Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika

Sidas arbete i Mellanöstern och Nordafrika fokuserar på miljö och klimat, att skapa förutsättningar för fred och stabilitet, stärka demokratin och öka respekten för mänskliga rättigheter. Många länder i regionen präglas av pågående eller avslutade konflikter och är svårt drabbade av klimatförändringar.

Så går utvecklingen framåt

Folklig mobilisering har gett nya lagar

Människor som organiserat sig, protesterat och demonstrerat har bidragit till fria, rättvisa val och lagar som bättre respekterar människors rättigheter på många håll. Några länder har antagit lagar och reformer som stärker jämställdhet. Utvecklingen går dock tillbaka på grund av konflikter och demokratiska inskränkningar som införts under pandemin.

Fler kvinnor i parlamenten

Andelen kvinnor i parlamenten har ökat de senaste tio åren och låg på 17 procent år 2021. Parlamenten i regionen har dock den lägsta kvinnliga representationen i världen.1

Stora satsningar på förnybar energi

Förnybar energi har byggts ut och fått ökad kapacitet i flera av regionens länder, bland annat i Egypten, Marocko och Jordanien. Alla länder i regionen, förutom Libyen, har tagit fram klimatplaner som följer Parisavtalet. Regionen är även värd för de kommande två klimatkonferenserna. Samtidigt är området hårt drabbat av klimatförändringar.2

Många utmaningar kvarstår

Världens mest konfliktdrabbade region

Väpnade konflikter i bland annat Syrien, Irak, Libyen, Palestina och Jemen har förvärrat och fördjupat fattigdomen och bidragit till att människor befinner sig långvariga flyktingsituationer och inte kunnat återvända till hemlandet. Konfliktrelaterade dödsfall har dock minskat med 70 procent sedan 2017.3

Demokratin går tillbaka

Auktoritära och patriarkala sätt att styra har åter vunnit mark de senaste tio åren. Människor har fått minskad politisk frihet och möjlighet att påverka politiken. Det civila samhället har fått svårare att verka och yttrandefriheten för aktivister och journalister fortsätter att begränsas.

Stigande temperaturer och torka

Mellanöstern och Nordafrika är en av de regioner i världen som är mest utsatt för klimatförändringar. Stigande temperaturer och torka påverkar livsmedels-, energi- och vattenförsörjning negativt, vilket orsakar spänningar och konflikter i regionen.

Safa Bardaneh

Berättelser om biståndet

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika

Många länder i regionen är hårt drabbade av ekonomisk kris, konflikt och torka och fattigdomen har ökat.4 Pandemin har förstärkt utvecklingen ytterligare. Kvinnor är särskilt drabbade.Samhällsutvecklingen är politiskt och ekonomiskt instabil – en utveckling som delvis beror på en regional och global kamp om den politiska makten.

Arbetslösheten i regionen är en väldigt hög5 Det bidrar till konflikter och hämmar utvecklingen. Kvinnor och unga utsätts för diskriminering och arbetar ofta på arbetsplatser med bristande arbetsvillkor.

Mellanöstern och Nordafrika är den mest ojämlika regionen i världen, där den rikaste tiondelen står för nära 60 procent av inkomsterna.6

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

I många av regionens länder är situationen för mänskliga rättigheter svår. Den politiska oppositionen och civilsamhället har svårt att göra sina röster hörda. Det slår hårdast mot redan utsatta människor. Korruptionen är utbredd och det är vanligt med mutor och användande av kontakter för att få tillgång till olika offentliga tjänster som sjukvård.7

Medborgare, i synnerhet kvinnor och unga, har mindre möjlighet att påverka politiken och samhällsutvecklingen på grund av bristande demokrati och kvinnors låga representation på politiska poster.

Kvinnor och flickor har sämre tillgång till försörjning, mark, vård, rättsligt stöd och politiskt inflytande och många saknar makt att kunna påverka sina egna liv. Kvinnor utsätts för omfattande könsrelaterat våld och diskriminering.

Sida prioriterar särskilt att stärka kvinnors röst och makt. Det gör vi genom att öka respekten för mänskliga rättigheter och att stärka unga och kvinnor i civilsamhället. Här är några exempel på vad Sida gör:

Stärker undersökande journalistik

Medie- och yttrandefriheten är begränsad på många platser i regionen. Sida stödjer International Media Support (IMS) som stärker undersökande journalistik i arabvärlden genom IMS partnerorganisation Arab Reporters för Investigative Journalism. Stödet bidrar till att förbättra det journalistiska arbetet och innehållet – främst vad gäller mångfald, pressetik, konfliktkänslighet, representativitet, objektivitet och jämställdhet. Organisationen erbjuder även skydd till journalister.

Om medieprogrammet på Media Supports (IMS) webbplats

Stärker kvinnors politiska inflytande

Regionen har en av världens lägsta representationer av kvinnor på politiska poster. Sida stödjer kvinnoorganisationen Ahel genom Kvinna till Kvinna. Ahel utbildar och jobbar med förändringsarbete genom bland annat kampanjen ”Låt mig få behålla min barndom” som riktar sig till syriska flyktingar i Libanon – en grupp som tidigare inte kommit till tals. Kampanjen organiseras av familjer, särskilt kvinnor som har blivit bortgifta som barn.

Om programmet på Kvinna till Kvinnas webbplats

Motverkar könsrelaterat våld

35 procent av kvinnorna i regionen som lever eller har levt i en relation har blivit utsatta för könsrelaterat våld.8 Via FN-organet UN Women stödjer Sida civilsamhällesorganisationer och institutioner som engagerar män och pojkar för jämställdhet i Libanon, Egypten, Marocko, Palestina, Jordanien och Tunisien. Programmet har lett till märkbara skillnader i både attityder och beteenden hos målgruppen genom att lyfta fram personer som utmanar traditionella könsroller, särskilt genom samtal i hemmen och bland studenter på universitet. Verksamheten bidrog till att det libanesiska parlamentet antog en lag 2021 som kriminaliserar sexuellt ofredande på arbetsplatser.

Om programmet på UN Womens webbplats

Ekonomisk utveckling som kommer alla till del och regional handel

Den pågående ekonomiska nedgången drabbar särskilt unga, kvinnor, migrantarbetare och alla som arbetar inom den informella ekonomin med låga löner och dåliga anställningsvillkor.

Det ekonomiska samarbetet mellan länderna i Mellanöstern och Nordafrika är inte fullt utvecklat och saknar den samordning som behövs för att handeln ska fungera smidigt inom och utanför regionen. Det beror bland annat på att länderna har olika utvecklingsnivåer och skiftande politiska prioriteringar. Svag infrastruktur för handel och svaga institutioner gör det svårare för företag att skapa jobb med anständiga villkor. Det hindrar också en hållbar ekonomisk tillväxt samt jämlikhet och jämställdhet.

Den höga arbetslösheten bland unga gör att många lämnar sitt land av ekonomiska skäl. Det bidrar också till frustration och spänningar som kan bli en grogrund för extremism.

Sidas arbete fokuserar på att förändra regelverk och lagar som ska gynna en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla människor till del. Arbetet ska bidra till konkurrenskraftigt företagande och ökad regional handel. Här följer några exempel på vad Sida gör:

Förenklar handeln regionalt

Vattenbristen är direkt kopplat till livsmedelssäkerhet. Genom FN:s Ekonomiska och sociala kommission för Västasien UNESCWA stödjer Sida insatser för miljö och klimat i nära samarbete med exempelvis Arabförbundet och andra regionala aktörer. Sida stödjer också miljöorganisationen RICCAR som tagit fram en övergripande regional analys om hur temperaturökningen kommer att  påverka vattenresurserna i regionen.

Stimulerar handel

Sida stödjer FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och samarbetet med PAFTA (Pan Arab Free Trade Agreement) för att genomföra nödvändiga reformer inom arabförbundet och på så vis skapa förutsättningar för en tullunion för att öka handeln mellan regionens länder. Programmet har bland annat bidragit till att digitalisera utfärdandet och hanteringen av ursprungsmärkningar och ökat människors kunskap om hur myndigheternas gränskontroller kan öka risken för korruption.

Om samarbetet på UNDP:s webbplats

Ökar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden

Tillgång till produktiva arbeten med anständiga arbetsvillkor är avgörande för att förbättra kvinnors möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden. Sida stödjer ett samarbete mellan FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt (UN Women) och Internationella arbetsorganisationen (ILO). Syftet är att förändra lagstiftning och påverka den privata sektorn roll i att kvinnor missgynnas i arbetslivet till följd av oavlönat hushållsarbete och ansvar för barn i hemmet.

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart användande av naturresurser

Länderna i regionen är några av de värst drabbade av klimatförändringar i världen och samtidigt sämst rustade för att stå emot dem. Uppvärmningen är dubbelt så hög som det globala genomsnittet. Många städer riskerar att vara obeboeliga inom 80 år.9

Vattenbristen påverkar jordbruksproduktionen och är en källa till konflikter. Ökenspridning är ytterligare en utmaning. Den biologiska mångfalden minskar till följd av bland annat miljöförstöring, ohållbar användning av mark och av föroreningar.

Sidas arbete inom klimatområdet fokuserar på att öka tillgången till förnybar energi och öka samarbetet mellan landgränserna. Att använda naturresurser på ett hållbart sätt med fokus på vatten, miljöskydd och motståndskraft mot klimatförändringar är en annan viktig del. Här är några exempel på vad Sida gör inom miljö och klimat:

Vattensamarbeten över gränserna bygger fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna mellan Palestina, Israel och Jordanien för att förbättra miljön, samarbeta kring vatten- och naturresurser och samtidigt bidra till fredsbyggandet. EcoPeace utbildar lärare i pedagogik om miljö och klimat, samt stöttar småföretag och deras affärsidéer för att ställa om till mer hållbara metoder exempelvis inom jordbruk, fisk- och biodling.

EcoPeace jobbar även med innovativa lösningar inom förnybar energi exempelvis överföring av solenergi mellan Jordanien, Israel och Palestina. Till exempel ska Jordaniens export av energi ge inkomster för handel med avsaltat vatten från Medelhavet.

EcoPeace påverkar även politiken. Organisationen har bland annat föreläst för FN:s säkerhetsråd och deltog i FN:s klimatmöte Stockholm+50 och Water Week under 2022.

Artikel om EcoPeaces arbete: Goda vattengrannar bidrar till fred

Innovationer för förnybar energi

Sida stöttar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och insatsen Climate Change Facility med att främja innovation och investeringar inom exempelvis förnybar energi. Nätverket kopplar samman den privata sektorn för finansiering av lokala projekt för klimatsäkerhet.

Programmet har genomfört pilotprojekt i Irak, Palestina, Jordanien och Jemen med goda resultat. I Jemen har man exempelvis testat att producera energi genom förgasning av avfall, en teknik som fungerar utanför elnätet. Genom småskaliga lösningar skapas jobb, klimatet förbättras och tillgången till energi ökar samtidigt som miljöpåverkan från avfall minskar.

Om Climate Change Facility på UNDP:s webbplats

Sida driver klimatfrågan

Sida stödjer FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien (UNESCWA) för att öka regionens motståndskraft mot klimatförändringar. Programmet fokuserar på sand- och dammstormar, grundvattensamarbete, biologisk mångfald, system för att trygga tillgången till livsmedel, tillgång till rent vatten samt förnybar energi. Målet är att bidra till att förbättra och anpassa de regionala klimatlösningarna.

UNESCWA:s webbplats

Fredliga och inkluderande samhällen

Mellanöstern och Nordafrika är den minst fredliga regionen i världen samtidigt som det är den region som utvecklats mest i fredlig riktning. Väpnat våld och konflikter leder till ökad fattigdom. Förutsättningarna för att länderna ska kunna samarbeta, förebygga, hantera och lösa konflikter är begränsade.

Arbetsområdet är nytt och just nu håller Sida på att hitta organisationer och program som kan göra det bästa arbetet. Stödet kommer framför allt gå till civilsamhällesorganisationer för att göra det lättare för kvinnor, ungdomar och andra exkluderade grupper att engagera sig i fredsbyggande och dialog. Det kan även bli aktuellt att stödja multilaterala organisationer.

Då arbetet inom detta område är under uppbyggande kommer fler exempel på samarbeten inom området publiceras längre fram.

Fler kvinnor deltar i fredsbyggande

Sida samarbetar med organisationen Search for Common Ground som fokuserar på att stödja kvinnors och unga människors meningsfulla deltagande i dialog och fredsbyggande i Levanten och Jemen.

Om arbetet på Search for Common Grounds webbplats

Fredlig utveckling i Jemen

Konflikten i Jemen som har pågått sedan 2014 och präglas av övergrepp, brott mot mänskliga rättigheter, attacker mot civila, försvinnanden och brott mot barns rättigheter. Ett fungerande rättssystem saknas. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats och mat- och bränslepriser ökat. Jemen är ett av de fattigaste länderna i världen och Sida arbetar med att stödja särskilt utsatta grupper.

Utöver Sidas humanitära arbete i Jemen kräver krisen i Jemen ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete och insatser för att bygga fred.

Sidas humanitära arbete i Jemen

Här är några exempel på vad Sida gör i Jemen:

Motverkar könsrelaterat våld och främjar skydd av barn

Könsrelaterat våld har ökat i Jemen till följd av att människor fått det sämre. Genom ett stöd till FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetar Sida för att skydda och identifiera särskilt utsatta kvinnor och flickor. Sida har stöttat arbetet sedan 2017, och det har lett till att fler utsatta kvinnor och flickor har fått tillgång till samhällstjänster.

Genom ett flerårigt samarbete med FN:s barnfond (UNICEF) bidrar Sida till att skydda barn mot rekrytering in i väpnade grupper, men även mot barnäktenskap och barnarbete. Detta sker dels genom riktade insatser för utsatta barn, men även genom att stärka skyddsmekanismerna i skolmiljön.

Minskade humanitära behov genom matförsörjning

Tillsammans med EU stödjer Sida ett samarbete mellan FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FNs: utvecklingsprogram (UNDP): programmet Enhancing Rural Resilience in Yemen (ERRY III). Programmet ska öka människors möjligheter att få mat genom exempelvis klimatsmart jordbruk, teknisk utbildning och grundläggande samhällstjänster, i de mest drabbade områdena.

Insatserna riktas till de mest utsatta människorna, inklusive internt fördrivna och kvinnor. Insatserna kompletterar det humanitära arbetet.

Om arbetet i Jemen på UNDP:s webbplats

Uppdaterad: September 22, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning