Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Europa

Sidas regionala samarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, men också på klimat, miljö och ekonomisk utveckling. Samarbetet bidrar också till att länderna närmar sig EU.

Sidas regionala bistånd i Europa 2021

Totalt bistånd 305365000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 305365000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Lagar för jämställdhet och barnskydd

Några av länderna på Västra Balkan har stiftat lagar som stärker jämställdhet och skyddar rättigheter för barn och minoritetsgrupper. Tyvärr sker inte motsvarande positiva utveckling i så många länder i Östeuropa.

Bättre miljölagstiftningar

Många av länderna i regionen har moderniserat sin miljölagstiftning. Det för länderna närmare ett EU-medlemskap samtidigt som det är positivt för miljö och klimat. Ett exempel är en lagstiftning som underlättar ekologiskt jordbruk i Belarus.

Ekonomisk utveckling på Västra Balkan

Västra Balkan har under de senaste åren utvecklats ekonomiskt. Tillväxten förväntas enligt Världsbanken vara 4,8 procent 2020, vilket är högre än genomsnittet i EU. Den pågående pandemin påverkar och dock tillväxten negativt i hela regionen.

Många utmaningar kvarstår

Utbredd korruption

Korruptionen är utbredd i många av regionens länder. Det kan handla om att politiker och tjänstemän utnyttjat sin maktposition för privata ekonomiska och politiska intressen.

Mänskliga rättigheter kränks

De senaste åren har demokrati och mänskliga rättigheter försämrats i flera av regionens länder. På många platser finns allvarliga brister när det gäller yttrandefrihet, diskriminering, könsrelaterat våld och oberoende mediers utrymme att verka.

Rättssäkerheten brister

Den organiserade brottsligheten är utbredd och rättsväsendet har stora brister. Bland annat går inte alla rättegångar till på rätt sätt.

Berättelser om biståndet

Andrei sitter på en trappa och tittar bort från kameran. Bakom honom syns en byggnad, snö och träd.

"De hjälpte mig med praktiska saker men gjorde också att jag kände mig mindre rädd och ensam"

När Andrei Colioglo kom ut som homosexuell blev det en riksnyhet i Moldavien – och han fick utstå både dödshot och hat. Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtqi-personer stöd.

Tonårspojke i huvtröja.

Färre tonåringar bakom lås och bom

Albanien vill inte ha barn och unga i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Minderåriga som begått brott ska nu få hjälp istället för fängelse. Men än har fängelsestraffen inte försvunnit helt.

Utvecklingssamarbete i Europa

Europa med sina 730 miljoner invånare rymmer både några av världens rikaste länder och länder som har stora demokratiska utmaningar och en utbredd fattigdom. Utmaningarna försvåras i vissa länder på grund av etniska spänningar. Arbetslösheten är ibland hög, särskilt bland unga och kvinnor. Regionen som helhet rankas relativt högt när det gäller mänsklig utveckling (enligt FN:s index för mänsklig utveckling) i förhållande till övriga världen.

Sidas regionala samarbete i Europa sträcker sig från Belarus i norr till Turkiet i söder – och omfattar några av Europas fattigaste länder:

  • Östeuropa: Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina och Azerbajdzjan
  • Västra Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Serbien och Montenegro
  • Turkiet

Ekonomisk utveckling och integrering med EU

Regionen närmar sig långsamt EU. Att närma sig EU är och har varit en drivkraft för hållbar utveckling, men ifrågasätts allt mer i vissa delar av regionen. Detta leder splittring.

Serbien har öppnat för medlemskapsförhandlingar, Bosnien och Hercegovina har ansökt om att förhandla om medlemskap och Albanien samt Nordmakedonien är kandidatländer och kan påbörja förhandlingarna om ett framtida EU-medlemskap.

Den höga arbetslösheten är en av regionens största utmaningar – särskilt bland unga och kvinnor. Den ekonomiska utvecklingen i dessa länder går överlag långsamt. Korruption och byråkrati är hinder för en hållbar ekonomisk utveckling.

Stöd till kvinnors företagande

Det är färre kvinnor än män som arbetar i Europa. Ofta har kvinnorna  lägre lön och sämre villkor. Genom European Bank for Reconstruction and Developments (EBRD) program “Women in business” bidrar Sida till att göra det enklare för kvinnor att starta och driva framgångsrika företag. Genom projektet kan kvinnor delta i praktiska utbildningar och bygga nätverk med andra kvinnliga entreprenörer. Projektet ökar också möjligheten för små och medelstora företag, som ägs eller drivs av kvinnor, att ta banklån.

Om Women in business Programme på European Bank for Reconstruction and Developments webbplats

Enklare handel inom och utanför Europa

I dag står många företag i regionen utanför den internationella marknaden. I nära samarbete med EU bidrar Sida till att underlätta handel både mellan länderna i regionen och med den övriga världen. Det sker bland annat genom att anpassa produkters och tjänsters standard efter EU:s krav på säkerhet. Kvalitetskontroller av utrustning och verktyg förbättrar till exempel brandmäns och sjukhuspersonals utrustning. Med ökad kvalitet ökar konsumenternas förtroende för företaget och det blir lättare att konkurrera med EU-länder och övriga världen.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Även om demokratin och respekten för människors rättigheter generellt har stärkts i Västra Balkan så är regionen fortfarande politiskt instabil. I Östeuropa har många samhällen blivit allt mer slutna och styret mer konservativt, vilket hotar de mänskliga rättigheterna och demokratin. Det försvårar för civilsamhället att jobba mot diskriminering och för starkare rättigheter.

Stöd till oberoende media

Utrymmet för oberoende media har minskat under de senaste åren. Via Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) stärker Sida fria och undersökande media i länderna på Västra Balkan. Nätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) samlar medieorganisationer som bedriver undersökande journalistik för att synliggöra korruption och organiserad brottslighet.

Romers rättigheter stärks

Det är vanligt att romer blir diskriminerade. Via European Roma Rights Centre (ERRC) verkar Sida för att stärka romers rättigheter och respekten för dem. Genom Roma Education Fund ökar möjligheterna till utbildning för romska grupper på Västra Balkan, i Moldavien, Ukraina och Turkiet.

Ökar kvinnors politiska inflytande

Könsstereotypa attityder och normer är ett utbrett problem i regionen, även om det skiljer sig i omfattning mellan länderna. Organisationen Kvinna till Kvinna och lokala och regionala nätverk av kvinnoorganisationer är viktiga för att vända utvecklingen. De arbetar för att stärka kvinnors rättigheter, politiska inflytande och deltagande i processer för att närma sig EU.

Kvinna till Kvinnas webbplats

Miljö och klimat

Klimatförändringarna förväntas få stora konsekvenser för länderna i Östeuropa och på Balkan, vilket förändrar förutsättningarna för jordbruk och livsmedelsförsörjning.

För att bli EU-medlem krävs att länderna har en utvecklad lagstiftning för naturskydd. EU-medlemskapet är en viktig morot för att länderna ska arbeta mer med frågan. Flera av länderna har anpassat sina miljö- och klimatlagstiftningar efter EU:s normer, men det krävs en stark politisk vilja för att omställningen mot en mer miljö- och klimatmässigt hållbar ekonomi ska bli verklighet.

Hållbar och effektiv användning av energi

Utnyttjandet av energi- och naturresurser är ofta ineffektivt och hanteringen av utsläpp och avfall kan vara bristfällig. Via Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) investerar Sida bland annat i energieffektivisering, fjärrvärme, avloppsrening och avfallshantering. Sammanlagt beräknas projekten leda till att minska utsläppen av koldioxid med runt en miljon ton varje år.

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnerships webbplats

Stärkt naturskydd och ekoturism

Den biologiska mångfalden är hotad i Västra Balkan, bland annat av klimatförändringar, olaglig avverkning av skog, utbyggnad av infrastruktur och vattenkraftverk och att städerna växer snabbt. Via Världsnaturfonden (WWF) bidrar Sida att stärka naturskyddet och göra ekoturism till en möjlighet inkomstkälla för lokala företagare och samhällen. Genom samarbeten mellan skolor och de som förvaltar de naturskyddade områden får barn lära sig om naturskydd, biologisk mångfald och hur de kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

WWF:s webbplats

Uppdaterad: December 17, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning