Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Regionalt samarbete i Europa

Sidas reformsamarbete i Europa innebär att vi samarbetar med länderna i Östeuropa, västra Balkan och Turkiet. Arbetet fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, men också klimat, miljö och ekonomisk utveckling. Samarbetet bidrar till att länderna närmar sig EU.

Sidas regionala bistånd i Europa

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Stärkta lagar för jämställdhet och barnskydd

Några av länderna på västra Balkan har stiftat lagar som stärker jämställdhet och skyddar rättigheter för barn och minoritetsgrupper. Motsvarande positiva utveckling sker dock inte i så många länder i Östeuropa.

Bättre miljölagstiftningar

Många av länderna i regionen har moderniserat sina miljölagstiftningar, vilket för länderna närmare ett EU-medlemskap. I Serbien har regeringen uppfyllt flera av EU:s krav på miljöreformer och i Belarus har det blivit lättare att bedriva ekologiskt jordbruk.

Närmar sig EU

Länderna fortsätter att närma sig EU och majoriteten av befolkningen stödjer ett medlemskap, även om processen går långsamt. Albanien och Nordmakedonien fick till exempel vänta i åtta respektive 16 år på att börja förhandla om medlemskap.

Många utmaningar kvarstår

Det demokratiska utrymmet krymper

De senaste åren har demokratin och respekten för mänskliga rättigheter gått bakåt i flera av länderna. Det finns allvarliga brister när det gäller yttrandefrihet, diskriminering, könsrelaterat våld, rättssäkerhet och oberoende medier. Korruptionen är också utbredd.

Stora konsekvenser av kriget

Rysslands invasion av Ukraina har fått enorma humanitära, ekonomiska och politiska effekter. Många har flytt till länderna i regionen från både Ryssland och Ukraina. De långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka.

Matchar inte arbetsmarknadens behov

Många av länderna behöver bli bättre på att matcha människors kunskap med arbetsmarknadens behov. Det behöver bli lättare att starta företag och driva innovation.

Berättelser om biståndet

Tonårspojke i huvtröja.

Färre tonåringar bakom lås och bom

Albanien vill inte ha barn och unga i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Minderåriga som begått brott ska nu få hjälp istället för fängelse. Men än har fängelsestraffen inte försvunnit helt.

En brunbjörn titttar fram bakom ett träd.

Västra Balkans unika djurliv skyddas

Björn, lodjur, ål och den ögonlösa olmen är exempel på arter som finns på Västra Balkan – en region med rik biologisk mångfald. Här bidrar Sidas stöd till att stärka naturskyddet, men också till att göra ekoturism till en möjlighet för lokala företagare och samhällen.

Utvecklingssamarbete i Europa

Europa med sina 750 miljoner invånare rymmer både några av världens rikaste länder och länder som har stora demokratiska utmaningar och en utbredd fattigdom. Utmaningarna försvåras i vissa länder på grund av etniska spänningar. En stor utmaning är den höga arbetslösheten, särskilt bland unga och kvinnor. Regionen som helhet rankas relativt högt när det gäller mänsklig utveckling i förhållande till övriga världen.

Sidas regionala samarbete i Europa sträcker sig från Belarus i norr till Turkiet i söder:

  • Östeuropa: Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina och Azerbajdzjan
  • Västra Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Serbien och Montenegro
  • Turkiet

Sida har även samarbeten i flera av regionens länder.

Lista på länder Sida har samarbeten i

Ekonomisk utveckling och integrering med EU

Att närma sig EU är och har varit en drivkraft för hållbar utveckling, men ifrågasätts allt mer i vissa delar av regionen. Detta leder till splittring.

Serbien, Montenegro, Albanien och Nordmakedonien har börjat förhandla om EU-medlemskap. Bosnien och Hercegovina samt Georgien har ansökt om kandidatstatus. Våren 2022 ansökte Ukraina om EU-medlemskap.

Den ekonomiska utvecklingen går över lag långsamt. Den arbetsföra befolkningen krymper, vilket sätter stark press på länder med en redan sårbar ekonomi. Ekonomisk instabilitet, korruption, byråkrati och konflikter på många håll hindrar verkliga strukturförändringar och en hållbar ekonomisk utveckling.

Stöd till kvinnors företagande

Länderna i Östeuropa behöver bli bättre på innovationer för att kunna öka sin konkurrenskraft. Sida samarbetar med FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) som stärker ländernas innovationssystem. Representanter från nationella innovationsinstitutioner möts nu regelbundet för att diskutera konkreta frågor kring effektivare innovationssystem. Svenska universitet och Vinnova har deltagit vid flera tillfällen.

Om projektet Innovation Policy Outlook på UNECE:s webbplats

En mer jämställd budget

Sidas samarbete med FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) och Center for Research and Policy Making (CRPM) har bland annat bidragit till att Serbien och Nordmakedonien kunnat ta viktiga steg framåt för en effektiv jämställdhetsbudgetering. Det innebär att budgetens påverkan på jämställdhet utvärderas och att inkomster och utgifter omfördelas för att främja jämställdhet. Länderna ska också börja tillämpa ny lagstiftning för ökad jämställdhet.

CRPM:s webbplats

Stödjer kvinnors företagande

Färre kvinnor än män arbetar i Europa, och de har ofta lägre lön och sämre villkor. Genom European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) program “Women in business” bidrar Sida till att göra det enklare för kvinnor att starta och driva framgångsrika företag. Genom projektet kan kvinnor delta i praktiska utbildningar och bygga nätverk med andra kvinnliga entreprenörer. Projektet ökar också möjligheten för små och medelstora företag, som ägs eller drivs av kvinnor, att ta banklån.

Om Women in business Programme på European Bank for Reconstruction and Developments webbplats

Demokrati och mänskliga rättigheter

Även om demokratin och respekten för människors rättighetergenrellt har stärkts i västra Balkan, är regionen fortfarande politiskt instabil. I Östeuropa har många samhällen blivit allt mer slutna och styret mer konservativt, vilket hotar de mänskliga rättigheterna och demokratin. Civilsamhället får det svårare att jobba mot diskriminering och för stärkta rättigheter.

Stödjer oberoende media

Utrymmet för oberoende media har minskat under de senaste åren. Via Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) stärker Sida fria och undersökande media i länderna på Västra Balkan. Nätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) samlar medieorganisationer som bedriver undersökande journalistik för att synliggöra korruption och organiserad brottslighet.

Romers rättigheter stärks

Det är vanligt att romer blir diskriminerade. Via European Roma Rights Centre (ERRC) verkar Sida för att stärka romers rättigheter och respekten för dem. Genom Roma Education Fund ökar möjligheterna till utbildning för romska grupper på Västra Balkan, i Moldavien, Ukraina och Turkiet.

Ökar kvinnors politiska inflytande

Könsstereotypa attityder och normer är ett utbrett problem i regionen, även om det skiljer sig i omfattning mellan länderna. Organisationen Kvinna till Kvinna och lokala och regionala nätverk av kvinnoorganisationer är viktiga för att vända utvecklingen. De arbetar för att stärka kvinnors rättigheter, politiska inflytande och deltagande i processer för att närma sig EU.

Kvinna till Kvinnas webbplats

Stärker civilsamhället

Sida stödjer det svenska civilsamhällets Nätverk för Östra Partnerskapsregionen och Ryssland (EaP-Nätverket). Det består av 36 svenska organisationer utvecklar och stärker samarbeten med civilsamhället. Nätverket arbetar också med att påverka politiken i regionen. Genom samverkan med Eastern Partnership Civil Society Forum arbetar de med att få in civilsamhällets perspektiv i EU:s nya samarbetsplan för Östliga partnerskapet.

Om Eap-Nätverket på Forum Civs webbplats

Bidrar till demokrati och fred

Sida stödjer European Stability Initiative (ESI) som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Europa, bland annat med att stärka flyktingars mänskliga rättigheter. ESI har bidragit till lösningar i konflikten om gränser mellan Serbien och Kosovo, samt tagit fram förslag på hur spänningarna mellan Turkiet och Grekland kan lösas genom bland annat samarbeten kring miljö och energibehov.

ESI:s webbplats

Miljö och klimat

Klimatförändringarna förväntas få mycket stora konsekvenser för länderna i Östeuropa och på Balkan, vilket förändrar förutsättningarna för jordbruk och livsmedelsförsörjning.

För att bli medlemmar i EU krävs att länderna har en utvecklad lagstiftning för naturskydd. Flera av länderna har anpassat sina miljö- och klimatlagstiftningar efter EU:s normer, men det krävs en stark politisk vilja för att omställningen mot en mer miljö- och klimatmässigt hållbar ekonomi ska bli verklighet.

Hållbar och effektiv användning av energi

Utnyttjandet av energi- och naturresurser är ofta ineffektivt och hanteringen av utsläpp och avfall kan vara bristfällig. Via Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) investerar Sida bland annat i energieffektivisering, fjärrvärme, avloppsrening och avfallshantering. Sammanlagt beräknas projekten leda till att minska utsläppen av koldioxid med runt en miljon ton varje år.

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnerships webbplats

Stärker naturskyddet och främjar ekoturism

Den biologiska mångfalden är hotad i Västra Balkan, bland annat av klimatförändringar, olaglig avverkning av skog, utbyggnad av infrastruktur och vattenkraftverk och att städerna växer snabbt. Via Världsnaturfonden (WWF) bidrar Sida att stärka naturskyddet och göra ekoturism till en möjlighet inkomstkälla för lokala företagare och samhällen. Genom samarbeten mellan skolor och de som förvaltar de naturskyddade områden får barn lära sig om naturskydd, biologisk mångfald och hur de kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

Om projektet i Balkan på WWF:s webbplats

Uppdaterad: December 17, 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning