Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Afrika

Väpnade konflikter, klimatförändringar, migration och handelshinder är utmaningar för många länder i Afrika. Därför bidrar Sida till samarbete mellan länder och organisationer som jobbar för hållbar utveckling i regionen.

Så går utvecklingen framåt

Producerar mer läkemedel

Afrika har världens snabbast växande läkemedelsindustri. Regionala organisationer beräknar att den lokala produktionen av läkemedel ska öka från 1 till 60 procent till 2040.1

Hopp om minskade handelshinder

Det afrikanska frihandelsavtalet AfCFTA har fått ökat erkännande och nya investeringar. Förhoppningen är att avtalet ska minska byråkrati, korruption och andra handelshinder inom regionen.

Färre barn får hiv

Överföring av hiv mellan mor och barn har minskat kraftigt.2 I december 2021 blev Botswana det första landet med en pågående allvarlig aids-epidemi som lyckades stoppa överföringen av hiv från mamma till barn.

Många utmaningar kvarstår

Brist på el och rena matlagningsmetoder

Mer än 600 miljoner människor saknar tillgång till elektricitet bara i Afrika söder om Sahara. Andelen förnybar energi är generellt låg. Det gäller särskilt länderna som ligger söder om Sahara, där drygt 900 miljoner människor saknar tillgång till rent bränsle och effektiva spisar.3

Skuldbördan ökar

Många människor är ekonomiskt utsatta. Covid-19-pandemin har påverkat många länder i regionen mycket negativt. Det nationella sparandet har minskat liksom utländska investeringar. Skuldbördan har stigit kraftigt.4

Fred, säkerhet och demokrati går bakåt

Militärkupperna i Guinea, Tchad, Mali, Sudan och Burkina Faso liksom våld och terrorism i bland annat Etiopien och Somalia har försatt kontinenten i uppförsbacke, även om Afrikanska Unionens fredsfond är ett framsteg. Demokratin går också bakåt. Andelen ofria länder steg från 14 till 20 mellan 2008 och 2021.5

Berättelser om biståndet

Joseph Asunka framför boxar med de globala målen

"Det är känsliga frågor vi ställer"

Vad tycker människor i Kenya och Sudan om jämställdhet och globalisering? Genom intervjuer på plats ger företaget Afrobarometer sedan mer än tjugo år unika inblickar i vad människor i ett fyrtiotal afrikanska länder tänker och känner om viktiga samhällsfrågor. Joseph Asunka är chef för företaget.

Proscardness Mwiinga

"Det här programmet för unga politiker har betytt otroligt mycket"

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom Program for Young Politicians in Africa har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Utvecklingssamarbete i Afrika

Den afrikanska kontinenten har omkring 1,4 miljarder invånare.6 Människors levnadsvillkor och utmaningar skiljer sig åt mellan regioner, länder och även inom länder. Många av länderna står inför gemensamma och gränsöverskridande utmaningar som exempelvis väpnade konflikter, klimatförändringar, hantering av naturresurser, handelshinder, ökande migration och brist på respekt för mänskliga rättigheter.

Klimat, motståndskraft och förnybar energi

I Afrika finns en stor del av världens naturresurser. Klimatförändringarna slår hårt mot regionen med torka, extremväder, sjukdomar, skadeinsekter och förlust av biologisk mångfald. Det riskerar att driva miljoner människor in i fattigdom till år 2030. Klimatförändringar och konkurrens om naturresurser bidrar även till hunger, konflikt och ökat antal flyktingar.7

Tillgången till el är otillräcklig. Det beror bland annat på brist på investeringar och begränsat samarbete mellan länder.

Bättre genomförande av länders klimatplaner

Över 50 afrikanska länder har skrivit under Parisavtalet och dess åtaganden för klimatet. Många organisationer i regionen har också stora ambitioner på klimatområdet, men bristande finansiering är ett problem. African Climate Policy Centre (ACPC) arbetar bland annat för att länder ska genomföra nationella klimatplaner och minska sin klimatpåverkan. De ökar även ungdomars engagemang i klimatfrågor. Inför klimattoppmötet COP26 fick unga jurister utbildning om klimatet.

Om African Climate Policy Centre på UNECA:s webbplats

Förbättrar motståndskraften mot klimatförändringar

Afrikas horn (Djibouti, Eritrea, Etiopien och Somalia) drabbas regelbundet av allvarlig torka, vilket hotar människors försörjning, hälsa och liv, men också ländernas ekonomiska utveckling. IGAD Drought Disaster Resilience and Sustainability Initiative (IDDRSI) arbetar stregiskt för att länder och samhällen ska kunna bygga upp en bättre motståndskraft mot naturkatastrofer och klimatförändringar.

IGAD Drought Disaster Resilience and Sustainability Initiatives webbplats

Ställer om till förnybart

Det finns stora behov av investeringar i fossilfri energi i Afrika. Sida ger flera stöd för att bidra till en omställning till förnybar energi. Ett exempel är FN:s Green Fund som erbjuder förmånliga lån för att investera i förnybart. Stöden har hittills gett förnybar energi åt cirka 600 000 människor i 14 länder.

Om The Green Fund

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Den demokratiska utvecklingen går bakåt efter tio års framsteg. Militärkupper, nedstängning av internet, valfusk och övervakning i samband med val har ökat.8 Korruptionen är utbredd och många människor får sina rättigheter kränkta. Yttrandefriheten begränsades i ett 30-tal länder under pandemin.9 Könsrelaterat våld är vanligt, inklusive kvinnlig könsstympning och sexuella övergrepp.

Lyfter afrikaners åsikter om demokrati

Vad tycker människor i afrikanska länder om demokrati, jämställdhet och globalisering? Hur upplever de fattigdomen i sitt land? Genom intervjuer på plats ger Afrobarometer inblickar i vad människor i ett fyrtiotal afrikanska länder tänker och känner om viktiga samhällsfrågor. Ambitionen på sikt är att ge röst åt människor från alla länder på kontinenten. Rapporterna används av bland annat media, opinionsbildare och beslutsfattare. Sida stödjer Afrobarometer sedan 1999.

Artikel om Afrobarometer på Sidas webbplats

Ökar säkerheten för människorättsförsvarare

Civilsamhällesorganisationer är viktiga i arbetet för mänskliga rättigheter. Civilsamhället och regionala domstolar kompletterar varandra i att hålla stater ansvariga när mänskliga rättigheter kränks. Sida stödjer det internationella nätverket CIVICUS som bidrar till att stärka civilsamhällesorganisationer. Stödet har bland annat lett till höjd kunskap om digital och fysisk säkerhet bland människorättsaktivister. Civilsamhällets aktivism har i hög grad flyttat till onlineplattformar bland annat på grund av Covid-19 restriktioner.

Mer om arbetet på CIVICUS webbplats

Stärker skyddet för barns rättigheter

Afrikas unga befolkning är stor och växer snabbt, den väntas dubbleras till år 2050. Barn drabbas särskilt hårt av fattigdom och konflikter.10 Sida stödjer Afrikanska Unionens Barnrättskommitté som samarbetar med olika barnrättsorganisationer för att stärka det rättsliga skyddet för barn inom områden som väpnad konflikt, tidiga äktenskap och rätt till utbildning.

Om Afrikanska Unionens Barnrättskommitté på AU:s hemsida

Ekonomisk utveckling för alla

Pandemin med ökade gränskontroller och restriktioner har påverkat handel, turism och hela den ekonomiska utvecklingen. Kvinnor och ungdomar har drabbats särskilt hårt av nedgången, eftersom de oftast arbetar inom den informella ekonomin med otrygga villkor. Klyftan mellan rika och fattiga ökar i de flesta länder.

Processen att länka ihop hela Afrika i ett handelsavtal fortgår med stor energi. Det pågår även olika initiativ för att öka produktionen inom kontinenten. Det är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen och minska beroendet av att importera nödvändiga varor som medicin och livsmedel.

Ökade möjligheter för unga att få jobb

Arbetslöshet och undersysselsättning är stora utmaningar och den arbetsföra befolkningen ökar. Det krävs genomgripande reformer för att skapa en hållbar arbetsmarknad och möjligheter för människor att försörja sig. Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) ökar möjligheterna till finansiering för små och medelstora företag, för att på så vis öka sysselsättningen bland ungdomar.

Om arbetet på Afrikanska utvecklingsbankens webbplats

Stärker regional och internationell handel

Dyra avgifter och krångliga regelverk försvårar för länder i Afrika att handla med varandra och med resten av världen. Genom Världstullorganisationen (WCO) bidrar Sida till att modernisera tullens administration och implementera Vä’rldshandelsorganisationens (WTO) avtal Trade Facilitation Agreement, som syftar till att förenkla handel för regionens länder. I samarbete med Lunds universitet utbildar Trade Policy Training Centre in Africa (trapca) studenter från Afrika i handelspolitik. Trade Law Centre (tralac) har ett program som stärker och underlättar handel för unga kvinnliga beslutsfattare och kvinnor som arbetar med småskalig gränshandel.

Stödjer kvinnliga företagare

Pandemin har fortsatt att göra det svårare för företag att anställa. Turism och, transportsektorn och detaljhandeln i länder söder om Sahara har drabbats särskilt hårt. Sida stödjer den afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) i att stötta små och medelstora företag som leds av kvinnor. Ett exempel är initiativet Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA).

Om AFAWA på Afrikanska utvecklingsbankens webbplats

Migration och utveckling

Stängda gränser har påverkat migrationen och ökat riskerna för migranter. Klimatförändringarna gör att extrem torka och extrema regn blir vanligare. Det påverkar möjligheten till försörjning för människor som tvingas lämna sina hem.

Mer hållbar arbetskraftsmigration

Migranter har många gånger svårare att få arbetstillstånd och jobb och sämre villkor på arbetsmarknaden. Sida ger stöd till Afrikanska unionens Joint Labour Migration Programme (JLMP) som bland annat utvecklar policyer för arbetskraftsmigration på kontinenten. Målet är att förbättra de system som reglerar arbetskraftsinvandringen bland annat genom att ta hänsyn till jämställdhet och relevanta internationella människorätts- och arbetsnormer. Afrikanska unionen driver också ett projekt för att bättre hantera migrationsdata, i ett samarbete med svenska Statistiska Centralbyrån (SCB).

Om Joint Labour Migration Programme på Afrikanska unionens webbplats

Enklare att skicka pengar

Sida stödjer flera program och projekt för att förbättra situationen för migranter. Bland annat stödjer vi FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) som genom exempelvis ett nytt ID-system för finansiella tjänster gör det enklare för migranter att digitalt skicka pengar till sina hemländer.

Om UNCDF:s arbete på organisationens webbplats

Fredliga och inkluderande samhällen

Väpnade konflikter pågår i olika delar av Afrika, varav flera har pågått i decennier. Fredsprocesserna på Afrikas horn (Djibouti, Eritrea, Etiopien och Somalia) är bräckliga och i norra Moçambique och Sahel-regionen (som omfattar delar av Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad och Sudan) vinner våldsbejakande extremism mark.

Förebygger och löser konflikter

Många länder saknar resurser att medla, hantera konflikter och bygga fred. Sida stödjer Afrikanska Unionen (AU) och regionala institutioner som Economic Community of West African States (ECOWAS) i västafrika, Southern African Development Community (SADC) i södra Afrika och East African Community (EAC) i Östafrika i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Stöttar kvinnor och unga i fredsprocesser

Kvinnor deltar i låg grad i formella fredsprocesser. Sida samarbetar bland annat med ACCORD som garanterar kvinnors och ungdomars medverkan i fredsinsatserna i Mocambique. ACCORD utbildar även unga fredsbyggare i södra Afrika i fred och konflikthantering och  stöttar fredsprocessen i Sudan.

ACCORD:s webbplats

Hanterar grundorsakerna till konflikt

Säkerhetssituationen i Sahel har försämrats kraftigt de senaste åren. Sida stöder FN, civilsamhällesorganisationer och nationella myndigheter i arbetet med att hantera grundorsakerna till konflikterna och att motverka den våldsbejakande extremismen.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) förbättras långsamt i regionen. Mödradödligheten minskar, färre unga får hiv, tillgången till sexualundervisning ökar och andelen oönskade graviditeter går ned.

Samtidigt ökar motståndet. Det är bättre organiserat och mer välfinansierat än tidigare och fokuserar på att få bort rätten till sexualundervisning, förbjuda abort och minska hbtqi-personers rättigheter. Pandemin har försämrat ungas och gravidas tillgång till SRHR och ökat risken att utsättas för sexuellt och könsrelaterat våld och barnäktenskap. Samtidigt har pandemin bidragit till ökad solidaritet och samarbete mellan länder kring hälsofrågor.

Situationen för hbtqi-personer har förvärrats på många håll i regionen, med försiktiga framgångar i delar av södra Afrika. Moçambique, Botswana och Angola har avskaffat lagar som tidigare kriminaliserade samkönade relationer.

Bättre sexualundervisning och tillgång till preventivmedel

Invånarna i regionen har ofta dålig tillgång till tjänster, som preventivmedel, mödravård och säkra aborter. Sida stödjer exempelvis FN-programmet 2gether 4 SRHR som arbetar bland annat med lagstiftning och policyer som ska förbättra tillgången till och öka SRHR-tjänster. Unesco jobbar med sexualundervisning i 31 länder för att bland annat bidra till ökad jämställdhet och färre tonårsgraviditeter. SRHR Africa Trust (SAT) ökar tillgången till preventivmedel för unga, bland annat genom att undersöka lagerbrist på preventivmedel, och driva på för ökat utbud. Samarbeten med DKT International och Population Services International (PSI) ökar tillgången till preventivmedel och abortprodukter, vilket hittills har förhindrat uppskattningsvis 2,5 miljoner oönskade graviditeter i 26 länder.

Arbetar mot könsstympning

Över 200 miljoner flickor och kvinnor i Afrika, Mellanöstern och Asien har utsatts för könsstympning.11 De allra flesta lever i Afrika. Sida stödjer världens största program mot könsstympning genom FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s barnfond Unicef, där arbete med sociala normer kring jämställdhet är en viktig del. Programmet finns i 16 afrikanska länder och når miljontals flickor med förebyggande arbete, skydd och tillgång till vård.

Uppdaterad: May 30, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning