Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Bolivia

Bolivia har under de senaste 15 åren gjort stora ekonomiska och sociala framsteg, men fortfarande lever många bolivianer i fattigdom. Sidas stöd bidrar till att stärka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter, öka jämställdheten samt minska landets klimatpåverkan och förbättra människors levnadsvillkor.

Sidas bistånd till Bolivia 2020

Så går utvecklingen framåt

Fattigdomen har minskat avsevärt

År 2000 levde drygt 62 procent av befolkningen i fattigdom, 2018 var andelen 23 procent, enligt Macrotrends.

Mödradödligheten har halverats

Mödradödligheten i landet halverades mellan 1990 och 2015, enligt Svenska FN-förbundet.

Barnadödligheten går ner

Enligt Svenska FN-förbundet har antalet barn som dör innan sin femårsdag också minskat. 1990 dog 124 barn per  1 000 levande födslar, 2017 dog 35 av 1 000.

Många utmaningar kvarstår

70 %

av landets kvinnor har utsatts för någon typ av könsrelaterat våld. Detta är den högsta nivån i Latinamerika.

Skogsskövling har stor klimatpåverkan

Den pågående skogsskövlingen i Bolivia har stor klimatpåverkan. Dessutom bidrar avskogningen till minskad biologisk mångfald och att djurarter försvinner.

Många barn arbetar

En stor andel barn beräknas finnas i barnarbete och många av dem utför arbeten som är farliga, enligt Bureau of International Labour Affairs.

Berättelser om biståndet

"Det ger mig tillfredsställelse att hjälpa mina medsystrar som behöver mig"

Länge har mäns våld mot kvinnor varit dolt i Bolivia och inget man pratar om. Adela Ramos Condori jobbar för att fler ska våga anmäla.

Utvecklingssamarbete i Bolivia

Bolivia är rikt på naturresurser och landet sträcker sig från Anderna i väster mot mer låglänta skogstrakter i öster. Fattigdomen är bara ett av flera sociala problem i landet, exempelvis har en majoritet av landets kvinnor utsatts för könsrelaterat våld och stora delar av befolkningen saknar tillgång rinnande vatten och fungerande avlopp. Men trots stora utmaningar räknas Bolivia idag ändå som ett medelinkomstland.

Bolivia har de senaste åren präglats av politisk kris. Efter ett ifrågasatt valresultat tvingades president Evo Morales, som styrt landet i 14 år, bort från sin post. Våldsamma protester utbröt och en övergångsregering ledde landet till nyval där den tidigare ekonomiministern Luis Arce vann stort.

2019 drabbades Bolivia av de värsta skogsbränderna i landets historia när ett område lika stort som Nederländerna brann ned.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Fattigdomen i Bolivia har halverats de senaste åren och de allra flesta barn går i skolan. Den demokratiska utvecklingen i landet är osäker och de mänskliga rättigheterna respekteras inte fullt ut. Korruptionen är utbredd och rättssystemet ineffektivt. Kvinnor diskrimineras, utsätts för våld och har betydligt lägre inkomster än män.

Oberoende valmyndighet

Den politiska kris som Bolivia befunnit sig i har hämmat landets utveckling. Sida har varit en ledande givare till återupprättandet av Bolivias oberoende valmyndighet som genomförde valen i oktober 2020 och till det arbete som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har genomfört i landet.

Förebygger våld mot kvinnor

Det bolivianska samhället präglas av patriarkala strukturer. Genom organisationen ProMundo bidrar Sida i arbetet kring frågor om maskulinitet och inriktat på beteendeförändringar och genom det förebygga våld mot kvinnor och barn.

ProMundos webbplats

Stärker unga kvinnor och urfolk

Tonårsgraviditeter är vanliga och många unga kvinnor utsätts för våld. Stödet till UNFPA går till insatser som ska minska mödradödligheten, stärka unga kvinnors och urfolks reproduktiva hälsa och rättigheter samt ge stöd till kvinnor som utsatts för våld.

UNFPA:s webbplats

Miljö, naturresurser och motståndskraft

Bolivia är ett av de länder i världen som har störst biologisk mångfald. Men mångfalden hotas av klimatförändringar och exploatering av landets natur. Skogsbränderna 2019 drabbade landet hårt. Luft- och vattenföroreningar och miljögifter försämrar människors hälsa och tillgång till vatten. Jordbruket är ineffektivt och sårbart för extremt väder och varje år drabbas många platser av torka och översvämningar.

Bättre vatten och avloppsystem

Stora delar av befolkningen saknar tillgång till vatten, sanitet och fungerande avfallshantering. Genom ett samarbete med Agua Tuya och flera bolivianska kommuner bidrar Sida till ett förbättrat och mer hållbart vatten- och avloppssystem.

Agua Tuyas webbplats

Hållbara odlingsmetoder ger färre bränder

De återkommande skogsbränderna slår hårt mot befolkningen på landsbygden och deras försörjning. Sida stödjer FN:s livsmedelsorgan FAO som tillsammans med Bolivias landsbygdsbefolkning tar fram hållbara odlingsmetoder och arbetssätt i syfte att minska risken för skogsbränder.

Om projektet på FAO:s webbplats

Kunskap om klimatpåverkan

Många människor vet inte hur de kan minska sin påverkan på klimat och miljö. Sida stödjer WWF (World Wildlife Foundation) som arbetar för att öka kunskapen hos barn och unga.

WWF:s webbplats

En mer hållbar matproduktion

Angrepp av skadedjur och andra klimateffekter påverkar det bolivianska jordbruket – i vissa områden har produktiviteten sjunkit med 43 procent. Tillsammans med organisationen Swisscontact bidrar Sida till att fler jordbrukare använder ekologiska bekämpningsmedel och till att stärka samarbetet mellan privata och statliga aktörer inom jordbrukssektorn för en mer hållbar produktion av livsmedel.

Swisscontacts webbplats

Förbättrade levnadsvillkor

En tredjedel av Bolivias befolkning lever under den nationella fattigdomsgränsen och de ekonomiska klyftorna i samhället är stora.

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler. Eftersom den bolivianska ekonomin är beroende av råvaruexport har landet drabbats hårt av de senaste årens sjunkande priser på världsmarknaden.

Använda naturresurser på hållbart sätt

Klimatförändringarna drabbar Bolivia hårt. Den bolivianska stiftelsen Fautapo främjar ett hållbart utnyttjande av naturens resurser och ekosystemstjänster och stärker kvinnors ekonomiska egenmakt, särskilt i områden som drabbats av klimatförändringar.

Fautapos webbplats

Tillträde till europeiska marknader

Bolivianska producenter av så kallade superfoods (till exempel quinoa) har svårt att sälja sina produkter till andra länder. I ett samarbete med Open Trade Gate Sweden bidrar Sida till att ge livsmedelsproducenter i Bolivia tillträde till den svenska och europeiska marknaden.

Om Open Trade Gate Sweden på Kommerskollegiums webbplats

Uppdaterad: 22 september 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning