Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika

Många länder i Mellanöstern och Nordafrika präglas av pågående eller avslutade konflikter. Sidas arbete i regionen fokuserar på att skapa förutsättningar för fred och stabilitet, stärka demokratin och öka respekten för människors rättigheter.

Sidas bistånd till regionalt arbete i Mellanöstern och Nordafrika 2021

Totalt bistånd 614791041 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 549881041 SEK, Humanitärt stöd 64910000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Folklig mobilisering har gett nya lagar

Folklig mobilisering och demonstrationer har lett till fria rättvisa val och lagar som bättre respekterar människors rättigheter. Lagar och reformer som stärker jämställdhet har antagits i några länder. Dock har de pågående konflikterna lett till en tillbakagång i utvecklingen.

Fler kvinnor i parlamenten

Under 2017 ökade kvinnors representation i parlamenten i regionen till 27 procent jämfört med 22 procent 2016. Dock har 7 av de 22 arabstaterna mindre än 10 procent av parlamentsledamöterna kvinnor.

Sexuella trakasserier kriminaliserades

I Egypten har en landsomfattande strategi mot våld mot kvinnor genomförts. Sexuella trakasserier mot kvinnor kriminaliserade 2014.

Många utmaningar kvarstår

Flera väpnade konflikter

Väpnade konflikter i Syrien, Irak and Jemen har lett till en återgång till auktoritära och patriarkala metoder med liten politisk frihet och begränsat politiskt deltagande. Utrymmet för det civila samhället minskar. Regionen präglas av långvariga flyktingsituationer.

Stigande temperaturer och torka

Mellanöstern och Nordafrika är en av de regioner i världen som är mest utsatta för stigande temperaturer och torka. Klimatförändringar påverkar livsmedels-, energi- och vattenförsörjning negativt, vilket orsakar spänningar och konflikter i regionen.

Mycket hög arbetslöshet

Arbetslösheten i regionen är en av världens högsta. Det bidrar till konflikter och är ett allvarligt utvecklingsproblem. Kvinnor och unga är särskilt utsatta för diskriminering och är den grupp som befinner sig på arbetsplatser med bristande arbetsvillkor.

Kvinna i palestina

Berättelser om biståndet

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika

Mellanöstern genomgår just nu de mest djupgående förändringarna i modern historia. Detta beror delvis på en regional och global kamp om den politiska makten i regionen. Många länder i regionen är hårt drabbade av kris och konflikt.

Fattigdomen ökar i hela regionen, men skiljer sig åt mellan länderna. Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP lever en femtedel (65 miljoner människor), av regionens invånare i extrem fattigdom. The Arab Multidimensional Poverty Report visaratt 40 procent av befolkningen, 116 miljoner människor, lever i extrem fattigdom. Till följd av covid-19-pandemin har fattigdomen under 2020 ökat markant i regionen.

Bristande demokrati, lågt politiskt deltagande bland ungdomar och kvinnor och den låga representationen av kvinnor på politiska poster minskar människors möjligheter att påverka politiken.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

I många länder trycks oppositionens och civilsamhällets röster tillbaka. På många platser är respekten för människors rättigheter begränsad, vilket slår hårdast mot redan utsatta grupper. Korruptionen är allmänt utbredd och det är vanligt med mutor för att få tillgång till olika offentliga tjänster som sjukvård.

Mellanöstern och Nordafrika är en av världens mest ojämlika regioner orsakade av könsdiskriminerande sociala normer, lagar och politik. Kvinnor och flickor har sämre tillgång till försörjning, mark, vård, rättsligt stöd och politiskt inflytande och många saknar makt att kunna påverka sina egna liv.

Stärker kvinnors politiska inflytande

Regionen har en av världens lägsta representation av kvinnor på politiska poster. Sida stödjer Kvinna till Kvinna i arbetet med att öka kapaciteten hos ett tjugotal kvinnoorganisationer för att stärka deras politiska inflytande i regionen.

Om programmet på Kvinna till Kvinnas webbplats

Motverkar könsrelaterat våld

35 procent av kvinnorna i regionen som lever eller har levt i en relation har blivit utsatta för könsrelaterat våld. Via FN-organet UN Women stödjer Sida civilsamhällesorganisationer och institutioner som engagerar män och pojkar för jämställdhet i Libanon, Egypten, Marocko, Palestina, Jordanien och Tunisien. I jemen ger Sida stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och Rädda Barnens för att motverka könsbaserat våld mot kvinnor, flickor och pojkar. Kulturkollektivet Tamasi har riktat sin verksamhet till att hjälpa ungdomar, flickor och pojkar som utsatts för könsbaserat våld.

Påverkansarbete ökar mediefriheten

Mediefriheten är begränsad i på många platser i regionen. International Media Support (IMS) driver ett regionalt program som ska öka säkerheten för journalister, utvecklar media-institutioner och bedriver  påverkansarbete för att stärka mediefriheten. Stödet bidrar till att förbättra det journalistiska arbetet och innehållet – främst vad gäller mångfald, pressetik, konfliktkänslighet, representativitet, objektivitet och jämställdhet.

Om medieprogrammet på Media Supports (IMS) webbplats

Miljö och klimat

Miljö och klimatförändringarnas påverkan på regionen – med extrema värmeböljor och förändrade regnmönster – drabbar regionens befolkning, naturresurser och biologisk mångfald hårt.

Delar av regionen kan komma att bli omöjliga att leva i under sommarmånaderna då temperaturen kan stiga upp emot 60 grader.

När temperaturerna stiger minskar tillgången till vatten, vilket är en stor utmaning i regionen, inte minst på grund av den snabba befolkningstillväxten. Vattenbristen har direkt bäring på jordbruksproduktionen i regionen och utgör en potentiell källa till framtida konflikter. Ökenspridning är ytterligare en utmaning.

Sida driver klimatfrågan

Vattenbristen är direkt kopplat till livsmedelssäkerhet. Genom FN:s Ekonomiska och sociala kommission för Västasien UNESCWA stödjer Sida insatser för miljö och klimat i nära samarbete med exempelvis Arabförbundet och andra regionala aktörer. Sida stödjer också miljöorganisationen RICCAR som tagit fram en övergripande regional analys om hur temperaturökningen kommer att  påverka vattenresurserna i regionen.

Vattensamarbeten över gränserna

Miljöutmaningar är en källa till spänningar i regionen då de är politiskt känsliga och nära kopplade till pågående konflikter. Tillsammans med EcoPeace arbetar Sida med gränsöverskridande samarbeten kring vatten- och naturresurser i Jordanien, Palestina och Israel. De driver bland annat ett projekt då unga människor får lära känna sina grannar. När de lär sig mer om varandras utmaningar ökar förståelsen och underlättar samarbeten mellan länderna.

EcoPeace jobbar även med innovativa lösningar inom förnyelsebar energi exempelvis genom ett pilotprojekt för överföring av solenergi mellan Jordanien, Israel och Palestina, som också främjar handel och stärker relationerna mellan länderna. Till exempel ska Jordaniens export av energi ge inkomster för handel med avsaltat vatten från Medelhavet.

EcoPeace webbplats

Innovationer för förnybar energi

Sida stöttar FN:s utvecklingsprogram UNDP och insatsen Climate Change Facility med att främja innovation och  investeringar inom exempelvis förnyelsebar energi. Syftet är också att utveckla ett regionalt nätverk inom klimat, mänsklig säkerhet och globala målen för hållbar utvecklig. Nätverket kopplar samman den privata sektorn för finansiering med lokala projekt för klimatsäkerhet.

Om Climate Change Facility på UNDP:s webbplats

Inkluderande ekonomisk utveckling och regional handel

Det ekonomiska samarbetet mellan länderna i Mellanöstern och Nordafrika är inte fullt utvecklat och saknar den samordning som behövs smidig regional och internationell handel. Det beror bland annat på ländernas olika utvecklingsnivåer och skiftande politiska prioriteringar. Bristande infrastruktur för handel och svaga institutioner har en negativ påverkan på företagens enorma potential att skapa jobb med bra villkor, en hållbar ekonomisk tillväxt och att bidra till jämlikhet och jämställdhet. Covid- 19-pandemin beräknas påverka regionens ekonomi under 2020.

Den officiella arbetslösheten i regionen  låg 2017 på cirka 11 procent men den verkliga arbetslösheten och underutnyttjade arbetskraften är betydligt högre. Ett särskilt problem är arbetslösheten bland unga som också bidrar till stor ekonomisk migration, frustration och spänningar som kan bli en grogrund för extremism.

Förenklar handeln regionalt

Mellanöstern och Nordafrika är den region i världen som deltar minst i världshandeln, bland annat på grund av politisk instabilitet, höga handelskostnader och brist på gemensamma handelsregler. Via FN-organet Unido stödjer Sida Arab Accreditation Cooperation (ARAC) som är ett regionalt organ som inspekterar, testar och certifierar varor och tjänster. Det bidrar till att förenkla handeln i och med regionen, stärka konsumentskyddet och främja miljömässig hållbarhet.

Unidos webbplats

Underlättar för företag i regionen

Många företag i regionen har inte tillräcklig kunskap eller tillgång till nätverk och finansiellt stöd som som krävs för att lyckas. Sida stödjer ett program i Mellanöstern och Nordafrika  som arbetar för att för att förbättra finansiella regelverk och infrastruktur samt stödja banker i att utveckla finansiella tjänster för små och medelstora företag.

Om programmet MENA MSME Technical Assistance Facility på deras webbplats

Kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden

Den bristande handeln i regionen är ett hinder för jämställdheten. Sida stödjer ett samarbete mellan FN-organisationen UN Women och International Labour Organisation ILO som fokuserar på kvinnors möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden  i Egypten, Jordanien och Palestina. Programmet arbetar för att  förändra lagstiftning men också med den privata sektorns roll och utmaningar kring oavlönat hushållsarbete och ansvar för barn i hemmet, som i stor utsträckning görs av kvinnor och  gör att de missgynnas arbetslivet.

Uppdaterad: March 17, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning