Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Albanien

Albanien har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena, men står fortfarande inför många utmaningar. Sidas reformsamarbete syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Sidas bistånd till Albanien 2020

Totalt bistånd 117392000 SEK, Reformsamarbete 117392000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Lägre arbetslöshet

Även om arbetslösheten fortfarande är relativt hög har den minskat från 18 procent 2014 till 11,7 procent 2020.1

Närmare EU

Landet närmar sig EU-medlemskap, men processen går långsamt. I mars 2020 beslutade Europeiska Rådet att öppna EU-förhandlingarna, under vissa villkor, med Albanien.

Rättsväsendet förbättras

2016 antog parlamentet en omfattande reform av rättsväsendet för att öka dess effektivitet och självständighet. Bland annat för att etablera nya rättsliga institutioner och processer för granskning av domare och åklagare. Behandlingen av unga som begår brott har också anpassats efter FN:s barnkonvention.

Många utmaningar kvarstår

Svaga statliga institutioner

Lagstiftning för att garantera mänskliga rättigheter finns, men de statliga institutionerna är svaga. Korruptionen är utbredd2 och rättssystemet politiserat vilket gör att lagen inte alltid tillämpas.

Våld mot kvinnor

Mer än hälften av kvinnorna i Albanien har utsatts för våld någon gång under sin livstid.3

Elina Kombi

Berättelser om biståndet

Lyckat samarbete mellan svenska och albanska myndigheter: Färre tonåringar bakom lås och bom

Albanien vill inte ha barn och unga i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Minderåriga som begått brott ska nu få hjälp istället för fängelse. Men än har fängelsestraffen inte försvunnit helt.

Reformsamarbete i Albanien

Albanien är en demokrati, men politikerna har sedan kommunistregimens fall 1991 haft svårt att skapa en demokratisk anda. Många val som hållits har fått kritik för fusk och brister. Medlemskap i EU är ett övergripande politiskt mål och 2014 fick landet kandidatstatus i unionen. Tidigast 2025 kan Albanien bli EU-medlem.

Marknadsutveckling

Albanien är ett land i förändring vilket innebär stora utmaningar för ekonomin. Arbetslösheten är relativt hög även om den går i rätt riktning. Företagsklimatet är besvärligt, särskilt för nya och små företag. Det påverkar hela landets utveckling.

Stöd till nya företag och innovation

Företag i Albanien utmanas av korruption och brist på finansiering. Dessutom brister samarbetet mellan universiteten och näringslivet. För att främja entreprenörskap och innovation stödjer Sida en så kallad Challenge Fund i Albanien, där nystartade företag och organisationer tävlar om finansiellt stöd och utbildning för att kunna genomföra projekt som ska lösa lokala problem.

Albanska fondens webbplats

Modernare skattesystem

Fastighetsbeskattningen i Albanien är föråldrad vilket gör det svårt för landet att få in skatt. Sida stödjer genom svenska Skatteverket en reform som bidrar till att modernisera regelverken och samtidigt öka kommunernas skatteintäkter och medborgarnas förtroende för skattesystemet.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet

De mänskliga rättigheterna har ett gott skydd i albansk lag, men i praktiken är kränkningar relativt vanliga. Fattigdom, korruption, en svag offentlig förvaltning och brist på god offentlig service påverkar människors rättigheter negativt. Särskilt utsatta är flickor, kvinnor och minoritetsgrupper.

Kommunsammanslagning förbättrar samhällsservicen

Albanien hade tidigare många små kommuner som hade svårt att klara sina uppdrag. Sida samarbetar med den albanska regeringen för att reformera delar av den offentliga sektorn. Ett exempel är landets kommunsammanslagning vilket bland annat ska förbättra medborgarnas tillgång till samhällsservice samt öka medborgarnas deltagande och insyn i kommunernas beslutsprocesser.

Större möjlighet att bekämpa brottslighet

Organiserad brottslighet, dåliga förhållanden i häkten och fängelser och att polisen ibland använder övervåld är problem i Albanien. Programmet Strengthening Community Policing in Albania (SCPA) ökar medborgarnas trygghet och stärker den albanska polisens trovärdighet och kapacitet att minska brottsligheten.

SCPA:s webbplats

Starkare civilsamhälle

Det albanska civilsamhället är aktivt men splittrat och saknar resurser. Via Olof Palmes internationella center, Civil Rights Defenders, Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen och Albanian Women Empowerment Network (AWEN) stärker Sida lokala organisationer och deras roll som demokratiska aktörer i Albanien.

Miljö och klimat

Albanien dras med svåra miljöproblem, bland annat föroreningar, miljöförstöring och otillräcklig hantering av sopor.4 Miljöarbetet har väldigt låg politisk prioritet och saknar både de administrativa och ekonomiska resurserna för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar på miljö- och klimatområdet.

Stöd för att uppnå EU-krav

Albanien har lång väg att gå för att uppfylla EU:s krav inom miljöområdet vilket krävs för att landet ska kunna gå med i EU. Sida stödjer programmet SANE27 som bidrar till Albaniens arbete för att uppfylla EU:s krav. Det görs bland annat genom att anpassa miljölagstiftningen och öka lokala miljöorganisationers deltagande i landets miljöarbete.

SANE27:s webbplats

Stärkt biologisk mångfald

Landet är rikt på naturresurser men saknar kapacitet och politisk vilja att skydda och förvalta dem. Sida samarbetar med den albanska naturskyddsmyndigheten för att stärka den biologiska mångfalden och anpassa miljöarbetet till EU-standard. Det handlar bland annat om kartläggning av flora och fauna, identifiering av skyddsvärda områden och att ta fram planer för hur skyddade områden ska skötas.

Uppdaterad: 19 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning