Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Afrika

Väpnade konflikter, klimatförändringar, migration och handelshinder är utmaningar för många afrikanska länder. Därför stödjer Sida regionala aktörer som bidrar till samarbete mellan länder och jobbar för hållbar utveckling på den afrikanska kontinenten.

Sidas regionala samarbete med Afrika 2020

Totalt bistånd 1719355000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 1532541000 SEK, Humanitärt stöd 186814000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Stark ekonomisk utveckling

Flera länder i regionen har under de senaste åren haft en stark ekonomisk tillväxt. Initiativ från Afrikanska Unionen (AU) och de regionala ekonomiska gemenskaperna har ökat möjligheterna för länderna att samordna sin ekonomiska politik.

Fler får tillgång till el

I Afrika söder om Sahara har runt 26 miljoner nya elanslutningar etablerats varje år sedan 2000. Investeringar i förnybar energi, särskilt solenergi, ökar.

Vissa länder blir mer demokratiska

Flera länder har tagit viktiga steg mot att bli mer demokratiska. Maktfullkomliga och auktoritära regimer har fallit i flera länder, exempelvis i Gambia. I Sudan undertecknades 2019 en överenskommelse för en övergång från diktatur till civilt styre.

Många utmaningar kvarstår

Stor ekonomisk och miljö-relaterad utsatthet

Afrika söder om Sahara är den region i världen där den ekonomiska och miljö-relaterade utsattheten är som värst, enligt OECD.

Fattigdomen minskar för sakta

Trots en period av ekonomisk tillväxt har fattigdomen minskat i långsam takt, bland annat på grund av ojämn fördelning av resurser och snabb befolkningstillväxt. Covid-19-pandemin minskar tillväxten avsevärt under 2020.

Respekten för mänskliga rättigheter brister

Respekten för mänskliga rättigheter varierar mellan länderna. I jämförelse med andra delar av världen rankas dock den afrikanska kontinenten lågt när det kommer till mänskliga rättigheter. I flera länder går också den demokratiska utvecklingen bakåt.

Utvecklingssamarbete i Afrika

Den afrikanska kontinenten har drygt 1,3 miljarder invånare och människors levnadsvillkor och utmaningar skiljer sig åt mellan regioner, länder och även inom länder. Många av länderna står inför gemensamma och gränsöverskridande utmaningar. Några exempel, förutom väpnade konflikter och klimatförändringar, är hantering av naturresurser, handelshinder, migration och bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Klimat, motståndskraft och förnybar energi

I Afrika finns en stor del av världens naturresurser. Klimatförändringarna slår hårt mot regionen och ökar pressen på naturtillgångarna, som är en stor del av människors försörjning. Resurserna står dessutom för en viktig del av kontinentens export och är en avgörande faktor i flera konflikter.

Två av tre personer i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el, vilket bland annat beror på brist på investeringar och begränsat samarbete mellan länder.

Bättre genomförande av länders klimatplaner

Över 50 afrikanska länder har skrivit under Parisavtalet och dess åtaganden för klimatet. Många organisationer i regionen har också stora ambitioner på klimatområdet, men bristande finansiering är ett problem. African Climate Policy Centre (ACPC) arbetar bland annat för att länder ska genomföra nationella klimatplaner och minska sin klimatpåverkan.

Om African Climate Policy Centre på UNECA:s webbplats

Bättre motståndskraft mot klimatförändringar

Afrikas horn drabbas regelbundet av allvarlig torka, vilket hotar människors försörjning, hälsa och liv, men också ländernas ekonomiska utveckling. IGAD Drought Disaster and Sustainability Initiative (IDDRSI) arbetar för att länder och samhällen ska kunna bygga upp en bättre motståndskraft mot naturkatastrofer och klimatförändringar.

IGAD Drought Disaster and Sustainability Initiatives webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Det sker både framsteg och bakslag i den demokratiska utvecklingen i regionen. Korruptionen är utbredd och många människor får sina rättigheter kränkta. Vissa länder har haft fredliga maktskiften, medan andra länder begränsar människors rättigheter genom förändrade grundlagar.

Kartlägger människors syn på demokrati

91 procent av regionens befolkning lever i länder som bedöms vara ”icke fria” eller ”delvis icke fria” av organisationen Freedom House som mäter demokratiska rättigheter i världens länder. Sida stödjer Afrobarometer som kartlägger människors upplevelser av demokrati och politisk styrning i 37 afrikanska länder. Kartläggningarna bidrar till att synliggöra medborgares åsikter och prioriteringar och kan användas som underlag i det politiska beslutsfattandet.

Om kartläggningen på Afrobarometers webbplats

Starkare skydd för barns rättigheter

Afrika har en mycket ung befolkning – runt hälften är enligt UNECA under 19 år. Barn drabbas särskilt hårt av fattigdom och konflikter. Afrikanska Unionens Barnrättskommitté samarbetar med olika barnrättsorganisationer för att stärka skyddet för barns rättigheter inom områden som väpnad konflikt, tidiga äktenskap och rätt till utbildning.

Om Afrikanska Unionens Barnrättskommitté på AU:s hemsida

Ekonomisk integration, sysselsättning och migration

Den ekonomiska tillväxten har inte lett till att sysselsättningen ökat i samma takt. Arbetslöshet och undersysselsättning är stora utmaningar. Migrationen har också ökat som ett resultat av bristande socioekonomiska möjligheter, politisk instabilitet, väpnade konflikter, våldsbejakande extremism och klimatförändringar.

Det görs stora ansträngningar för att stärka den regionala marknaden i Afrika, men länderna har kommit olika långt i processen.

Ökade möjligheter för unga att få jobb

Afrikas arbetsföra befolkning beräknas öka med nära 40 procent till 2030. Det krävs stora reformer för att skapa en hållbar arbetsmarknad och möjligheter för människor att försörja sig. Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) arbetar för att öka möjligheterna till finansiering för små och medelstora företag, för att på så vis öka sysselsättningen bland ungdomar.

Om arbetet på Afrikanska utvecklingsbankens webbplats

Stärkt regional och internationell handel

Dyra avgifter och krångliga regelverk hindrar länder i Afrika att handla med varandra och med resten av världen. Genom Världstullorganisationen (WCO) bidrar Sida till att modernisera tulladministrationer och stödjer regionens länder i implementeringen av WTO:s Trade Facilitation Agreement, som syftar till att förenkla handel i världen. I samarbete med Lunds universitet utbildar Trade Policy Training Centre in Africa (trapca) studenter från Afrika söder om Sahara i handelspolitik och handelsjuridik, för att öka kompetensen i handelsfrågor.

Mer hållbar arbetskraftsmigration

Migranter har många gånger svårare att få arbetstillstånd och jobb och sämre villkor på arbetsmarknaden. Afrikanska unionens Joint Labour Migration Programme (JLMP) utvecklar policyer för bättre arbetskraftsmigration på kontinenten.

Om Joint Labour Migration Programme på AU:s webbplats

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Väpnade konflikter pågår i olika delar av Afrika, varav flera har pågått i decennier. Fredsprocesserna på Afrikas horn är bräckliga och i norra Moçambique och Sahel-regionen (som omfattar delar av Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad och Sudan) vinner våldsbejakande extremism mark.

Förebygga och lösa konflikter

Kapaciteten för medling, konflikthantering och fredsbyggande är i många länder låg. Sida stödjer Afrikanska Unionen och regionala institutioner som Ecowas, SADC och EAC i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Hantera grundorsakerna till konflikt

Säkerhetssituationen i Sahel har försämrats kraftigt de senaste åren. Sida stöder FN, civilsamhällesorganisationer och nationella myndigheter i arbetet med att hantera grundorsakerna till konflikterna och att motverka den våldsbejakande extremismen.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Mödradödligheten minskade enligt Unicef med nästan 40 procent under perioden 20002017. Antalet barn som smittas med hiv har också minskat kraftigt.

I många länder hotas dock aborträtten och situationen för hbtq-personers rättigheter har förvärrats. Könsrelaterat våld, hiv/aids, bristande sexualundervisning och otillräcklig tillgång till vård är stora problem som drabbar individer och regionens utveckling i stort. Covid-19-pandemin förstärker utmaningarna ytterligare.

Bättre sexualundervisning och tillgång till preventivmedel

Invånarna i regionen har ofta dålig tillgång till preventivmedel, mödravård och säkra aborter. Population Services International (PSI) och DKT International erbjuder preventivmedel och medicinska aborter i 11 afrikanska länder. Unesco når ut med sexualundervisning till 20 miljoner elever i regionen.

Förebygger könsstympning och vård till de som drabbas

Över 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). De allra flesta lever i Afrika. Sida stödjer världens största program mot könsstympning genom UNFPA och Unicef, där arbete med sociala normer kring jämställdhet är en viktig del. Programmet omfattar 16 afrikanska länder och når miljontals flickor med förebyggande arbete, skydd och tillgång till vård.

Uppdaterad: 13 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning