Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Så går utvecklingen framåt

Fler flickor i skolan

Fler flickor går i skolan idag än för ett par årtionden sedan.

Jämställdhet uppmärksammas

Jämställdhet har fått mer uppmärksamhet inom det internationella utvecklingssamarbetet. Allt fler är överens om att män och pojkar måste inkluderas i arbetet för jämställdhet.

Många utmaningar kvarstår

Få flickor inom högre utbildning

Fortfarande går färre flickor än pojkar klart grundskolan och fortsätter med högre studier.

Könsrelaterat våld

Många flickor och kvinnor utsätts för könsrelaterat våld.

Utvecklingen går bakåt

Allt fler länder styrs av partier som hotar de framsteg som gjorts. Till exempel inför nu många länder hårdare lagar mot abort och hbtq-frågor.

Sidas arbete för jämställdhet

Sveriges utvecklingssamarbete har länge haft fokus på jämställdhetsfrågor. På senare år har ambitionen höjts ännu mer, bland annat som en följd av att politikerna beslutat att Sverige ska ha en feministisk utrikespolitik.

Av Sidas totala stöd 2018 hade 88 procent – drygt 22 miljarder kronor – jämställdhet som huvudmål (23 %) eller delmål. Detta gör Sverige till det givarland som satsar mest på stöd till jämställdhet.

Jämställdhet – en mänsklig rättighet

Under de senaste åren har flera länder kriminaliserat könsrelaterat våld och barnäktenskap. Men diskriminerande lagar, sociala normer och destruktiva sedvänjor förtrycker fortfarande kvinnor och flickor världen över.

Stereotypa könsroller skadar även män och pojkar. Jämställdhet är viktigt för att både män och kvinnor ska kunna leva fullvärdiga liv och för att kunna ta sig ur fattigdom.

Engagerar män i jämställdhet

UN Women arbetar i Mellanöstern och Nordafrika med att engagera män och pojkar, exempelvis genom kampanjen Because I’m a man som fått stort genomslag i bland annat Egypten, Marocko och Palestina.

Om Because I’m a man på UN Womens webbplats

Utbildar kvinnor

I Zambia utbildas kvinnor som migrerat i hur man sköter sin ekonomi och driver företag, genom ett program som stärker migranters hälsa och rättigheter i elva afrikanska länder.

Om arbetet i Zambia på IOM:s webbplats

Minskar den digitala klyftan

World Wide Web Foundation verkar för att minska den digitala klyftan mellan män och kvinnor och göra internet mer tillgängligt för alla.

Mer om projektet på World Wide Web Foundations webbplats

Ekonomisk självständighet

Över hela världen tjänar kvinnor mindre än män, och gör den större delen av det obetalda arbetet i hemmet. Färre kvinnor än män har ett bankkonto, kan ta lån, starta företag eller ärva mark.

Att kvinnor ska ha samma möjlighet att arbeta avlönat är viktigt i sig, men bidrar också till utveckling för hela länder.

Utbildar småskaliga bönder

I Rwanda har FN-organet International Trade Centre (ITC) gjort det möjligt för småskaliga kaffebönder att få utbildning i odlingsmetoder och ekonomi.

Mer om arbetet i Rwanda på ITC:s webbplats

Bättre villkor i textilfabriker

I Bangladesh stödjer Sida International Labour Organisations (ILO) utbildningsprogram för anställda inom textilindustrin, för att stärka kvinnors roll i fabrikerna.

Om projektet på ILO:s webbplats

Stärker kvinnors försörjning

Bland kvinnor i urfolken på Guatemalas landsbygd är psykiskt och fysiskt våld en del av vardagen. Sida stödjer Helvetas som hjälper kvinnor att lyckas försörja sig på jordbruk, och komma bort från beroendet av sina män.

Om arbetet i Guatemala på Helvetas webbplats

Deltagande och inflytande i politiken

Allt fler kvinnor väljs i dag till politiska poster, men i de flesta länder är skillnaden mellan antal män och kvinnor fortfarande mycket stor på alla politiska nivåer.

I många länder går den demokratiska utvecklingen åt fel håll, vilket gör det svårare för kvinnorättsorganisationer att verka. Allt fler kvinnorättsförsvarare utsätts för trakasserier och våld.

Jämställd budget

I Ukraina stödjer Sida ett projekt som bidragit till att alla departement och myndigheter i landet från och med 2019 ska göra en jämställdhetsanalys av offentliga budgetar.

Kvinnligt deltagande ökar

I Colombia har Sveriges utvecklingssamarbete bidragit till att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen.

Riktlinjer för journalister

I Liberia har kvinnliga politiker framställts negativt i media. Sidas stöd för att motverka detta har resulterat i en handbok för journalister.

Flickors rättigheter

I låg- och medelinkomstländer tvingas var tredje flicka gifta sig före 18 års ålder, och många blir gravida när de själva fortfarande är barn. Unga mödrars möjlighet att utbilda sig och kunna försörja sig själva går ofta förlorad.

Sex- och samlevnadsundervisning

FN-programmet Rapariga Biz utbildar flickor och unga kvinnor i bland annat Moçambique till att bli mentorer. Dessa sprider sedan kunskap till andra jämnåriga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om Rapariga Biz på UNFPA:s webbplats

Motarbetar förlegad syn på mens

I många länder tvingas flickor och kvinnor att stanna hemma från skola och arbete när de har mens. Sidas stödjer flera insatser som arbetar för tillgång till toaletter, rent vatten och mensskydd.

Stärker kvinnors rättigheter

I konfliktdrabbade områden i Myanmar är kunskapen om kvinnors rättigheter låg, och få har tillgång till hälsovård. Sida stödjer UNFPA:s program, Women and Girls First, som arbetar för att förändra detta.

Om Women and Girls First på UNFPA Myanmars webbplats

Könsrelaterat våld

Uppskattningsvis utsätts mer än var tredje kvinna i världen för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Särskilt drabbade är kvinnor och flickor i kriser, krig och konflikter.

Som könsrelaterat våld räknas:

  • Våld i nära relationer
  • Sexuellt våld
  • Människohandel för sexuella ändamål
  • Barnäktenskap
  • Tvångsäktenskap
  • Hedersvåld
  • Könsstympning
  • Våld mot hbtq-personer

Engagerar män och pojkar

I Demokratiska republiken Kongo utsätts en stor andel av alla flickor och kvinnor för våld. Sida samarbetar med Promundo för att engagera unga män och pojkar att arbeta för förändring.

Promundos webbplats

Juridiskt stöd för kvinnor

I Bolivia har tre av fyra kvinnor utsatts för våld. Sida stödjer UNFPA:s insats mot könsrelaterat våld. Nu finns kontor där kvinnor kan anmäla och få juridiskt stöd.

Om arbetet i Bolivia på UNFPA:S webbplats

Motarbetar barnäktenskap

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla tjejer innan 15 års ålder. Sida stödjer Plan International som arbetar mot barnäktenskap.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med jämställdhet

Av Sidas totala stöd 2019 hade 89 procent – runt 22,5 miljarder kronor – jämställdhet som huvudmål (23 %) eller delmål. Detta gör Sverige till det givarland som satsar mest på stöd till jämställdhet.

 

 

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning