Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Albanien

Albanien har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena, men står fortfarande inför många utmaningar. Sidas reformsamarbete syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Sidas bistånd till Albanien 2020

Totalt bistånd

117.4 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

117.4 mnkr

Så går utvecklingen framåt

Närmare EU

Landet närmar sig EU-medlemskap, men processen går långsamt. I mars 2020 beslutade Europeiska Rådet att öppna EU-förhandlingarna, under vissa villkor, med Albanien.

Reform för oberoende rättsväsende

2016 antog parlamentet en omfattande reform av rättsväsendet för att öka dess effektivitet och självständighet. Bland annat har arbetet med att etablera nya rättsliga institutioner och processer för granskning av domare och åklagare påbörjats.

Många utmaningar kvarstår

Var sjunde personer leder i fattigdom

Ungefär var sjunde alban lever i fattigdom enligt Världsbanken. Den romska delen av befolkningen är särskilt utsatt.

Svaga statliga institutioner

Lagstiftning för att garantera mänskliga rättigheter finns, men de statliga institutionerna är svaga, korruptionen utbredd och rättssystemet politiserat vilket gör att den ofta inte tillämpas. Diskriminering och våld mot kvinnor tillhör de vanligaste rättighetskränkningar.

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är fortsatt hög, även om den halverats sedan bottenrekordet på 28 procent 1992. Albanien har även ont om högutbildad, kvalificerad arbetskraft.

Berättelser om biståndet

Lyckat samarbete mellan svenska och albanska myndigheter: Färre tonåringar bakom lås och bom

Albanien vill inte ha barn och unga i häkten och fängelser, men tidigare såg statistiken dyster ut. Ett Sida-finansierat samarbete mellan myndigheter i Albanien och Sverige har hjälpt till att vända utvecklingen. Minderåriga som begått brott ska nu få hjälp istället för fängelse. Men än har fängelsestraffen inte försvunnit helt.

Tonårspojke i huvtröja.

Utvecklingssamarbetet i Albanien

Albanien är en demokrati, men politikerna har sedan kommunistregimens fall 1991 haft svårt att skapa en demokratisk anda. Många val som hållits har fått kritik för fusk och brister. Medlemskap i EU är ett övergripande politiskt mål och 2014 fick landet kandidatstatus i unionen.

Marknadsutveckling

Albanien är ett land i förändring vilket innebär stora utmaningar för ekonomin. Arbetslösheten är hög och företagsklimatet besvärligt, särskilt för nya och små företag, vilket påverkar hela landets utveckling.

Stöd till nya företag och innovation

Korruption och brist på finansiering är stora utmaningar för albanska företag – ett nästintill obefintligt samarbete mellan universiteten och näringslivet är ytterligare en. För att främja entreprenörskap och innovation stödjer Sida en så kallad Challenge Fund i Albanien, där nystartade företag och organisationer tävlar om finansiellt stöd och utbildning för att kunna genomföra projekt som ska lösa lokala problem.

Fondens webbplats 

Mer modernt skattesystem

Fastighetsbeskattningen i Albanien är föråldrad vilket gör det svårt för landet att få in skatt. Sida stödjer genom svenska Skatteverket en reform som bland annat bidrar till att modernisera regelverken samt öka kommunernas skatteintäkter och medborgarnas förtroende för skattesystemet.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rätssäkerhet

De mänskliga rättigheterna har ett gott skydd i albansk lag, men i praktiken är kränkningar av de mänskliga rättigheterna relativt vanligt. Fattigdom, korruption, en svag offentlig förvaltning och brist på god offentlig service påverkar människors rättigheter negativt. Särskilt utsatta är flickor, kvinnor och minoritetsgrupper.

Kommunsammanslagning förbättrar samhällsservicen

Albanien hade tidigare väldigt många små kommuner som hade svårt att klara sitt uppdrag. Sida samarbetar med den albanska regeringen för att reformera delar av den offentliga sektorn. Ett exempel är landets kommunsammanslagning vilket bland annat ska förbättra medborgarnas tillgång till samhällsservice samt öka medborgarnas deltagande och insyn i kommunernas beslutsprocesser.

Större möjlighet att bekämpa brottslighet

Organiserad brottslighet, dåliga förhållanden i häkten och fängelser och att polisen ibland använder övervåld utgör problem i Albanien. Programmet “Strengthening Community Policing in Albania” (SCPA) ökar medborgarnas trygghet och stärker den albanska polisens trovärdighet och kapacitet att minska brottsligheten.

SCPA:s webbplats

Starkare civilsamhälle

Det albanska civilsamhället är aktivt, men splittrat och saknar resurser. Via Olof Palmes internationella center, Civil Rights Defenders, Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen och Albanian Women Empowerment Network (AWEN) stärker Sida lokala organisationer och deras roll som demokratiska aktörer i Albanien.

Miljö och klimat

Albanien dras med svåra miljöproblem, bland annat föroreningar, miljöförstöring och otillräcklig hantering av sopor. Miljöarbetet har väldigt låg politisk prioritet och saknar både de administrativa och ekonomiska resurserna för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar på miljö- och klimatområdet.

Stöd för att uppnå EU-krav

Albanien har lång väg att gå för att uppfylla EU:s krav inom miljöområdet vilket krävs för att landet ska kunna gå med i EU. Sida stödjer programmet SANE27 som bidrar till Albaniens arbete för att uppfylla EU:s krav. Det görs bland annat genom att anpassa miljölagstiftningen och öka lokala miljöorganisationers deltagande i landets miljöarbete.

SANE27:s webbplats

Stärkt biologisk mångfald

Landet är rikt på naturresurser men saknar kapacitet och politisk vilja för att skydda och förvalta dem. Sida samarbetar med den albanska naturskyddsmyndigheten för att stärka den biologiska mångfalden och anpassa miljöarbetet till EU-standard. Det handlar bland annat om kartläggning av flora och fauna, identifiering av skyddsvärda områden och att ta fram planer för hur skyddade områden ska skötas.

Uppdaterad: 1 juli 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning