och kvinnor världen över påverkas av diskriminerande lagar. De har sämre tillgång till rättsligt skydd jämfört med män och pojkar. Flickor och kvinnor kan ha svårare att skaffa ett pass, ärva eller att få bestämma om och vem de ska gifta sig med.

Berättelser om biståndet

Proscardness Mwiinga

Hon vill öka makten för unga i Zambia

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom ledarskapsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Elina Kombi

Färre tonåringar i Albanien bakom lås och bom

Albanien vill inte att barn och unga ska behöva sitta i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Elina Kombi, åklagare vid distriktsdomstolen i Tirana, har varit involverad i projektet sedan start.

Sidas arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Demokrati är en nyckel i kampen mot fattigdom. Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att sakna inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor i världen. De utgår från den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan där de förbinder sig att respektera och skydda människors rättigheter.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är de områden som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet.

Demokratisk förändring måste alltid utgå från viljan hos människorna själva i det samhälle som är under förändring. Demokratistöd kräver ett nära samarbete med lokala organisationer. Det är alltid människorna som lever, bor och arbetar i landet eller regionen som har bäst kunskap och viktigast erfarenheter.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter på FN:s webbplats

Demokratisk utveckling och medborgarnas inflytande

Varje år sedan 2006 har fler länder gått bakåt i sin demokratiska utveckling, jämfört med antalet länder som blivit mer demokratiska. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare. I många länder har medborgarna liten eller ingen möjlighet att påverka politiska beslut. Kvinnor, unga och minoritetsgrupper är ofta underrepresenterade i politiken.

Ökar kvinnors politiska inflytande och ledarskap

Endast en fjärdedel av världens parlamentariker är kvinnor. Sida stödjer bland annat UN Women, Kvinna till kvinna och andra kvinnorättsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors politiska inflytande och ledarskap. Exempelvis utbildar de kvinnliga politiker och sätter press på länders regeringar att arbeta för jämställdhet.

Domstol för könsrelaterat våld

Könsrelaterat våld är det vanligast förekommande brotten i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn. Via bland annat Kvinna till Kvinna; UN Women, Unicef och Action Aid stödjer Sida insatser som förebygger och hanterar könsrelaterat våld och förbättrar situationen för hbtqi-personer. Arbetet sker bland annat genom en särskild domstol för könsrelaterat våld (Court E) och genom stödcentra runt om i landet kan brottsoffer träffa polisutredare och få medicinsk och psykosocial vård.

Om arbetet i Liberia på Kvinna till Kvinnas webbplats

Stärkt politiskt deltagande

Politiska partier har en viktig roll för världens utveckling. De omvandlar idéer till politiska prioriteringar, eller kritiserar och presenterar alternativ. I takt med att demokratin minskar i världen får oppositionspolitiker allt mindre utrymme att göra sig hörda. De drabbas ofta av diskriminering, trakasserier och våld. Bristande demokrati gör det även svårt att ställa makthavare till svars. I samarbete med partianknutna organisationer arbetar Sida för att till exempel stärka ungdomars och kvinnors politiska inflytande och för erfarenhetsutbyte mellan partier.

Stärker ungas röster i 16 afrikanska länder

Unga och kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland politiker i många av Sidas samarbetsländer. Ett av flera program som Sida stödjer är Program for Young Politicians in Africa (PYPA), ett tvärpolitisk, regionalt ledarskapsprogram för unga politiker i Afrika. Programmet utvecklar unga politiker till förändringsaktörer som kan leda, planera, utveckla policyer och fånga upp sakfrågor, även i hemkommunen. Unga som genom åren har deltagit har röstats in som ledamöter i sina partiers styrelser, fått andra tunga partiuppdrag eller valts in i parlament eller till borgmästare. Majoriteten av deltagarna har blivit mer delaktiga politiskt och fått ökat inflytande i både sina ungdomsförbund och moderpartier, framför allt inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och ökad demokrati.

Fyra svenska partianknutna organisationer samarbetar med lokala organisationer i 16 länder inom PYPA. Kristdemokratiskt internationellt center samordnar programmet. De andra som ingår är Centerpartiets internationella stiftelse (CIS), Green Forum och Olof Palmes Internationella Center (OPC).

Om PYPA på Kristdemokratiskt Internationellt Centers (KIC Swedens) webbplats

Program för politiskt aktiva unga och kvinnor i Latinamerika

Kvinnor och unga i Latinamerika är underrepresenterade i politiken. Sida stödjer programmet Political Party Affiliated Organizations Latin America Programme (PAOLA) i elva latinamerikanska länder. Programmet tar sedan 2019 emot flera tusen deltagare per år och har lett till att unga män och kvinnor har blivit mer inflytelserika i det politiska livet. I Brasilien lyckades exempelvis en deltagare att som första svarta unga kvinna bli vald till kommunfullmäktige. En annan deltagare blev ordförande för ett nationellt ungdomsråd. Olof Palmes internationella center (OPC) genomför programmet i samarbete med Swedish International Liberal Center (SILC) och Kristdemokratiskt internationellt center (KIC).

Olof Palmes Internationella Center

Lokal krishantering stärks i Palestina

Kvinnor i Palestina har inte samma möjligheter som män att vara  aktiva inom lokal krishantering.

Sida stödjer genom Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) organisationen Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD). Det har lett till att kvinnors delaktighet i lokal krishantering har stärkts. Därmed har deras mänskliga rättigheter och behov synliggjorts och fått större förutsättningar att tillgodoses. PWWSD arbetar bland annat med att ändra attityder till kvinnors politiska delaktighet. Ett annat fokus är att utveckla kvinnors och ungas kunskap om sina politiska rättigheter och om ledarskap. De arbetar även med att stärka kapaciteten hos så kallade skuggråd (shadow councils) som är en arena för kvinnor att indirekt påverka lokal politik. Under 2020 deltog drygt 1 840 kvinnor i 86 skuggråd tack vare projektet.

Om programmet på Centerpartiets internationella stiftelses webbplats

Välfungerande samhällsinstitutioner och anti-korruption

I många av Sidas samarbetsländer saknar staten kapacitet att tillämpa lagar i praktiken och ge medborgarna den service de har rätt till. Risken för korruption ökar när de offentliga institutioner som arbetar med exempelvis rättsväsende, hälso- och sjukvård och utbildning är svaga.

Svenska myndigheter stärker aktörer i andra länder

Länder som inte får in tillräckligt med skatt får svårt att bedriva en fungerande välfärd. Flera svenska myndigheter samarbetar med aktörer i Sidas samarbetsländer, bland annat för att stärka skattesystem, riksrevisioner och klimat- och miljömyndigheter. Några exempel är stödet till riksrevisionerna i Zambia och Mocambique samt en skattereform i Bosnien-Hercegovina.

Fler korruptionsfall anmäls i Sydostasien

För att fattigdomen ska minska och människors rättigheter respekteras behöver korruption bekämpas. I flera länder i Sydostasien har allmänheten fått en högre tillit till myndigheter som arbetar med antikorruption. Det sker genom att olika aktörer, bland annat korruptionsutredare, får ta del av exempelvis workshoppar, rådgivning och fältbaserade mentorsprogram. Insatsen har ökat allmänhetens tillit till antikorruptionsmyndigheter och det är många fler korruptionsfall som anmäls i regionen.

Ett starkt civilsamhälle

Det civila samhället – människor och organisationer utanför myndigheterna – har fått det svårare att utföra sitt arbete på många håll, inte minst de som arbetar för jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter och för miljö- och landrättigheter. Försvarare av mänskliga rättigheter övervakas och utsätts för hot och våld.

Direkt stöd till civilsamhälleorganisationer

Civilsamhällesorganisationer begränsas från att verka i fler än hälften av världens länder – det kan handla om hot, påtryckningar och lagar som är begränsande. Sida arbetar för att stärka organisationer i civilsamhället och för att möjliggöra ett livskraftigt civilsamhälle i många länder.

Skydd av människorättsförsvarare

Hoten mot miljö- och markförsvarare ökar. Särskilt utsatta är urfolk och kvinnor. Sida stödjer FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som stärker skyddet för människorättsförsvarare i många länder, bland annat i Guatemala och Kambodja.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters webbplats

Yttrandefrihet och oberoende media

Yttrandefriheten har minskat i alla världens regioner sedan mitten av 00-talet. Friheten på internet minskar då politiska ledare övervakar människors kommunikation. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Nedstängningarna under Covid-19-pandemins har förvärrat situationen ytterligare.

Säkerhet för journalister

Afghanistan och Syrien är två av de farligaste länderna i världen för journalister. I Afghanistan stödjer Sida International Media Support (IMS) som bland annat motverkar hot och våld mot journalister och erbjuder akut hjälp. I Syrien arbetar IMS och Free Press Unlimited med att öka säkerheten för journalister och att utveckla en mer oberoende media.

Mot diskriminering och för barns rättigheter

Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta när det kommer till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat barn och minoritetsgrupper. Över hälften av de människor som lever i extrem fattig­dom i världen är barn. Många minoritetsgrupper, exempelvis etniska eller religiösa grupper och hbtqi-personer, utsätts för diskriminering, förföljelse och våld.

Färre barnäktenskap

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de fyllt 18 år. I Bangladesh arbetar Plan International, genom stöd från Sida, med att minska antalet barnäktenskap, bland annat genom att anordna ungdomsgrupper och engagera pappor i arbetet för jämställdhet.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Respekt för hbtqi-personers rättigheter

I runt 70 länder i världen är samkönat sex olagligt. Hbtqi-personer över hela världen utsätts för fysiskt och psykiskt våld, diskriminering och grova kränkningar. I Östeuropa samarbetar RFSL med lokala civilsamhällesorganisationer för att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter, förstärka lagstiftning mot diskriminering och ge stöd till personer som utsatts för våld.

RFSL:s webbplats

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Uppdaterad: 22 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning