Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Migration & utveckling

Sidas arbete stärker migranters och flyktingars rättigheter och fokuserar på migrationens positiva effekter. Fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Orsakerna är ofta en kombination av våld, fattigdom, klimatförändringar och kränkningar av människors rättigheter.

Så går utvecklingen framåt

Nya ramverk stärker migranters och flyktingars rättigheter

Fn har tagit fram frivilliga internationella ramverk för att öka migranters och flyktingars rättigheter.

Synen på migration och människor på flykt förändras

Migration kan bidra till hållbar utveckling och minskad ojämlikhet, både inom och mellan länder. Allt fler länder ser ordnad och säker migration som en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Fler migranter och flyktingar integreras

Covid-19-pandemin visar att migranter och flyktingar måste få samma hälsostöd som övriga befolkningen för att få bukt på pandemin. Det blir allt vanligare att flyktingar ingår i länders planering så att de till exempel får hälsovård.

Många utmaningar kvarstår

Migranter och människor på flykt lever i utsatthet

De flesta flyktingar lever i låginkomstländer, som inte respekterar deras rätt till försörjningoch sociala tjänster. De riskerar att inte få tillgång till rättigheter som försörjning eller social service. Migranter och flyktingar drabbas extra hårt av både covid-19 och av pandemins effekter.

Fler långvariga konflikter och fler människor på flykt

De väpnade konflikterna i världen fortsätter att öka. Flyktingsituationerna är allt mer utdragna och varar ofta i över fem år, vissa i över 20 år. Fler människor flyr både inom och utanför sitt eget land. Många flyktingar har varken möjlighet att återvända hem eller att inkluderas i lokalsamhället.

Människohandlare kränker migranters rättigheter

En stor del av migrationen i världen är inte säker, ordnad eller reglerad. Det finns omfattande smuggling och människohandel som ofta kränker människors rättigheter.

En kvinna med turkos tröja håller upp en skylt som visar olika preventivmedel.

Berättelser om biståndet

Myanmars mest utsatta får Sida-stöd till hälsovård

Fonden Access to Health har målet att nå alla i Myanmar med hälsovård, även människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade. Ma Yin Yin Soe undervisar om sex och samlevnad.

Sidas arbete för migration

Sidas arbetar för att frågor som rör migranter och flyktingar ska ingå i arbetet med hälsa, utbildning, försörjning, mänskliga rättigheter och för att bekämpa covid-19.

Sidas bidrar till säker, ordnad och reglerad migration och att människor ska kunna gå i skolan i krissituationer. Syftet är att ta tillvara på migrationens positiva effekter för utveckling. När länder blir bättre på att ta emot flyktingar och migranter på ett säkert sätt, att minska konflikter och att förbättra människors livsvillkor, kan flyktingar återvända hem eller integreras i sina nya samhällen

Migrationens positiva effekter för utveckling

Migration kan ha många positiva effekter, både för migranterna själva, deras familjer och för ursprungs- och mottagarländerna. De positiva effekterna blir allra störst när migrationen är säker, ordnad och reglerad och när migranterna och deras familjer är skyddade. Då kan människors erfarenheter och kunskaper lättare tas tillvara samtidigt som risken minskar för att människor utnyttjas, kränks och drabbas.

Stärkta rättigheter för arbetskraftsmigranter

Arbetskraftsmigranter har ofta låga löner, dåliga villkor och får sina rättigheter kränkta. Projektet Enhancing Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) genomförs av IOM. Syftet är att asiatiska företag ska rekrytera migrantarbetare på ett etiskt sätt, och motverka exploatering, kränkningar och skuldsättning.

IOM:s webbplats

Pengar från migranter bidrar till utveckling

Remitteringar är de pengar som migranter skickar hem till sina familjemedlemmar som bor kvar i ursprungslandet. Det är ofta dyrt att överföra pengar och de som tar emot pengarna använder dem inte alltid på ett sätt som gynnar landets utveckling. För att öka de poistiva effekterna av de pengar som skickas hem arbetar programmet ”Remitteringar för utveckling” i Afrika med att sänka överföringskostnaderna och erbjuder migranter och deras familjer utbildning i ekonomi, investeringar och entreprenörskap. Programmet är ett samarbete med FN:s fond för utveckling av kapital, UNCDF och Afrikanska Unionen.

Afrikanska Unionens webbplats

Mänskliga rättigheter för migranter och människor på flykt

Migranter, flyktingar och internflyktingar lever ofta i fattigdom och utsatthet. Det finns många som diskriminerar och exploaterar migranter, eller utsätter dem för våld eller människohandel. Barn, kvinnor, hbtqi-personer, etniska minoriteter samt statslösa och papperslösa migranter är särskilt utsatta. Många människor på flykt har begränsad tillgång till utbildning, försörjning, social trygghet, och hälso- och sjukvård.

Ökad tillgång till utbildning för flyktingar

I låginkomstländer går mindre än hälften av flyktingbarnen i skolan. Global Partnership for Education (GPE) samt Education Cannot Wait ökar tillgången till utbildning för migranter och flyktingar. Sida stödjer utbildning i krissituationer, vilket blivit extra viktigt under covid-19-pandemin. Stödet går till såväl FN-organisationer som enskilda organisationer.

Education Cannot Waits webbplats

Säker, ordnad och reglerad migration

Oreglerad migration gör det svårare för ett land att  tillvarata migrationens positiva effekter och säkra migranters rättigheter. En ordnad och säker migration kan bidra till ett lands utveckling och motverka de negativa effekter som kan följa av irreguljär migration.

Stärkt kapacitet att hantera migration

Många länder har begränsade möjligheter att hantera en reglerad migration och asylärenden. Svenska Migrationsverket har bidragit till att bygga upp asylkapacitet i Turkiet och Serbien. I Afrika söder om Sahara ger Sida stöd till att stärka den Afrikanska unionens (AU:s) kapacitet att hantera arbetskraftsmigration på kontinenten.

Statistik och data underlättar planering

Utan statistik och data är det svårt för många länder att anpassa sina resurser till antalet migranter. Sida bidrar till att ta fram tillförlitlig statistik för antalet migranter i de afrikanska länderna. Arbetet genomförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB via programmet ”Global programme for data and statistics to support the 2030 Agenda”.

SCB:s webbplats

Migration och covid-19

Covid-19 drabbar människor som redan är utsatta särskilt hårt, som till exempel migranter och flyktingar. De påverkas dessutom negativt av pandemins effekter. Därför har Sida ställt om och anpassat stödet till områden som tar emot många flyktingar, som Syrien och dess grannländer samt Bangladesh.

Vaccinering och sjukvård till migranter

Sida ger långsiktigt stöd till att vaccinera migranter och se till att de får den sjukvård som de behöver. Sida ger dessutom humanitärt stöd för att hindra att covid-19 sprids till flyktingar.

Kontantstöd minskar sårbarheten

Sida bidrar till att flyktingar får kontantstöd via FN:s migrationsorganisation, IOM. Stödet minskar de ekonomiska effekterna av pandemin så att människor inte tvingas sälja sina ägodelar. Under covid-19-pandemin fortsätter Sida prioritera att människor på flykt ska få utbildning.

Omfattning och styrning av Sidas stöd

Under 2020 låg stödet för migration och utveckling på 192 miljoner kronor. 88 procent av stödet gick via multilaterala organisationer som exempelvis FN. 11 procent gick till samarbeten med enskilda organisationer.

Uppdaterad: 28 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning