Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika värde och rättigheter. Ingen ska diskrimineras på grund av kön. Jämställdhet är ett mål i sig. Men det är också ett viktigt medel för att nå en hållbar värld, och en förutsättning för att kunna utrota fattigdom. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla de insatser vi stödjer.

Så går utvecklingen framåt

Jämställdhet uppmärksammas

Jämställdhet har fått mer uppmärksamhet inom det internationella utvecklingssamarbetet. Allt fler är också överens om att män och pojkar måste inkluderas i arbetet för jämställdhet.

Mödradödligheten minskar

Mödradödlighet innebär att en kvinna dör i samband med sin graviditet eller förlossning. Den har minskat med nästan 40 procent sedan år 2000.

Fler lagar och reformer

Många länder har infört nya lagar och reformer mot diskriminering.

Många utmaningar kvarstår

Kvinnor missgynnas inom utbildning och på arbetsmarknaden

Även om fler flickor går i grundskolan i dag än för 20 år sedan, är det fortfarande färre flickor än pojkar som går klart grundskolan och som fortsätter med högre studier. Många kvinnor tvingas arbeta i den informella sektorn med sämre villkor, samtidigt som de sköter större delen av hemarbetet.

Könsrelaterat våld ökar

Många flickor och kvinnor utsätts för könsrelaterat våld. Våld i hemmet och våld mot kvinnor och barn har ökat dramatiskt i samband med covid-19.

Demokratin nedmonteras

Även om flera länder har infört nya lagar och reformer mot diskriminering, går utvecklingen åt fel håll på många håll i världen.

Berättelser om biståndet

Ett 30-tal män, kvinnor och barn står eller sitter framför ett tegelhus med halmtak för att bli fotograferade. Kvinnorna har färgglada klänningar eller kjolar. De tillhör en Dimitraklubb i DRC Kongo.

Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska Republiken Kongo

Provinsen Tanganyika i Demokratiska Republiken Kongo är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning. Tack vare ett projekt stöttat av Sida har konflikterna minskat och jämställdheten ökat markant.

På bildens vänstra halva syns tre män sittandes vd ett bord. De sitter vid ett bord och arbetar med projektets statistiska underlag. På högra halvan av bilden sitter en kvinna vid ett bord. Hon ler och håller upp två exemplar av publikationen, en i vardera hand.

Kenyansk statistik visar skillnaderna mellan kvinnor och män

Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med statistik. Publikationen "Women and men in Kenya" har blivit en riktig kioskvältare. Mrs Rosemary Uside Kongani är ansvarig för jämställdhetsstatistiken på statistikbyrån.

Sidas arbete för jämställdhet

Sveriges utvecklingssamarbete har länge haft fokus på jämställdhetsfrågor och på senare år har ambitionen höjts ännu mer.

Sverige är också ett av de givarländer som satsar mest på stöd till jämställdhet. Men globalt är finansiering till jämställdhet eftersatt. Endast 4 procent av alla givarländers finansiering har jämställdhet som sitt huvudsakliga mål.

Sida har en handlingsplan för att öka jämställdheten. Vi använder integrering av jämställdhet, riktade insatser för att uppmärksamma särskilda grupper och frågor, samt dialog med samarbetspartners.

Jämställdhet – en mänsklig rättighet

Under de senaste åren har flera länder kriminaliserat könsrelaterat våld och barnäktenskap. Men diskriminerande lagar, sociala normer och destruktiva sedvänjor förtrycker fortfarande kvinnor och flickor världen över.

Stereotypa könsroller skadar även män och pojkar. Jämställdhet är viktigt för att män, kvinnor, flickor och pojkar ska kunna leva fullvärdiga liv och kunna ta sig ur fattigdom.

Engagerar män i jämställdhet

UN Women arbetar i Mellanöstern och Nordafrika med att engagera män och pojkar i jämställdhetsfrågor och i att förändra destruktiva mansnormer. Ett exempel är kampanjen Because I’m a man som fått stort genomslag i bland annat Egypten, Marocko och Palestina.

Om Because I’m a man på UN Womens webbplats

Utbildar kvinnor

I Zambia och tio andra afrikanska länder utbildas kvinnor som migrerat i hur de kan förbättra sin ekonomi och driva företag. Det sker genom ett program som stärker migranters hälsa och rättigheter.

Om arbetet i Zambia på IOM:s webbplats

Minskar den digitala klyftan

World Wide Web Foundation verkar för att minska den digitala klyftan mellan män och kvinnor. Internet ska göras mer tillgängligt för alla.

Om projektet på World Wide Web Foundations webbplats

Ekonomisk självständighet

Över hela världen tjänar kvinnor mindre än män, och tar det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Färre kvinnor än män har ett bankkonto, kan ta lån, starta företag eller ärva mark.

Att kvinnor ska ha samma möjlighet att arbeta avlönat är viktigt i sig, men bidrar också till hållbar utveckling för hela länder.

Utbildar småskaliga bönder

I Rwanda har FN-organet International Trade Centre (ITC) gjort det möjligt för småskaliga kaffebönder att få utbildning i odlingsmetoder och ekonomi.

Mer om arbetet i Rwanda på ITC:s webbplats

Bättre villkor i textilfabriker

I Bangladesh stödjer Sida Internationella arbetsorganisationens (International Labour Organisation, ILO) utbildningsprogram för anställda inom textilindustrin. Målet är att förbättra arbetsvillkoren och stärka kvinnors roll i fabrikerna.

Om projektet på ILO:s webbplats

Stärker kvinnors försörjning

Bland kvinnor i urfolken på Guatemalas landsbygd är våld en del av vardagen. Sida stödjer organisationen Helvetas som hjälper kvinnor att försörja sig på jordbruk, och komma bort från våld och ekonomiskt beroende av män.

Om arbetet i Guatemala på Helvetas webbplats

Deltagande och inflytande i politiken

Allt fler kvinnor väljs i dag till politiska poster. I de flesta länder är skillnaden mellan antal män och kvinnor dock fortfarande stor på alla politiska nivåer.

I många länder går den demokratiska utvecklingen åt fel håll, vilket gör det svårare för kvinnorättsorganisationer. Allt fler kvinnorättsförsvarare utsätts för trakasserier och våld.

Jämställd budget

I Ukraina har Sida stött projektet Gender Responsive Budgeting (GRB) som bidragit till att alla departement och myndigheter i landet ska göra en jämställdhetsanalys av offentliga budgetar.

Om projektet på GRB:s webbplats

Kvinnligt deltagande ökar

I Colombia har Sveriges utvecklingssamarbete bidragit till att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen.

Riktlinjer för journalister

I Liberia har kvinnliga politiker framställts negativt i media. Sidas stöd för att motverka detta har bland annat resulterat i en handbok för journalister.

Flickors rättigheter

I låg- och medelinkomstländer tvingas var tredje flicka gifta sig före 18 års ålder. Många blir mammor när de själva fortfarande är barn. Unga mödrars möjlighet att utbilda sig och kunna försörja sig själva går ofta förlorad.

Sex- och samlevnadsundervisning

FN-programmet Rapariga Biz utbildar flickor och unga kvinnor till att bli mentorer, bland annat i Moçambique. Dessa flickor och kvinnor sprider sedan kunskap till andra jämnåriga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om Rapariga Biz på UNFPA:s webbplats

Motarbetar förlegad syn på mens

I många länder tvingas flickor och kvinnor att stanna hemma från skola och arbete när de har mens. Sida stödjer flera insatser som arbetar för tillgång till toaletter, rent vatten och mensskydd.

Stärker kvinnors rättigheter

I konfliktdrabbade områden i Myanmar är kunskapen om kvinnors rättigheter låg, och få har tillgång till hälsovård. Sida stödjer UNFPA:s program, Women and Girls First, som arbetar för att förändra detta.

Om Women and Girls First på UNFPA Myanmars webbplats

Könsrelaterat våld

Uppskattningsvis utsätts  var tredje kvinna i världen för fysiskt eller sexuellt våld i nära relationer någon gång under sin livstid. Särskilt drabbade är kvinnor och flickor i kriser, krig och konflikter. Även män och pojkar drabbas.

Som könsrelaterat våld räknas:

  • Våld i nära relationer: fysiskt, sexuellt, och psykologiskt våld eller hot om våld
  • Sexuellt våld: sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier
  • Människohandel för sexuella ändamål
  • Barn-, tvångs- och tidiga äktenskap
  • Hedersrelaterat våld
  • Könsstympning
  • Våld mot hbtqi-personer
  • Könsrelaterat våld online/digitalt
Engagerar män och pojkar

I Demokratiska republiken Kongo utsätts en stor andel av alla flickor och kvinnor för våld. Sida har tidigare samarbetat med organisationen Promundo för att engagera unga män och pojkar att arbeta för förändring.

Promundos webbplats

Juridiskt stöd för kvinnor

I Bolivia har tre av fyra kvinnor utsatts för våld. Sida stödjer UNFPA:s insats mot könsrelaterat våld. Nu finns kontor där kvinnor kan anmäla övergrepp och få juridiskt stöd.

Om arbetet i Bolivia på UNFPA:S webbplats

Motarbetar barnäktenskap

I Bangladesh gifter sig 18 procent av alla kvinnor före 15 års ålder. Sida stödjer Plan International som arbetar mot barnäktenskap.

Om arbetet i Bangladesh på Plan Internationals webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med jämställdhet

Av Sidas totala stöd 2020 hade 87 procent – 22,8 miljarder kronor – jämställdhet antingen som ett huvudsakligt mål (19 %) eller som ett delmål (68 %).

Uppdaterad: 18 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning