Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Albanien

Albanien har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena. Landet står dock fortfarande inför många utmaningar. Genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan bidrar Sidas reformsamarbete till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap.

Sidas bistånd i Albanien

Innehållet laddar

Så går utvecklingen framåt

Arbetslösheten sjunker

Även om arbetslösheten fortfarande är relativt hög har den minskat från 18 procent 2014 till 11,9 procent 2022.1

Närmar sig EU

Landet närmar sig EU-medlemskap, men processen går långsamt. Med anledning av Rysslands aggressioner i Ukraina vädjar nu Albaniens parlament till Europeiska rådet att skynda på förhandlingarna om ett EU-medlemskap.2

Rättsväsendet förbättras

2016 antog parlamentet en reform av rättsväsendet för att öka dess effektivitet och självständighet. I flera fall har granskningen av domare och åklagare lett till avskedanden. Åtal för korruption på hög nivå har väckts. Det har dock lett till ett visst vakuum i rättsväsendet, som påverkat medborgarnas tillgång till rättslig prövning. Behandlingen av unga som begår brott har anpassats efter FN:s barnkonvention.

Många utmaningar kvarstår

Svaga statliga institutioner

Lagstiftning för att garantera mänskliga rättigheter finns, men de statliga institutionerna är svaga. Korruptionen är utbredd och rättssystemet politiserat vilket gör att lagen inte alltid tillämpas.3

Våldet mot kvinnor ökar

Mer än hälften av kvinnorna i Albanien har utsatts för våld någon gång under sin livstid.Under 2021 ökade antalet mord med 13 procent varav en tredjedel av offren var kvinnor som dödats av sin partner, ex-partner eller annan familjemedlem.4

Miljöarbetet går långsamt

Albaniens framsteg inom miljöområdet är alltför små. Bland annat inskränks naturskyddsområden för att ge plats åt infrastruktur och turism.

Elina Kombi

Berättelser om biståndet

Lyckat samarbete mellan myndigheter: Färre tonåringar bakom lås och bom

Albanien vill inte ha barn och unga i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Minderåriga som begått brott ska nu få hjälp istället för fängelse. Men än har fängelsestraffen inte försvunnit helt.

Reformsamarbete i Albanien

Albanien är en demokrati och har sedan kommunistregimens fall 1991 haft en etablerad demokratisk grund med allmänna och fria val. Kritik har däremot riktats mot valprocesserna där fusk och röstköp förekommit. Medlemskap i EU är ett övergripande politiskt mål och 2014 fick landet kandidatstatus i unionen. Tidigast 2025 kan Albanien bli EU-medlem. I den regering som bildades efter valet 2021 är hela 70 procent av ministrarna kvinnor.5

Marknadsutveckling

Albanien är ett land i förändring vilket innebär stora utmaningar för ekonomin. Arbetslösheten är relativt hög även om den går i rätt riktning.6 Under 2021 var turist- och byggsektorn viktiga drivkrafter för landets ekonomi. I spåren av upphävda covid-restriktioner och återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen 2019 ökade turismen i Albanien under 2021.7

Stöttar jordbruket och textilindustrin

Företag i olika branscher utmanas av korruption och brist på finansiering. För att främja textil- och jordbruksindustrin, bidra till hållbarhet och anpassa dem bättre till europeiska marknader stödjer Sida FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s projekt Business Partnership and Solutions. Genom projektet ges jordbrukare tillgång till ekologiskt utsäde, men det handlar också om insatser för att underlätta torkning och lagring av mat och grödor.

Sida bidrar även med stöd till organisationen CNVP och projektet Medical Aromatic Plants (MAP) för att öka inkomsten för framför allt kvinnor på landsbygden.

Moderniserar skattesystemet

Fastighetsbeskattningen i Albanien är föråldrad vilket gör det svårt för staten att få in skatt. Sida stödjer genom svenska Skatteverket en reform som bidrar till att modernisera regelverken och samtidigt öka kommunernas skatteintäkter och medborgarnas förtroende för skattesystemet.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet

De mänskliga rättigheterna har ett gott skydd i albansk lag, men i praktiken är kränkningar relativt vanliga.8 Fattigdom, korruption, en svag offentlig förvaltning och brist på god offentlig service påverkar människors rättigheter negativt. Särskilt utsatta är flickor, kvinnor och minoritetsgrupper.

Bättre tillgång till administrativa tjänster

Korruptionen i Albanien är utbredd och medborgarnas insyn i offentlig verksamhet har traditionellt sett varit dålig.9 För att enklare kunna utföra olika administrativa ärenden har UNDP, med stöd av Sida, infört så kallade ”one-stop-shops” där medborgarna kan utföra en rad administrativa tjänster. Systemet är nu utbyggt i alla landets kommuner och leder till ökad insyn i offentlig verksamhet samt minskar risken för korruption.

One-stop-shops på UNDP:s webbplats

Arbetar mot kvinnovåldet

Våldet mot kvinnor och flickor i Albanien är fortfarande utbrett.10 Men fler åtal väcks, vilket är på en positiv trend där landets rättsapparat strävar att lagföra gärningsmännen. Genom stöd till bland annat FN:s Joint Programme on Ending Violence bidrar Sida till viktiga insatser i arbetet mot kvinnovåldet. Bland annat deltog 219 poliser utbildning för att förbättra sin riskbedömning i fall med våld i nära relationer.

FN:s Joint Programme on Ending Violence webbplats

Starkare civilsamhälle

Det albanska civilsamhället ser med ökad oro på hur insynen i offentliga institutioners arbete minskar. Via organisationen Albanian Women Empowerment Network stödjer Sida tio kvinnorättsorganisationer. Genom Olof Palmes Internationella center stödjer Sida också ungdomsorganisationer och fackföreningar. Dessutom stödde Sida, under 2021, 22 inhemska miljöorganisationer som på olika sätt driver miljöfrågor lokalt.

Miljö och klimat

Albanien dras med svåra miljöproblem, bland annat föroreningar, miljöförstöring och otillräcklig hantering av sopor.11 Miljöarbetet har väldigt låg politisk prioritet och saknar både de administrativa och ekonomiska resurserna för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar på miljö- och klimatområdet. Men på grund av bland annat en ökad medierapportering om miljörelaterade frågor ökar nu medveten både hos civilsamhället och allmänheten.

Stärkt miljölagstiftning

Albanien har lång väg att gå för att uppfylla EU:s krav inom miljöområdet, vilket krävs för att landet ska kunna gå med i EU. Sida stödjer programmet SANE27 som bidrar till Albaniens arbete för att uppfylla EU:s krav. Det görs bland annat genom att anpassa miljölagstiftningen och öka lokala miljöorganisationers deltagande i landets miljöarbete.

SANE27:s webbplats

Förbättrar vatten och avlopp


Den kommunala driften av vatten och avlopp i Albanien är bristfällig. Tillsammans med Vattenresursmyndigheten och landets myndighet för vatten, avlopp och avfallshantering verkar Sida för en förbättrad kapacitet och organisation. Det handlar också om att ta fram långsiktigt hållbara lösningar både vad gäller investeringar, men också en anpassning till EU:s direktiv för dricksvatten och avlopp.

Uppdaterad: June 7, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning