Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Serbien

Serbien var den största delrepubliken i Jugoslavien och är fortfarande märkt av krigen på 1990-talet. Sida stödjer Serbiens strävan att bli medlem i EU och bidrar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter samt begränsa landets påverkan på klimatet.

Sidas bistånd till Serbien 2019

Totalt bistånd

135 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

135 mnkr

Viktiga temaområden i Serbien

EU-medlemskap och ekonomisk utveckling
Demokrati och rättsstatens principer
Klimatförändringar och miljöpåverkan

Så går utvecklingen framåt

Lättare att driva företag

Serbiens statsskuld minskar och landet har underlättat för privata företag att starta och bedriva sin verksamhet.

Närmar sig EU

Serbien har ansökt om EU-medlemskap och åtagit sig att genomföra stora reformer för att uppnå bättre levnadsvillkor för landets befolkning.

Bättre miljölagstiftning

Ett viktigt steg mot skärpt miljölagstiftning togs 2017 när landets miljödepartement etablerades.

Många utmaningar kvarstår

Många unga arbetslösa

Arbetslösheten är hög – över tolv procent enligt ILO. En stor andel av landets unga står utanför arbetsmarknaden.

Mediernas oberoende är begränsat

Yttrande- och pressfriheten är inskrivet i landets grundlag, men mediernas oberoende begränsas av politisk inblandning och självcensur. Landet dalar på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex och ligger på plats 93 av 180.

Diskriminering mot kvinnor och minoriteter

Kvinnor och minoriteter som romer och hbtq-personer fortsätter att diskrimineras.

Berättelser om biståndet

Västra Balkans rika djurliv skyddas

Björn, lodjur och den ögonlösa olmen är exempel på arter på Västra Balkan – en region med rik biologisk mångfald. Här bidrar Sidas stöd till att stärka naturskyddet, men också till att göra ekoturism till en möjlighet för lokala företagare och samhällen.

Utvecklingssamarbete i Serbien

Det bor knappt sju miljoner människor i Serbien och befolkningen blir allt mindre. Det beror på att det dör fler än det föds och att många, främst högutbildade, väljer att lämna landet – en brist på framtidstro uppges ofta som en av orsakerna. Kosovo, som tidigare var en del av Serbien, utropade sin självständighet 2008. Serbien har inte erkänt Kosovo och relationerna dem emellan kan komma att spela en roll i ett det EU-närmande som nu pågår eftersom EU kräver goda relationer mellan länderna.

Landets politiska utveckling, som länge såg ut att gå mot mer öppenhet och demokratisering, har på senare år vänt. Medborgarnas rättigheter riskerar att urholkas och pressen på opposition och civilsamhället hårdnar. Serbien placerar sig på plats 63 av 189 länder på FN:s Human Development Index.

EU-medlemskap och ekonomisk utveckling

Serbien har ansökt om EU-medlemskap och åtagit sig att genomföra stora reformer för att landets befolkning ska få bättre levnadsvillkor. Ett arbete med fokus på att stärka rättsväsendet och respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till att minska landets klimatpåverkan.

Kommunsamarbete främjar jämställdhet

Som blivande EU-land måste Serbien införa EU:s regelverk, både lokalt och regionalt. Med insatser inom jämställdhet, miljö och företagande stödjer Sida samarbetet mellan Sveriges kommuner och regioner och dess serbiska motsvarighet i syfte att förbereda serbiska kommuner för EU-integrationen.

Sveriges kommuner och regioners webbplats

Minskar risken för korruption

Korruption och bristande rättssäkerhet försvårar arbetet för många små och medelstora företag. Sida stödjer kommunförbundet Standing Conference on Towns and Municipalities, men också den serbiska upphandlingsmyndigheten för att öka konkurrensen och minska risken för korruption.

Demokrati och rättsstatens principer

I krigens spår har brottslighet vuxit fram med människohandel, korruption och smuggling av droger och vapen. Den demokratiska utvecklingen och rättssäkerheten i Serbien har under de senaste åren gått åt fel håll.

Bättre kontroll av offentliga utgifter

På Transparency Internationals lista över korruption i världen backar Serbien och hamnar på plats 91 av 180 länder. Den serbiska Riksrevisionen har, med Sidas stöd, utvecklat sina metoder för bättre kontroll av offentliga utgifter och upphandlingar.

Serbiens riksrevisions webbplats

Ökad insyn i rättsväsendet

Serbiens rättsväsende är i stort behov av reformer. Sida stödjer ett projekt som leds av Världsbanken och som syftar till att bygga kapacitet och öka transparensen och oberoendet inom serbiskt rättsväsende.

Motverkar våld mot kvinnor

Kvinnor är en utsatt grupp i Serbien och våld mot kvinnor är vanligt. Med stöd från Sida har den serbiska strategin för att förhindra och motverka våld mot kvinnor utvärderats. Det var den första nationella rapporten om genomförandet av Istanbulkonventionen mot könsrelaterat våld i Serbien.

Klimatförändringar och miljöpåverkan

Luft- och vattenföroreningar, brist på rent dricksvatten och undermålig avfallshantering gör människor sjuka. Trots ny miljölagstiftning är miljöproblemen fortfarande stora eftersom lagarna inte alltid följs. När Serbien 2017 etablerade ett miljödepartement togs ett viktigt steg i arbetet mot en grön omställning.

Reformsamarbete förbättrar miljölagstiftningen

Serbiens industrisektor är i stort behov av miljöanpassning – både för konkret miljönytta och för att möjliggöra ett framtida EU-medlemskap. Projektet Environmental Negotiations for Serbia – ett samarbete med Naturvårdsverket – har bland annat lett till att Serbiens regering i början av 2020 inledde ett reformarbete med syftet att uppfylla EU:s miljölagstiftning.

Om projektet på serbiska regeringens webbplats

Effektivare hantering av kemikalier

Exponering för kemikalier kan leda till problem för hälsa och miljö. För att bidra till en effektivare kemikaliekontroll har svenska Kemikalieinspektionen bland annat bidragit till att ta fram ett nytt digitalt verktyg för registrering av kemikalier som finns på den serbiska marknaden.

Kemikalieinspektionens webbplats

Bättre återvinning i flera kommuner

Avloppsvatten i Serbien rinner oftast ut i sjöar och floder, som i sin tur sprider föroreningar till grannländer. Via Priority Environmental Infrastructure for Development Project (PEID) arbetar Sida med att förbereda investeringar i avloppsreningsverk i två större städer, Nis och Cacak. Finansiering av själva byggandet av avloppsreningsverk planeras av EU och Serbien.

PIED:s webbplats

Uppdaterad: 2 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning