Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bolivia

Bolivia har under de senaste 15 åren gjort stora ekonomiska och sociala framsteg, men fortfarande lever många bolivianer i fattigdom. Sida bidrar till att förbättra människors levnadsvillkor, stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter samt öka jämställdheten. Att använda naturresurser mer hållbart och minska landets klimatpåverkan är andra viktiga områden.

Så går utvecklingen framåt

88 %

av de myndiga bolivianerna röstade i presidentvalet 2020, den högsta siffran i landets historia.1 Efter den politiska krisen 2019 fick valmyndigheten fick kraftig kritik. Sen dess har myndigheten gjort många förändringar som har lett till att fler människor går och röstar.

Människor lever längre

Medellivslängden i Bolivia är 72 år. För tjugo år sedan var medellivslängden 62 år.2

Barnadödligheten går ner

Antalet barn som dör innan sin femårsdag har minskat. År 2002 dog 50 barn per 1000 levande födslar, 2021 dog 25 av 1000.3

Många utmaningar kvarstår

Stora skillnader mellan rik och fattig

Ekonomin försämrades till följd av pandemin och återhämtar sig långsamt. Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder och skillnaden mellan rika och fattiga är stor.4

Könsrelaterat våld vanligt

Bolivia är det land i Latinamerika som har störst problem med våld mot kvinnor. Mer än hälften av landets kvinnor har utsatts för våld av en partner.5

Skogsskövling påverkar klimatet

Bolivia är ett av de länder i världen som har snabbast avskogning, och det påverkar klimatet mycket. När skogen huggs ner försvinner också flera djurarter.6

Berättelser om biståndet

René och Maria i byn Corma i Bolivia

"Nu när vi delar ansvar är produktionen mycket högre"

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda blir de också mer produktiva. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger persikoproducenterna Maria och René Sandoval.

Francisca Villca Bonifacio vid en vattencistern

Avlopp renas och används i jordbruket

Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden - varje dag. Francisca Villca Bonifacio arbetar på det reningsverk i Cliza, Bolivia som ser till att allt vatten nu renas och används av de lokala bönderna för att bevattna sina åkrar.

Utvecklingssamarbete i Bolivia

Bolivia har under de senaste tio åren gjort framsteg för att minska fattigdomen men det är fortfarande ett av Sydamerikas fattigaste länder.7 Fattigdomen är ett av flera sociala problem i landet. Majoriteten av landets kvinnor har utsatts för könsrelaterat våld och många människor har varken rinnande vatten eller fungerande avlopp. Men trots stora utmaningar räknas Bolivia som medelinkomstland.

Sedan president Evo Morales föll 2019 har politiken präglats av konflikter och ökad osäkerhet. Regeringen är misstänksam mot civilsamhället och oberoende medier. Rättssystemet har stora brister. Pandemin har påverkat ekonomin och lett till fler informella anställningar och en osäker arbetsmarknad. Landet drabbas regelbundet av naturkatastrofer som torka, översvämningar och skogsbränder.

Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet

Den demokratiska utvecklingen i landet är osäker och de mänskliga rättigheterna respekteras inte fullt ut. Civilsamhället har fått mindre utrymme de senaste åren. Korruptionen är utbredd och rättssystemet är ineffektivt. Kvinnor diskrimineras, utsätts för våld och har betydligt lägre inkomster än män.

Stärker hbtqi-personers rättigheter

Sida stödjer lokala grupper exempelvis Colectivo Rebeldía som stärker hbtqi-personers organisering. De motverkar även könsrelaterat våld.

Om arbetet på Colectivo Rebeldías webbplats

Förebygger våld mot kvinnor

Det bolivianska samhället präglas av patriarkala strukturer. Det könsrelaterade våldet är utbrett. Sida stödjer flera projekt som förebygger våld mot kvinnor och barn genom att jobba med frågor om maskulinitet och beteendeförändringar hos män.

Stärker kvinnors rättigheter

Tonårsgraviditeter är vanliga och många unga kvinnor utsätts för våld. Sida stödjer FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s enhet för jämställdhet (UN Women) som stärker kvinnors rättigheter och ger stöd till kvinnor som utsatts för våld.

Miljö, klimat och hållbart användande av naturresurser

Bolivia är ett av de länder i världen som har störst biologisk mångfald, men denna rikedom hotas av klimatförändringar och rovdrift på landets naturtillgångar. Landet är en av de stater i världen där skogsavverkningen går snabbast och som påverkas mest av klimatförändringarnas negativa effekter.

Luft- och vattenföroreningar och miljögifter försämrar människors hälsa och ger dem sämre tillgång till vatten. Jordbruket är ofta ineffektivt och sårbart för extremt väder. Varje år drabbas delar av landet av torka och översvämningar.

Hållbara vatten och avloppsystem

Stora delar av befolkningen saknar tillgång till vatten, sanitet och fungerande avfallshantering. Genom samarbete med organisationerna Agua Tuya, Helvetas och SwissContact bidrar Sida till förbättrade och mer hållbara vatten- och avloppssystem.

Hållbara odlingsmetoder ger färre bränder

De återkommande skogsbränderna slår hårt mot människor på landsbygden och deras försörjning. Sida stödjer FN:s livsmedelsorgan FAO som tillsammans med Bolivias landsbygdsbefolkning tar fram hållbara odlingsmetoder och arbetssätt för att minska risken för skogsbränder.

Om projektet på FAO:s webbplats

Förberedelser inför de årliga skogsbränderna

Klimatförändringar har gjort okontrollerade skogsbränder till ett årligt återkommande fenomen i Bolivia. I samarbete med flera lokala miljöorganisationer ger Sida stöd till utbildning och utrustning av lokala brandkårer, liksom till övervakningssystem som ger snabb och uppdaterad information om uppflammande bränder.

Kunskap om klimatpåverkan

Många människor vet inte hur de skulle kunna minska sin påverkan på klimat och miljö. Sida stödjer Världsnaturfonden (WWF) och ett program för miljöutbildning och lokala miljöinsatser. Genom projektet bidrar lokala organisationer till att utveckla städer så att de lättare kan stå emot klimatförändringar och skyddar även gröna områden i städerna.

WWF:s webbplats

En mer hållbar matproduktion

Angrepp från skadedjur och andra klimateffekter påverkar det bolivianska jordbruket – i vissa områden har skördarna minskat med 43 procent. Organisationen SwissContact ökar jordbrukets produktion och motståndskraft genom nya sorter av traditionella grödor som potatis och quinoa. Det har lett till att grödornas motståndskraft ökat med 50 procent och produktiviteten med 20 procent. Användning av ekologiska bekämpningsmedel och stärkta samarbetet mellan privata och statliga aktörer inom jordbrukssektorn bidrar till en mer hållbar produktion av livsmedel.

Swisscontacts webbplats

Ekonomisk utveckling som kommer alla till del

Mer än en tredjedel av Bolivias befolkning lever under den nationella fattigdomsgränsen7 och de ekonomiska klyftorna i samhället är stora.

Bolivia har rika naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler. Eftersom den bolivianska ekonomin är beroende av råvaruexport har landet drabbats hårt av de senaste årens sjunkande priser på världsmarknaden.

Ökade inkomster

Genom projektet Mercados Inclusivos får småbrukare möjlighet att använda bättre odlingsmetoder och bättre utsäde. De får också tillgång till infrastruktur som ökar deras inkomster och gör det lättare för dem att anpassa sig till ett förändrat klimat. Genom samverkan med Open Trade Gate Sweden (OTGS) kan småbrukare sälja sina produkter i Sverige och i Skandinavien.

Open Trade Gates webbplats

Använder naturresurser på hållbart sätt

Klimatförändringarna drabbar Bolivia hårt. Den bolivianska stiftelsen Fautapo samarbetar med småbrukare för att de ska använda naturresurser på ett sätt som inte skadar miljön. De samarbetar också med kvinnor för att de ska få större makt över sin egen ekonomi, särskilt i de områden som drabbats av klimatförändringar.

Fautapos webbplats

Forskning

Bolivia behöver kunna forska mer om klimat och miljö, hantering av vatten och mark och användandet av naturresurser för att lösa de stora utmaningar som landet står inför. Ökad forskning ska bidra till ekonomisk och social välfärd för alla människor. Sida kommer att stödja fler projekt inom det här området längre fram.

Forskarutbildning i Sverige

Genom Sidafinansierat samarbete mellan svenska universitet och de båda statliga bolivianska universiteten UMSA och UMSS får bolivianska studenter möjlighet att genomföra en del av sin forskarutbildning i Sverige. Då de återkommer till Bolivia bidrar de till att stärka forskningen inom kemi, livsmedelshantering, och flera andra områden.

Uppdaterad: July 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning